SFS 1996:994 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 1996:994 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1996_994 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:994
Utkom från trycket
den 5 november 1996

1569

1

Prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2, rskr. 1996/97:8. Jfr rådets direktiv 94/57/EG av

den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som ut-
för inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksam-
het i förbindelse därmed (EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 20, Celex 394L0057).
2

Senaste lydelse 1995:927. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 0 - S F S 1996

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4, 6 och 7 §§, 3 kap. 8 §

samt 10 kap. 20 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha följande lydel-
se.

1 kap.

4 §2 Ett fartyg skall ha de certifikat som anges i denna lag eller i
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett certifikat skall utvisa att
fartyget vid besiktning för utfärdande av certifikatet motsvarade i för-
fattning angiven standard eller föreskrivet krav. I certifikatet får anges
särskilda villkor för att det skall vara giltigt.

Ett rederi skall ha ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation

i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utfärdas för en bestämd
tid, som får förlängas. Dokumentet får innehålla särskilda villkor för att det
skall vara giltigt.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

1. får uppdra åt vissa organisationer att utfärda och förnya certifikat, om

särskilt avtal om detta har träffats mellan staten och organisationen,

2. skall fastställa vilka krav som en sådan organisation skall uppfylla,

och

3. skall tillkännage med vilka organisationer som avtal har träffats.
I särskilda fall får regeringen eller den myndighet som regeringen be-

stämmer uppdra åt någon annan organisation än de som avses i första
stycket att utfärda och förnya certifikat under förutsättning att kvaliteten på
organisationens verksamhet är sådan att fartygssäkerhetskraven upprätt-
hålls.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sjöfartsverket får

föreskriva eller för särskilda fall besluta att certifikat som utfärdas av en
sakkunnig och som bara avser utrustning till fartyg och personlig skyddsut-

rustning skall ha samma giltighet som certifikat som utfärdas av Sjöfarts-
verket.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att fartyg, utöver certifikat som anges i denna lag, skall ha certifikat
eller intyg avseende något visst förhållande som regleras i denna lag eller i
föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

3 kap.

8 § Har minsta tillåtna fribord fastställts av en sådan organisation som
anges i 1 kap. 6 §, skall fastställelsen ha samma giltighet som om den gjorts
av Sjöfartsverket.

background image

SFS 1996:994

10 kap.

20 § Har tillsyn i form av besiktning eller inspektion för att bibehålla,
utfärda eller förnya certifikat för fartyg eller utrustning gjorts av en sådan
organisation som anges i 1 kap. 6 §, har denna tillsyn samma giltighet som
om den gjorts av Sjöfartsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobaeus
(Kommunikationsdepartementet)

1570

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.