SFS 2019:632 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2019:632 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
SFS2019-632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om fartygssäkerhetslagen
(2003:364)3

dels att 5 kap. 11�15 §§ och 6 kap. 6 och 8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4 och 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11 och 13 §§,

7 kap. 2 och 6 §§ och 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
4 Med passagerarfartyg avses i denna lag fartyg som medför fler än tolv
passagerare.

Som passagerare räknas varje person ombord utom
1. befälhavaren,
2. övriga ombordanställda,
3. andra som befinner sig ombord på grund av arbete för fartygets räkning

eller i offentlig tjänsteförrättning som gäller fartyget eller den verksamhet
som bedrivs med fartyget,

4. bärgare eller bärgares medhjälpare som följer med fartyget sedan detta

drabbats av sjöolycka,

5. personer som förs in till hamn efter att ha räddats ur sjönöd, och
6. barn som inte har fyllt ett år.

4 kap.
12 §
Om visst fartygsarbete innebär omedelbar och allvarlig fara för någon
ombordvarandes liv eller hälsa och rättelse inte genast kan uppnås genom
hänvändelse till befälhavaren, får skyddsombudet bestämma att arbetet ska
avbrytas.

Om det behövs från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås

genom hänvändelse till befälhavaren, får skyddsombudet avbryta arbete som
en arbetstagare utför ensam.

1 Prop. 2018/19:116, bet. 2019/20:TU2, rskr. 2019/20:2.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om

ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på

passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg

som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/2110 av den 15 november 2017 om ett inspektionssystem för säker drift

av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av

direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG.

3 Senaste lydelse av 6 kap. 6 § 2008:1378.

4 �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS

2019:632

Publicerad
den

23 oktober 2019

background image

2

SFS

Om skyddsombudet finner att ett förbud enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 § över-

träds, får han eller hon avbryta arbete som avses med förbudet eller som
behövs för att fartyget ska kunna påbörja eller fortsätta en förbjuden resa.

För skada till följd av åtgärd som avses i första�tredje styckena är skydds-

ombudet fri från ersättningsskyldighet.

5 kap.


4 §5 Den tillsyn som anges i 1 § utövas vid tillsynsförrättningar. Sådana
förrättningar utförs som dokumentationskontroller, besiktningar, inspektioner
eller rederikontroller.

Dokumentationskontroller, besiktningar och rederikontroller ska göras

enligt en uppgjord plan. När det finns särskild anledning till det, får en
dokumentationskontroll, besiktning eller rederikontroll göras även utom
planen. Inspektioner ska göras när det följer av föreskrifter som har med-
delats med stöd av 7 kap. 6 § eller när en tillsynsmyndighet annars anser att
det är motiverat.

9 §6 Tillsyn av utländska fartyg sker genom inspektion enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 §.

På framställning av en myndighet i en främmande stat får Transport-

styrelsen trots första stycket besluta om en annan tillsynsförrättning än
inspektion för ett fartyg som hör hemma i den främmande staten och, om
det behövs, utfärda ett certifikat eller en annan handling som avses i denna
lag eller i föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen.

Ett fartyg som ägs eller brukas av en annan stat får inte inspekteras när

fartyget används uteslutande för statsändamål.

6 kap.


3 §7 Ett fartygs resa ska förbjudas om

1. dess rederi saknar ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation som

det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen,

2. fartyget ombord saknar ett sådant certifikat om godkänd säkerhets-

organisation eller en sådan kopia av rederiets dokument om godkänd säker-
hetsorganisation som det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen,

3. någon sådan brist som anges i 1 § medför otvetydig fara för hälsa, liv

eller säkerhet eller omedelbar fara för liv, hälsa, fartyget, dess besättning
eller passagerare och sådana åtgärder som avses i 1 § andra eller tredje
stycket inte är tillräckliga för att undanröja faran, eller

4. fartyget inte är utrustat med ett sådant fungerande färdskrivarsystem

som det ska vara utrustat med enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 7 kap. 2 § 1.

Ett förbud enligt första stycket 1, 2 eller 3 får upphävas om det behövs för

att förhindra överbeläggning av inspektionshamnen. Om ett förbud upphävs
på denna grund, gäller vad som sägs i föreskrifter som har meddelats med
stöd av 7 kap. 7 §.

