SFS 1995:927 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 1995:927 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1995_927 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1642

SFS 1995:927
Utkom från trycket
den 26 juni 1995

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

dels att 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 9 §, 10 kap. 1, 5,

6, 8, 9, 19 och 22 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 2 och 3 §§, rubriken till 2 kap.
samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 4 a�e §§, 4

kap. 7 §, 10 kap. 7 a och 12 a §§, samt närmast före 2 kap. 4 a och 4 b §§ två
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges
sjöterritorium samt svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjöter-
ritoriet. Lagen gäller även alla svenska rederier samt utländska rederier,

som bedriver sjöfart med svenskt fartyg eller använder annat fartyg till
sjöfart inom Sveriges sjöterritorium. Lagen skall dock inte tillämpas i den
mån det är särskilt föreskrivet eller följer av allmänt erkända folkrättsliga
grundsatser.

Lagens bestämmelser gäller örlogsfartyg endast såvitt regeringen före-

skriver det.

Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som annars

måste meddelas i lag får inte meddelas med stöd av lagens bemyndiganden.

Dokument och certifikat

4 § Ett fartyg skall ha certifikat i de fall som anges i denna lag. Certifikat

skall utfärdas för ett visst fartområde eller för en del av ett fartområde och
för bestämd tid, vilken får förlängas. I certifikatet får anges särskilda
villkor för att det skall vara giltigt.

Ett fartyg som är försett med certifikat får inte användas i mer vidsträckt

fart än vad certifikatet avser.

Ett rederi skall ha ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisa-

tion i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utfärdas för en
bestämd tid, som får förlängas. Dokumentet får innehålla särskilda villkor
för att det skall vara giltigt.

1

Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413.

background image

1642

SFS 1995:927
Utkom från trycket
den 26 juni 1995

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

dels att 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 9 §, 10 kap. 1, 5,

6, 8, 9, 19 och 22 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 2 och 3 §§, rubriken till 2 kap.
samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 4 a�e §§, 4

kap. 7 §, 10 kap. 7 a och 12 a §§, samt närmast före 2 kap. 4 a och 4 b §§ två
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges
sjöterritorium samt svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjöter-
ritoriet. Lagen gäller även alla svenska rederier samt utländska rederier,

som bedriver sjöfart med svenskt fartyg eller använder annat fartyg till
sjöfart inom Sveriges sjöterritorium. Lagen skall dock inte tillämpas i den
mån det är särskilt föreskrivet eller följer av allmänt erkända folkrättsliga
grundsatser.

Lagens bestämmelser gäller örlogsfartyg endast såvitt regeringen före-

skriver det.

Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som annars

måste meddelas i lag får inte meddelas med stöd av lagens bemyndiganden.

Dokument och certifikat

4 § Ett fartyg skall ha certifikat i de fall som anges i denna lag. Certifikat

skall utfärdas för ett visst fartområde eller för en del av ett fartområde och
för bestämd tid, vilken får förlängas. I certifikatet får anges särskilda
villkor för att det skall vara giltigt.

Ett fartyg som är försett med certifikat får inte användas i mer vidsträckt

fart än vad certifikatet avser.

Ett rederi skall ha ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisa-

tion i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utfärdas för en
bestämd tid, som får förlängas. Dokumentet får innehålla särskilda villkor
för att det skall vara giltigt.

1

Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413.

background image

5 § Dokument angående godkänd säkerhetsorganisation och certifikat
utfärdas av Sjöfartsverket, om regeringen inte föreskriver något annat.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att utländska fartyg vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall

inneha ett certifikat utfärdat av behörig utländsk myndighet eller en mot-
svarande handling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

föreskriva att utländska rederier, som bedriver sjöfart med svenskt fartyg
eller använder annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, skall
inneha ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation utfärdat av
en behörig utländsk myndighet eller en motsvarande handling.

2 kap. Fartygs sjövärdighet m. m.

R ederiverksamhet

4 a § Rederiverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att sjösäkerhe-
ten upprätthålls samt människor, miljö och egendom skyddas.

