SFS 2019:615 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

SFS2019-615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om fartygssäkerhetslagen
(2003:364)

dels att 1 kap. 4 § och 4 kap. 3, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 9 c §, och närmast före

3 kap. 9 c § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
4 §
3 I denna lag avses med

1. fartcertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits sjö-

värdigt,

2. passagerarfartygscertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har

befunnits lämpligt att transportera passagerare och om det högsta antal
passagerare som fartyget får medföra,

3. fribordscertifikat: ett bevis om att ett fartygs fribord har fastställts efter

tillsyn och att fribordsmärken har satts fast på fartygets sidor på ett riktigt
och varaktigt sätt,

4. certifikat om godkänd säkerhetsorganisation: ett bevis om att fartygets

säkerhetsorganisation vid tillsyn har visat sig överensstämma med rederiets
godkända säkerhetsorganisation,

5. dokument om godkänd säkerhetsorganisation: ett bevis om att rederiets

säkerhetsorganisation har godkänts vid en rederikontroll enligt 5 kap. 16 §,

6. sjöarbetscertifikat: ett bevis om att fartyget vid tidpunkten för certifika-

tets utfärdande har uppfyllt de krav på arbets- och levnadsförhållanden som
följer av denna lag, sjömanslagen (1973:282), mönstringslagen (1983:929),
lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och av föreskrifter som har
meddelats med stöd av dessa lagar,

7. försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen: ett doku-

ment som visar vilka förhållanden på ett fartyg som enligt 2006 års sjö-
arbetskonvention ska bli föremål för tillsyn, vilka föreskrifter som tillämpas
och en förklaring av redaren om vad denne gjort för att uppfylla föreskrivna
krav,

1 Prop. 2018/19:137, bet. 2019/20:TU3, rskr. 2019/20:3.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om

genomförande av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiske-

fartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i

Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Samman-

slutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Euro-

pêche), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:127.

SFS

2019:615

Publicerad
den

18 oktober 2019

background image

2

SFS

8. certifikat om utbildning av sjöpersonal: ett bevis om att en person har

uppfyllt föreskrivna krav för viss funktion eller viss befattning ombord på
fartyg, och

9. sjöarbetscertifikat för fiskefartyg: ett bevis om att fartyget vid tid-

punkten för certifikatets utfärdande har uppfyllt de krav på arbets- och
levnadsförhållanden som följer av denna lag, sjömanslagen (1973:282),
mönstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.

3 kap.


Sjöarbetscertifikat för fiskefartyg

9 c § Ett fiskefartyg ska ha ett sjöarbetscertifikat för fiskefartyg om det
stannar till sjöss i mer än tre dygn och

1. har en längd om 24 meter eller mer, eller
2. normalt framförs på ett avstånd från Sveriges kustlinje som överstiger

200 sjömil.

4 kap.


3 § Ett fartyg ska i förekommande fall erbjuda ombordanställda en till-
fredsställande bostads- och fritidsmiljö. Där ska finnas tillräckligt många
sovrum, dagrum, måltidsrum, kök eller motsvarande utrymmen för matlag-
ning, utrymmen för personlig hygien, sjukrum och andra särskilt inrättade
utrymmen för de ombordanställdas personliga behov, bekvämlighet och
trevnad. Alla dessa utrymmen ska vara tillräckligt stora samt inredda och
utrustade på lämpligt sätt.

Ett fiskefartyg ska i förekommande fall erbjuda även andra som arbetar

ombord på ett fartyg, där det samtidigt finns ombordanställda, en tillfreds-
ställande bostads- och fritidsmiljö.

5 §4 Den kost som de ombordanställda får ska vara tillräcklig och av fullgod
kvalitet. Kosten ska vara anpassad till de ombordanställdas olika kulturella
och religiösa bakgrunder.

Vatten för de ombordanställdas behov ska finnas lätt tillgängligt ombord

i tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet.

Kost och vatten ska utan kostnad tillhandahållas ombordanställda på

fiskefartyg.

Bestämmelser om livsmedel och om utrymmen för verksamhet med livs-

medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-förordningar som
kompletteras av den lagen.

7 § Befälhavaren ska se till att minderåriga som anlitas till eller utför
fartygsarbete i yrkesmässig verksamhet har fyllt sexton år och har fullgjort
sin skolplikt.

Trots första stycket får en minderårig som har fyllt tretton år anlitas till

eller utföra lättare fartygsarbete inom fiskerinäringen om arbetet inte är av
sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling
eller skolgång. En minderårig, som arbetar ombord på ett fiskefartyg där det
samtidigt finns någon som är ombordanställd, får dock anlitas till eller utföra
sådant arbete endast om den minderårige fyllt femton år och arbetet utförs
under skollov.

4 Senaste lydelse 2012:96.

2019:615

background image

3

SFS

Första och andra styckena gäller inte minderåriga som är arbetstagare.

Bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete som utförs av arbetstagare
finns i sjömanslagen (1973:282).

Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.


På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Infrastrukturdepartementet)

2019:615

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.