5 Senaste lydelse 2017:306.

6 Senaste lydelse 2010:1360.

7 Senaste lydelse 2017:306.

2019:632

background image

3

SFS

Om en brist enligt första stycket 3 eller 4 inte kan åtgärdas enkelt i

inspektionshamnen, får tillsynsmyndigheten tillåta att fartyget fortsätter till
närmaste lämpliga hamn för åtgärdande av bristen. Om en brist enligt första
stycket 4 inte kan åtgärdas enkelt i inspektionshamnen, får tillsynsmyndig-
heten utfärda föreläggande att bristen ska vara åtgärdad inom högst 30 dagar.

7 §8 Ett beslut enligt 1�5 §§ meddelas av Transportstyrelsen eller av en
annan myndighet som regeringen föreskriver.

Beslutet ska innehålla uppgifter om skälen för förbudet och om de åtgärder

som ska vidtas för rättelse.

11 § Om det föreligger en brist som avses i 1 eller 2 §, men det inte finns
tillräckliga skäl att meddela ett förbud, får myndigheten i stället förelägga
fartygets redare eller ägare att avhjälpa bristen eller uppfylla kravet inom
viss tid.

13 §9 Om den som har fått ett föreläggande enligt 11 eller 12 § inte följer
det eller inte kan underrättas om föreläggandet utan sådant dröjsmål som
äventyrar syftet med det, får myndigheten låta verkställa åtgärden på hans
eller hennes bekostnad. Detta gäller även om en omedelbar åtgärd krävs men
det inte kan förväntas att åtgärden kommer att vidtas av den som före-
läggandet riktar sig till.

7 kap.


2 §10 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur ett fartyg ska vara konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd för

att det enligt 2 kap. 1 § ska anses vara sjövärdigt,

2. skyldighet att registrera och föra över uppgifter om ombordvarande på

passagerarfartyg,

3. lastning, lossning, minsta tillåtna fribord, fribordsmärken och säkring

av last som ännu inte har förts ombord,

4. rederiers och fartygs säkerhetsorganisation, samt
5. skyldighet för redare, befälhavare och den som befullmäktigats att på

redarens vägnar lämna information att

a) anmäla inträffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall

utöver vad som anges i sjölagen (1994:1009),

b) anmäla uppkomna skador eller vidtagna åtgärder som har betydelse för

ett fartygs sjövärdighet,

c) lämna uppgifter inför ett fartygs ankomst till en hamn eller ankarplats,
d) lämna uppgifter i situationer där väder- eller sjöförhållandena är så

ogynnsamma att de innebär allvarliga risker för människor eller miljön, och

e) lämna uppgifter i situationer då isläget innebär ett allvarligt hot för

människoliv till sjöss eller för skyddet av egna eller andra staters havs- eller
kustområden.

6 §11 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. tillsyn,

8 Senaste lydelse 2008:1378.

9 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 2010:1360.

11 Senaste lydelse 2017:306.

2019:632

background image

4

SFS

2. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

3. avgifter till staten för
a) tillsyn av fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säker-

hetsorganisation,

b) tillsyn av rederiers säkerhetsorganisation,
c) tillsyn av arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena ombord,
d) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,
e) provning och granskning av material och utrustning till fartyg,
f) granskning av ritningar till fartyg, och
g) handläggning av ärenden om överlåtelse av uppgiften att utfärda eller

förnya certifikat för fartyg enligt 11 b § och för uppföljning av sådana över-
låtelser,

4. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
5. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen,

6. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i sam-

band med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att utöva fortlöpande kontroll

(egenkontroll) över att fartyget uppfyller de krav som gäller enligt denna lag
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och

8. rätt till tillträde till fartyg vid tillsyn för andra personer än de som avses

i 5 kap. 17 §.

8 kap.


1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot

1. ett förbud enligt 6 kap. 1�3 §§ mot ett fartygs resa eller mot användning

av en anordning för arbetet eller annat som anges i 6 kap. 1 § andra eller
tredje stycket,

2. ett förbud mot tillträde till hamn enligt en föreskrift som har meddelats

med stöd av 7 kap. 7 §,

3. ett föreläggande som har meddelats med stöd av 6 kap. 11 eller 12 §.
Om ett förbud eller föreläggande som avses i första stycket är förenat med

vite, ska den som bryter mot det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 21 december 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Infrastrukturdepartementet)


2019:632

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.