SFS 2005:855 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

050855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 6 kap. 1 § samt 7 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 7 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

1. fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,
2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa el-

ler olycksfall,

3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,
5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation,
7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs

och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa
och säkerhet,

8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle inne-

bära allvarliga risker för människor eller miljön,

9. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på märkning med IMO-identifi-

kationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav avseende sådana handlingar

med fartygshistorik som skall finnas ombord på fartyget.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbets-

redskap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbju-
das tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en

viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas
tills rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen
innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

1 Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7.

2 Senaste lydelse 2004:416.

SFS 2005:855

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:855

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

7 kap.

Certifikat och dokument m.m.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att

1. fartyg, utöver certifikat som anges i denna lag, skall ha certifikat eller

intyg om något visst förhållande som regleras i denna lag eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen,

2. utländska fartyg vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall ha certi-

fikat utfärdade av behörig utländsk myndighet eller motsvarande handlingar,
samt

3. utländska rederier, som bedriver sjöfart med svenskt fartyg eller använ-

der annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, skall ha ett doku-
ment om godkänd säkerhetsorganisation utfärdat av en behörig utländsk
myndighet eller en motsvarande handling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om märkning av fartyg med IMO-identifikationsnummer
och om sådana handlingar med fartygshistorik som skall finnas ombord på
fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.