SFS 2000:771 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

000771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 10 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

2

ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Arbetsmiljö-

verket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Senaste lydelse av 10 kap. 1 § 1995:927.

SFS 2000:771

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.