SFS 2006:830 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2006:830 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
060830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels

att i 5 kap. 1 § ordet ⬝livsmedelslagen (1971:511)⬝ skall bytas ut mot

⬝livsmedelslagen (2006:804)⬝,

dels

att 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

Den kost som de ombordanställda får skall vara tillräcklig och av full-

god kvalitet.

Vatten för de ombordanställdas behov skall finnas lätt tillgängligt ombord

i tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet.

Bestämmelser om livsmedel och om utrymmen för verksamhet med livs-

medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-förordningar som kom-
pletteras av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2006:830

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.