Dokument och certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation
4 b § Ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation är ett be-
vis att rederiets säkerhetsorganisation har godkänts vid en rederikontroll.

Ett certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation är ett bevis att

fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med rederiets godkända
säkerhetsorganisation.

4 c § Ett fartyg som används för yrkesmässig personbefordran eller vars
bruttodräktighet är minst 20 får användas till sjöfart endast om dess rederi
har ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation och fartyget är
försett med ett certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation.

4 d § Sjöfartsverket skall förklara ett rederis dokument angående god-
känd säkerhetsorganisation ogiltigt, om

1. rederiets organisation eller ledning ändrats på sådant sätt att det kan

antas inverka menligt på rederiets säkerhetsorganisation eller

2. rederiet inte medverkar till en rederikontroll enligt 10 kap. 5 § andra

stycket.

4 e § Sjöfartsverket skall förklara ett fartygs certifikat angående god-
känd säkerhetsorganisation ogiltigt, om

1. fartyget har övergått till ett annat rederi,

2. rederiets dokument angående godkänd säkerhetsorganisation har för-

klarats ogiltigt,

3. fartygets godkända säkerhetsorganisation inte upprätthålls ombord

på fartyget eller

4. fartyget inte undergår föreskriven tillsyn.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat
och hållet i stånd för att det enligt 1 § skall anses vara sjövärdigt.

1643

SFS 1995:927

background image

SFS 1995:927

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sjöfartsverket får
meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta kapitel.

3 kap.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om minsta tillåtna fribord, fribordsmärken,
fribordscertifikat och lastning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

meddela föreskrifter om säkring av last, som ännu inte har förts ombord.

4 kap.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att registrera uppgifter angående om-
bordvarande på passagerarfartyg.

10 kap.

1 §2 Sjöfartsverket utövar, om något annat inte anges i lagen, tillsyn

enligt denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen såvitt avser

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning och säkerhetsorganisation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord samt
3. rederiers säkerhetsorganisation.
Såvitt gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsynen även av Kustbevak-

ningen i den utsträckning som Sjöfartsverket beslutar i samråd med Kust-

bevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön skall tillsynen utövas i samverkan med

Arbetarskyddsstyrelsen.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (1971:511).

5 §3 Den tillsyn som anges i 1 § första stycket utövas vid tillsynsförrätt-
ningar. Sådana förrättningar utförs som besiktningar, rederikontroller el-
ler inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller görs planmässigt. När det finns sär-

skild anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll göras även
utom planen. Inspektioner görs när en tillsynsmyndighet finner att det är

motiverat.

Besiktningar skall göras främst
för att undersöka om ett fartyg är sjovärdigt,
för att undersöka om det är lämpligt att användas som passagerarfartyg,
för att bestämma dess minsta tillåtna fribord och
för att undersöka om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer

med rederiets säkerhetsorganisation.

2

Senaste lydelse 1990:511.

3

�ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

1644

background image

5 § Dokument angående godkänd säkerhetsorganisation och certifikat
utfärdas av Sjöfartsverket, om regeringen inte föreskriver något annat.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att utländska fartyg vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall

inneha ett certifikat utfärdat av behörig utländsk myndighet eller en mot-
svarande handling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

föreskriva att utländska rederier, som bedriver sjöfart med svenskt fartyg
eller använder annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, skall
inneha ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation utfärdat av
en behörig utländsk myndighet eller en motsvarande handling.

2 kap. Fartygs sjövärdighet m. m.

R ederiverksamhet

4 a § Rederiverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att sjösäkerhe-
ten upprätthålls samt människor, miljö och egendom skyddas.

Dokument och certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation
4 b § Ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation är ett be-
vis att rederiets säkerhetsorganisation har godkänts vid en rederikontroll.

Ett certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation är ett bevis att

fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med rederiets godkända
säkerhetsorganisation.

4 c § Ett fartyg som används för yrkesmässig personbefordran eller vars
bruttodräktighet är minst 20 får användas till sjöfart endast om dess rederi
har ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation och fartyget är
försett med ett certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation.

