SFS 2000:848 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2000:848 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
000848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 10 a § och 10 kap. 7 § far-

tygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

6 kap.

10 a §

2

Befälhavaren skall se till att annan än arbetstagare inte anlitas till

eller utför fartygsarbete i yrkesmässig verksamhet innan han eller hon fyller
16 år och inte heller innan han eller hon har fullgjort sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket får, inom fiskerinäringen, en minderårig som

har fyllt tretton år anlitas till eller utföra lätt fartygsarbete som inte är av så-
dant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling
eller skolgång. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om sådant arbete.

10 kap.

7 §

Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 § skall besiktigas särskilt, om

det har genomgått någon större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller
har lidit skada som kan inverka menligt på sjövärdigheten. En sådan besikt-
ning skall ske inom tre månader från det att ombyggnaden, reparationen el-
ler förnyelsen är avslutad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:119, bet. 2000/01:TU4, rskr. 2000/01:14.

2

Senaste lydelse 1990:723.

SFS 2000:848

Utkom från trycket
den 21 november 2000

3*

SFS 2000:844�876

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.