SFS 2009:501 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2009:501 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
090501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

2

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt

förordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon
under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om yrkeshemligheter eller
arbetsförfaranden eller i övrigt om enskildas ekonomiska eller personliga
förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. I fråga om den som är
skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté på fartyg i det allmännas
verksamhet tillämpas 10 kap. 1�14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2009:501

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.