4 d § Sjöfartsverket skall förklara ett rederis dokument angående god-
känd säkerhetsorganisation ogiltigt, om

1. rederiets organisation eller ledning ändrats på sådant sätt att det kan

antas inverka menligt på rederiets säkerhetsorganisation eller

2. rederiet inte medverkar till en rederikontroll enligt 10 kap. 5 § andra

stycket.

4 e § Sjöfartsverket skall förklara ett fartygs certifikat angående god-
känd säkerhetsorganisation ogiltigt, om

1. fartyget har övergått till ett annat rederi,

2. rederiets dokument angående godkänd säkerhetsorganisation har för-

klarats ogiltigt,

3. fartygets godkända säkerhetsorganisation inte upprätthålls ombord

på fartyget eller

4. fartyget inte undergår föreskriven tillsyn.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat
och hållet i stånd för att det enligt 1 § skall anses vara sjövärdigt.

1643

SFS 1995:927

background image

6 §4 Ett fartyg som byggs för en svensk beställare skall besiktigas innan
det används till sjöfart för undersökning om det är sjövärdigt.

Har ett utländskt fartyg blivit svenskt, skall besiktning beträffande

sjövärdigheten äga rum, om inte tillsynsmyndigheten finner det obehövligt
med hänsyn till fartygets beskaffenhet eller omständigheterna i övrigt.
Besiktning skall även göras för att undersöka om fartygets säkerhetsorgani-
sation överensstämmer med rederiets säkerhetsorganisation, om inte till-
synsmyndigheten finner att det är obehövligt med hänsyn till att fartyget
redan har ett giltigt certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation
utfärdat av ett organ som är behörigt enligt denna lag.

7 a § Vid en rederikontroll skall tillsynsmyndigheten pröva om rederiet
har en säkerhetsorganisation som uppfyller kraven i 2 kap. 4 a § och i de
föreskrifter om rederiers säkerhetsorganisation som har meddelats med

stöd av denna lag.

Om rederiets organisation eller ledning ändras på sådant sätt att det kan

antas inverka menligt på rederiets säkerhetsorganisation, skall en rederi-
kontroll utföras.

8 § Vid en inspektion skall, om förhållandena inte föranleder annat,
undersökas

om arbetsmiljön är tillfredsställande,
om fartyget är behörigen lastat eller barlastat,
om last som ännu inte har förts ombord är säkert anordnad för sjötrans-

port,

om fartyget är bemannat på ett betryggande sätt,
om fartyget i övrigt är i behörigt skick och
om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med rederiets sä-

kerhetsorganisation.

9 § Tillsyn av utländska fartyg sker genom inspektion. När det gäller
förhållanden som omfattas av certifikat, skall inspektionen begränsas till
granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt

1 kap. 8 §, om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess

utrustning eller säkerhetsorganisation avviker från uppgifterna i certifika-
ten eller handlingarna i något väsentligt avseende.

På framställning av en myndighet i en främmande stat får dock Sjöfarts-

verket besluta om en annan tillsynsförrättning än inspektion för ett fartyg
som hör hemma i den främmande staten och, om så erfordras, utfärda ett
certifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i föreskrifter
som utfärdas med stöd av lagen.

12 a § Redaren ansvarar för att rederiverksamheten undergår tillsyn

enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

Redaren skall lämna tillsynsmyndigheten det bistånd den behöver och

de upplysningar den begär vid tillsynen.

19 § Befälhavaren skall se till att rederiets dokument angående godkänd
säkerhetsorganisation, fartygets tillsynsbok och de certifikat eller andra

4

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

1645

SFS 1995:927

background image

SFS 1995:927

handlingar som har utfärdats för fartyget enligt denna lag eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen finns ombord och hålls tillgängliga
vid tillsynsförrättningar.

Ingen får förvägras att ta del av innehållet i tillsynsboken, om han

behöver det för att kunna ta till vara sin rätt.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter till staten för tillsyn av fartyg och av
rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Detsamma gäller avgifter för
provning och granskning av material och utrustning samt för granskning
av ritningar till fartyg.

