SFS 2002:454 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

020454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

dels

att 10 kap. 5 och 8 §§ samt 11 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

10 kap.

5 §

3

Den tillsyn som anges i 1 § första stycket utövas vid tillsynsförrätt-

ningar. Sådana förrättningar utförs som besiktningar, inledande besiktningar
och kontroller enligt 9 b §, rederikontroller eller inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller görs planmässigt. När det finns särskild

anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll göras även utom pla-
nen. Inspektioner görs när en tillsynsmyndighet finner att det är motiverat.

Besiktningar skall göras främst
för att undersöka om ett fartyg är sjövärdigt,
för att undersöka om det är lämpligt att användas som passagerarfartyg,
för att bestämma dess minsta tillåtna fribord,
för att undersöka om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer

med rederiets säkerhetsorganisation och

för att undersöka efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1998:958) om

vilotid för sjömän

.

8 §

4

Vid en inspektion skall, om förhållandena inte föranleder annat, un-

dersökas

om arbetsmiljön är tillfredsställande,
om fartyget är behörigen lastat eller barlastat,

1

Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279.

2

Jfr rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens

organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners´ Associa-
tion (ESCA) och Federation of Transport Workers´ Unions in the European Union
(FST) (EGT L 167, 2.7.1999, s. 33, Celex 31999L0063) samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av
bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemen-
skapens hamnar (EGT L 14, 20.1.2000, s. 29, Celex 31999L0095).

3

Senaste lydelse 2001:875.

4

Senaste lydelse 1995:927.

SFS 2002:454

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:454

om last som ännu inte har förts ombord är säkert anordnad för sjötran-

sport,

om fartyget är bemannat på ett betryggande sätt,
om fartyget i övrigt är i behörigt skick,
om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med rederiets säker-

hetsorganisation och

om bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän efterlevs.

8 a §

När det vid en inspektion undersöks om lagen (1998:958) om vilotid

för sjömän efterlevs ombord på ett utländskt fartyg, skall tillsynsmyndighe-
ten inledningsvis kontrollera att det finns en arbetsordning och att anteck-
ningar om vilotid förs i enlighet med vad som följer av den lagen.

Om klagomål har mottagits eller det på grund av iakttagelser ombord

finns anledning att misstänka att de anställda ombord på ett svenskt eller ut-
ländskt fartyg är utmattade, skall tillsynsmyndigheten vid inspektionen fast-
ställa om de arbetstider eller vilotider som är inskrivna i journalen överens-
stämmer med de normer som följer av lagen (1998:958) om vilotid för sjö-
män och om dessa normer har iakttagits. Myndigheten kan vid denna kon-
troll även beakta andra journaler om fartygets drift.

11 kap.

1 §

5

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta

att fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,
att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot

ohälsa eller olycksfall,

att det inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
att det medför passagerare utöver det högsta tillåtna antalet,
att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation el-

ler

att bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs

och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens säkerhet och hälsa.

Ett fartygs resa skall förbjudas, om någon brist som avses i första stycket

medför omedelbar fara för liv, fartyget, dess besättning eller passagerare.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbets-

redskap, får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbju-
das tills rättelse har skett.

Om det finns skälig anledning att anta att användningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne innebär risk för ohälsa
eller olycksfall, får denna användning förbjudas tills rättelse har skett.

Ett fartygs resa får också förbjudas, om fartyget inte hålls tillgängligt för

tillsynsförrättning eller om fartyget saknar ett certifikat som det skall ha en-
ligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 kap.
7 eller 8 § och det saknade certifikatet är av annat slag än som avses i 1 a §.

5

Senaste lydelse 2001:875.

background image

3

SFS 2002:454

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.