SFS 2023:172 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2023:172 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
SFS2023-172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Utfärdad den 30 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 4 a § och 8 kap. 2 § fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.
4 a §
2 En dokumentationskontroll ska göras av fartyg som omfattas av
krav på egenkontroll enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
7 kap. 6 § 7. Vid kontrollen ska tillsynsmyndigheten pröva om fartyget
motsvarar föreskrivna krav med ledning av de handlingar som ska finnas för
fartyget enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.

8 kap.

2 §3 Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter för att få ett dokument

om godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat som utfärdas enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 § eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006 eller för att få giltighetstiden för ett
sådant dokument eller certifikat förlängd,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder

ett fartyg till sjöfart utan att ha ett dokument om godkänd säkerhets-
organisation, ett certifikat eller en annan handling som ska ha utfärdats för
rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller säkerhetsorganisation enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006,

3. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder

ett fartyg eller dess utrustning i strid med någon bestämmelse i ett dokument
om godkänd säkerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan handling
som avses i 2,

4. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder

ett fartyg till sjöfart utan att det är försett med föreskrivna fribordsmärken,

5. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter

att göra vad som skäligen kan fordras för att förhindra att den som ingår i
säkerhetsbesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen utan
tillstånd anställs av någon annan än redaren eller ägaren,

1 Prop. 2022/23:62, bet. 2022/23:TU8, rskr. 2022/23:155.
2 Senaste lydelse 2017:306.
3 Senaste lydelse 2009:59.

SFS

2023:172

Publicerad
den

12 april 2023

background image

SFS

2023:172

2

6. befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framför ett fartyg

i strid med vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller
bemanningsföreskrifter,

7. redare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra vad

som skäligen kan fordras för att förhindra att fartyget framförs i strid med
vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter,

8. redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se

till att fartyget genomgår tillsyn eller redare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att se till att rederiverksamhet genomgår tillsyn enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006,

9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots när

han eller hon är skyldig att göra det på grund av en särskild föreskrift, och

10. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om

skyldighet att lämna uppgifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § 5.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

På regeringens vägnar

PETER KULLGREN

Jonas Ragell
(Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.