11 kap.

1 § Ett fartygs resa får förbjudas tills rättelse har skett, om det finns

skälig anledning att anta

att fartyget inte är sjovärdigt för resa i den avsedda farten,
att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot

ohälsa eller olycksfall,

att det inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,

att det medför passagerare utöver det högsta tillåtna antalet,
att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan

eller

att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i

arbetsredskap, får i stället användningen av anordningarna eller redskapen
förbjudas tills rättelse har skett.

Om det finns skälig anledning att anta att användningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne innebär risk för
ohälsa eller olycksfall, får denna användning förbjudas tills rättelse har
skett.

Ett fartygs resa får också förbjudas, om fartyget inte hålls tillgängligt för

tillsynsförrättning eller om fartyget eller dess rederi saknar ett certifikat,
dokument angående godkänd säkerhetsorganisation eller en motsvarande
handling som det skall ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 1 kap. 7 eller 8 §.

12 kap.

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter för att få ett doku-

ment angående godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat som ut-
färdas enligt denna lag eller enligt en föreskrift med stöd av 1 kap. 7 § eller
för att få giltighetstiden för ett sådant dokument eller certifikat förlängd,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använ-

der ett fartyg till sjöfart utan att ha ett dokument angående godkänd
säkerhetsorganisation, certifikat eller annan handling som skall ha utfär-
dats för rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller säkerhetsorganisa-
tion enligt denna lag eller enligt vad som har föreskrivits med stöd av
lagen,

1646

background image

SFS 1995:927

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sjöfartsverket får
meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta kapitel.

3 kap.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om minsta tillåtna fribord, fribordsmärken,
fribordscertifikat och lastning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

meddela föreskrifter om säkring av last, som ännu inte har förts ombord.

4 kap.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att registrera uppgifter angående om-
bordvarande på passagerarfartyg.

10 kap.

1 §2 Sjöfartsverket utövar, om något annat inte anges i lagen, tillsyn

enligt denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen såvitt avser

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning och säkerhetsorganisation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord samt
3. rederiers säkerhetsorganisation.
Såvitt gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsynen även av Kustbevak-

ningen i den utsträckning som Sjöfartsverket beslutar i samråd med Kust-

bevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön skall tillsynen utövas i samverkan med

Arbetarskyddsstyrelsen.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (1971:511).

5 §3 Den tillsyn som anges i 1 § första stycket utövas vid tillsynsförrätt-
ningar. Sådana förrättningar utförs som besiktningar, rederikontroller el-
ler inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller görs planmässigt. När det finns sär-

skild anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll göras även
utom planen. Inspektioner görs när en tillsynsmyndighet finner att det är

motiverat.

Besiktningar skall göras främst
för att undersöka om ett fartyg är sjovärdigt,
för att undersöka om det är lämpligt att användas som passagerarfartyg,
för att bestämma dess minsta tillåtna fribord och
för att undersöka om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer

med rederiets säkerhetsorganisation.

2

Senaste lydelse 1990:511.

3

�ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

1644

background image

1647

SFS 1995:927

3. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använ-

der ett fartyg eller dess utrustning i strid mot någon bestämmelse i ett
dokument angående godkänd säkerhetsorganisation, certifikat eller en an-
nan handling som avses i 2,

4. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använ-

der ett fartyg till sjöfart utan att det är försett med föreskrivna fribords-
märken,

5. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlå-

ter att göra vad som skäligen kan fordras för att förhindra att den som
ingår i minimibesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen utan
tillstånd anställs av någon annan än redaren eller ägaren,

6. en befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framför ett

fartyg i strid mot vad som gäller i fråga om minimibesättning eller beman-
ningsföreskrifter,

7. redare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra

vad som skäligen kan fordras för att förhindra att fartyget framförs i strid
mot vad som gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföre-
skrifter,

8. redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att

se till att fartyget undergår tillsyn eller redare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att se till att rederiverksamhet undergår tillsyn
enligt denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen,
och

9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots,

när han är skyldig att göra det på grund av en särskild föreskrift.

