SFS 2004:416 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

040416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 § och 8 kap.

3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

1. fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,
2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa

eller olycksfall,

3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,
5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation,
7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs

och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa
och säkerhet, eller

8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle inne-

bära allvarliga risker för människor eller miljön.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbets-

redskap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbju-
das tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en

viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas
tills rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen
innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

7 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd för

att det enligt 2 kap. 1 § skall anses vara sjövärdigt,

1 Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om
inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen
och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10, Celex
32002L0059).

SFS 2004:416

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:416

2. skyldighet att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerarfar-

tyg,

3. lastning, lossning, minsta tillåtna fribord, fribordsmärken och säkring

av last som ännu inte har förts ombord,

4. rederiers och fartygs säkerhetsorganisation, samt
5. skyldighet för redare, befälhavare och den som befullmäktigats att på

redarens vägnar lämna information att

a. anmäla inträffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall

utöver vad som anges i sjölagen (1994:1009),

b. anmäla uppkomna skador eller vidtagna åtgärder som har betydelse för

ett fartygs sjövärdighet,

c. lämna uppgifter inför ett fartygs ankomst till en hamn eller ankarplats,

och

d. lämna uppgifter i situationer där väder- eller sjöförhållandena är så

ogynnsamma att de innebär allvarliga risker för människor eller miljön.

8 kap.

3 §

Till böter döms

1. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg till

sjöfart i strid med en lastningsföreskrift som har meddelats med stöd av
7 kap. 2 §, om inte förseelsen är ringa,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

en föreskrift om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg som har
meddelats med stöd av 7 kap. 2 §,

3. befälhavare och teknisk chef som uppsåtligen eller av oaktsamhet un-

derlåter att fullgöra vad han eller hon enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 7 §
andra stycket ålagts att göra innan en resa påbörjas,

4. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till att

nytillträdande ombordanställda får kännedom om fartyget, grundläggande
säkerhetsbestämmelser eller åtgärder vid sjöolycka enligt 2 kap. 6 § tredje
stycket,

5. befälhavare som av oaktsamhet framför ett fartyg i strid med vad som

gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter, om inte
förseelsen är ringa,

6. redare som av oaktsamhet underlåter att göra vad som skäligen kan

fordras av honom eller henne för att förhindra att fartyget framförs i strid
med vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföre-
skrifter, om inte förseelsen är ringa,

7. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tjänstgör på ett fartyg som be-

fälhavare, teknisk chef eller ansvarig för vakt utan att inneha den behörighet
som är föreskriven i säkerhetsbesättningsbeslut eller i bemanningsföreskrif-
terna, dock inte om han eller hon har uppehållit befattningen på grund av ett
plötsligt sjukdomsfall eller annan liknande händelse,

8. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 7 §

eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 5 § första
stycket,

9. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyl-

digheter beträffande kost och vatten samt bostads- och hälsovårdsförhållan-
den enligt 4 kap. 6 §,

background image

3

SFS 2004:416

10. befälhavare som uppsåtligen beordrar arbete i strid med ett beslut av

ett skyddsombud enligt 4 kap. 12 § utan att något sådant skäl som anges i
4 kap. 13 § föreligger, om därmed intresset av att skyddsarbetet ombord be-
drivs i behörig ordning uppenbart åsidosätts,

11. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyldigheter

beträffande ritningar till ett fartyg enligt 5 kap. 26 § eller dokument om god-
känd säkerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller annan handling
enligt 5 kap. 30 §,

12. den som i andra fall än som sägs i 2 § 1 uppsåtligen eller av oaktsam-

het lämnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullgörande av
skyldighet enligt 5 kap. 20 § andra stycket, 21 § andra stycket eller 24 § eller
annars i fråga om en åtgärd som har ålagts av myndigheten, och

13. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar en anmälnings-

eller uppgiftsskyldighet som har föreskrivits med stöd av 7 kap. 2 § 5.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.