SFS 2004:468 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2004:468 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
040468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 12 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) skall ha följande lydelse.

6 kap.

12 §

Gentemot befälhavaren eller den som har skyddsansvar på fartyg en-

ligt arbetsmiljölagen (1977:1160) får en myndighet som avses i 7 § meddela
de förelägganden som behövs för att bestämmelserna om fartygsarbete i
dessa lagar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av dem skall ef-
terlevas.

I ett föreläggande mot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8�10 §§ ar-

betsmiljölagen får han eller hon också åläggas att lämna varningsinforma-
tion eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett sådant föreläggande skall
motsvara vad som anges i 14�18 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451). Vad
som sägs där om tillverkare skall dock i stället avse den som har skyddsan-
svar enligt 3 kap. 8�10 §§ arbetsmiljölagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

SFS 2004:468

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.