3 §5 Till böter döms

1. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg

till sjöfart i strid mot en lastningsföreskrift som har meddelats med stöd av

3 kap. 9 § första stycket, om inte förseelsen är ringa,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 7 §,

3. befälhavare och maskinchef som uppsåtligen eller av oaktsamhet

underlåter att fullgöra vad han enligt 5 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra
stycket ålagts att göra innan en resa påbörjas,

4. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till

att nytillträdande ombordanställda får kännedom om fartyget, grundläg-
gande säkerhetsbestämmelser eller åtgärder vid sjöolycka enligt 5 kap. 2 §
tredje stycket,

5. befälhavare som av oaktsamhet framför ett fartyg i strid mot vad som

gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföreskrifter, om inte
förseelsen är ringa,

6. redare som av oaktsamhet underlåter att göra vad som skäligen kan

fordras av honom för att förhindra att fartyget framförs i strid mot vad
som gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföreskrifter, om

inte förseelsen är ringa,

7. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tjänstgör på ett fartyg som

befälhavare, maskinchef eller ansvarig för vakt utan att inneha den behö-

righet som är föreskriven i minimibesättningsbeslutet eller i bemannings-

5

Senaste lydelse 1990:723.

background image

1648

SFS 1995:927

föreskrifterna, dock inte om han har uppehållit befattningen på grund av
ett plötsligt sjukdomsfall eller en annan liknande händelse,

8. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap.

10 a § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 10 a §

andra stycket,

9. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina

skyldigheter beträffande kost och vatten samt bostads- och hälsovårdsför-
hållanden enligt 7 kap. 7 §,

10. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan giltigt skäl tar bort en

skyddsanordning eller sätter den ur funktion,

11. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift

som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 eller 5 � 7 §§,

12. befälhavare som uppsåtligen beordrar arbete i strid mot ett beslut

av ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 § utan att något sådant skäl som anges i
9 kap. 8 § föreligger, om därmed intresset av att skyddsarbetet ombord
bedrivs i behörig ordning uppenbart åsidosätts,

13. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyldighe-

ter beträffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 § eller dokument
angående godkänd säkerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller
annan handling enligt 10 kap. 19 §,

14. den som i andra fall än som sägs i 2 § 1 uppsåtligen eller av oaktsam-

het lämnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullgörande av
skyldighet enligt 10 kap. 12 § andra stycket, 12 a § andra stycket eller 14 §
eller annars i fråga om en åtgärd som har ålagts av myndigheten, och

15. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra

anmälningsskyldighet som har ålagts honom med stöd av 13 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a � 6 §§, 10 kap. 6,

7 a, 9, 12 a och 22 §§ samt 11 kap. 1 § tillämpas dock först från och med
den dag som regeringen bestämmer. Detsamma gäller bestämmelserna i 10

kap. 1, 5, 8 och 19 §§ samt 12 kap. 2 och 3 §§, såvitt avser dokument och
certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation samt tillsyn av rederi-
ers och fartygs säkerhetsorganisation. Regeringen får föreskriva att de
bestämmelser som nämnts i denna punkt skall tillämpas från olika tid-
punkter för skilda typer av rederier och fartyg.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

background image

6 §4 Ett fartyg som byggs för en svensk beställare skall besiktigas innan
det används till sjöfart för undersökning om det är sjövärdigt.

Har ett utländskt fartyg blivit svenskt, skall besiktning beträffande

sjövärdigheten äga rum, om inte tillsynsmyndigheten finner det obehövligt
med hänsyn till fartygets beskaffenhet eller omständigheterna i övrigt.
Besiktning skall även göras för att undersöka om fartygets säkerhetsorgani-
sation överensstämmer med rederiets säkerhetsorganisation, om inte till-
synsmyndigheten finner att det är obehövligt med hänsyn till att fartyget
redan har ett giltigt certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation
utfärdat av ett organ som är behörigt enligt denna lag.

