SFS 1998:959 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

980959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

dels

att 5 kap. 8 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 5 kap. 5 § skall lyda ”säkerhetsbesättning”,

dels

att i 5 kap. 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17 §§, 12 kap. 2 och 3 §§ samt 13 kap.

3 § ordet ”minimibesättning” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”sä-
kerhetsbesättning” i motsvarande form,

dels

att 6 kap. 10 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

10 §

2

Bestämmelser om vilotiden ombord finns i lagen om vilotid för sjö-

män (1998:958).

Bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete som utförs av arbetsta-

gare finns i sjömanslagen (1973:282).

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Åsa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261.

2

Senaste lydelse 1990:723.

SFS 1998:959

Utkom från trycket
den 21 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.