7 a § Vid en rederikontroll skall tillsynsmyndigheten pröva om rederiet
har en säkerhetsorganisation som uppfyller kraven i 2 kap. 4 a § och i de
föreskrifter om rederiers säkerhetsorganisation som har meddelats med

stöd av denna lag.

Om rederiets organisation eller ledning ändras på sådant sätt att det kan

antas inverka menligt på rederiets säkerhetsorganisation, skall en rederi-
kontroll utföras.

8 § Vid en inspektion skall, om förhållandena inte föranleder annat,
undersökas

om arbetsmiljön är tillfredsställande,
om fartyget är behörigen lastat eller barlastat,
om last som ännu inte har förts ombord är säkert anordnad för sjötrans-

port,

om fartyget är bemannat på ett betryggande sätt,
om fartyget i övrigt är i behörigt skick och
om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med rederiets sä-

kerhetsorganisation.

9 § Tillsyn av utländska fartyg sker genom inspektion. När det gäller
förhållanden som omfattas av certifikat, skall inspektionen begränsas till
granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt

1 kap. 8 §, om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess

utrustning eller säkerhetsorganisation avviker från uppgifterna i certifika-
ten eller handlingarna i något väsentligt avseende.

På framställning av en myndighet i en främmande stat får dock Sjöfarts-

verket besluta om en annan tillsynsförrättning än inspektion för ett fartyg
som hör hemma i den främmande staten och, om så erfordras, utfärda ett
certifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i föreskrifter
som utfärdas med stöd av lagen.

12 a § Redaren ansvarar för att rederiverksamheten undergår tillsyn

enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

Redaren skall lämna tillsynsmyndigheten det bistånd den behöver och

de upplysningar den begär vid tillsynen.

19 § Befälhavaren skall se till att rederiets dokument angående godkänd
säkerhetsorganisation, fartygets tillsynsbok och de certifikat eller andra

4

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

1645

SFS 1995:927

background image

SFS 1995:927

handlingar som har utfärdats för fartyget enligt denna lag eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen finns ombord och hålls tillgängliga
vid tillsynsförrättningar.

Ingen får förvägras att ta del av innehållet i tillsynsboken, om han

behöver det för att kunna ta till vara sin rätt.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter till staten för tillsyn av fartyg och av
rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Detsamma gäller avgifter för
provning och granskning av material och utrustning samt för granskning
av ritningar till fartyg.

11 kap.

1 § Ett fartygs resa får förbjudas tills rättelse har skett, om det finns

skälig anledning att anta

att fartyget inte är sjovärdigt för resa i den avsedda farten,
att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot

ohälsa eller olycksfall,

att det inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,

att det medför passagerare utöver det högsta tillåtna antalet,
att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan

eller

att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i

arbetsredskap, får i stället användningen av anordningarna eller redskapen
förbjudas tills rättelse har skett.

Om det finns skälig anledning att anta att användningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne innebär risk för
ohälsa eller olycksfall, får denna användning förbjudas tills rättelse har
skett.

Ett fartygs resa får också förbjudas, om fartyget inte hålls tillgängligt för

tillsynsförrättning eller om fartyget eller dess rederi saknar ett certifikat,
dokument angående godkänd säkerhetsorganisation eller en motsvarande
handling som det skall ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 1 kap. 7 eller 8 §.

12 kap.

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter för att få ett doku-

ment angående godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat som ut-
färdas enligt denna lag eller enligt en föreskrift med stöd av 1 kap. 7 § eller
för att få giltighetstiden för ett sådant dokument eller certifikat förlängd,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använ-

der ett fartyg till sjöfart utan att ha ett dokument angående godkänd
säkerhetsorganisation, certifikat eller annan handling som skall ha utfär-
dats för rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller säkerhetsorganisa-
tion enligt denna lag eller enligt vad som har föreskrivits med stöd av
lagen,

1646

background image

1647

SFS 1995:927

3. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använ-

der ett fartyg eller dess utrustning i strid mot någon bestämmelse i ett
dokument angående godkänd säkerhetsorganisation, certifikat eller en an-
nan handling som avses i 2,

4. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använ-

der ett fartyg till sjöfart utan att det är försett med föreskrivna fribords-
märken,

5. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlå-

ter att göra vad som skäligen kan fordras för att förhindra att den som
ingår i minimibesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen utan
tillstånd anställs av någon annan än redaren eller ägaren,

6. en befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framför ett

fartyg i strid mot vad som gäller i fråga om minimibesättning eller beman-
ningsföreskrifter,

7. redare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra

vad som skäligen kan fordras för att förhindra att fartyget framförs i strid
mot vad som gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföre-
skrifter,

8. redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att

se till att fartyget undergår tillsyn eller redare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att se till att rederiverksamhet undergår tillsyn
enligt denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen,
och

9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots,

när han är skyldig att göra det på grund av en särskild föreskrift.

3 §5 Till böter döms

1. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg

till sjöfart i strid mot en lastningsföreskrift som har meddelats med stöd av

3 kap. 9 § första stycket, om inte förseelsen är ringa,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 7 §,

3. befälhavare och maskinchef som uppsåtligen eller av oaktsamhet

underlåter att fullgöra vad han enligt 5 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra
stycket ålagts att göra innan en resa påbörjas,

4. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till

att nytillträdande ombordanställda får kännedom om fartyget, grundläg-
gande säkerhetsbestämmelser eller åtgärder vid sjöolycka enligt 5 kap. 2 §
tredje stycket,

5. befälhavare som av oaktsamhet framför ett fartyg i strid mot vad som

gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföreskrifter, om inte
förseelsen är ringa,

6. redare som av oaktsamhet underlåter att göra vad som skäligen kan

fordras av honom för att förhindra att fartyget framförs i strid mot vad
som gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföreskrifter, om

inte förseelsen är ringa,

7. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tjänstgör på ett fartyg som

befälhavare, maskinchef eller ansvarig för vakt utan att inneha den behö-

righet som är föreskriven i minimibesättningsbeslutet eller i bemannings-

5

Senaste lydelse 1990:723.

background image

1648

SFS 1995:927

föreskrifterna, dock inte om han har uppehållit befattningen på grund av
ett plötsligt sjukdomsfall eller en annan liknande händelse,

8. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap.

10 a § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 10 a §

andra stycket,

9. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina

skyldigheter beträffande kost och vatten samt bostads- och hälsovårdsför-
hållanden enligt 7 kap. 7 §,

10. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan giltigt skäl tar bort en

skyddsanordning eller sätter den ur funktion,

11. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift

som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 eller 5 � 7 §§,

12. befälhavare som uppsåtligen beordrar arbete i strid mot ett beslut

av ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 § utan att något sådant skäl som anges i
9 kap. 8 § föreligger, om därmed intresset av att skyddsarbetet ombord
bedrivs i behörig ordning uppenbart åsidosätts,

13. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyldighe-

ter beträffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 § eller dokument
angående godkänd säkerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller
annan handling enligt 10 kap. 19 §,

14. den som i andra fall än som sägs i 2 § 1 uppsåtligen eller av oaktsam-

het lämnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullgörande av
skyldighet enligt 10 kap. 12 § andra stycket, 12 a § andra stycket eller 14 §
eller annars i fråga om en åtgärd som har ålagts av myndigheten, och

15. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra

anmälningsskyldighet som har ålagts honom med stöd av 13 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a � 6 §§, 10 kap. 6,

7 a, 9, 12 a och 22 §§ samt 11 kap. 1 § tillämpas dock först från och med
den dag som regeringen bestämmer. Detsamma gäller bestämmelserna i 10

kap. 1, 5, 8 och 19 §§ samt 12 kap. 2 och 3 §§, såvitt avser dokument och
certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation samt tillsyn av rederi-
ers och fartygs säkerhetsorganisation. Regeringen får föreskriva att de
bestämmelser som nämnts i denna punkt skall tillämpas från olika tid-
punkter för skilda typer av rederier och fartyg.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.