SFS 2001:1293 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2001:1293 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
011293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 18 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen

(1988:49) skall ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Befälhavaren skall se till att ha den kännedom om fartyget som han el-

ler hon behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter beträffande säkerhe-
ten på fartyget och för att förhindra förorening.

Innan en resa påbörjas, skall befälhavaren se till att fartyget görs sjöklart.
När en ombordanställd tillträder sin befattning ombord, skall han eller hon

genom befälhavarens försorg få behövlig kännedom om fartyget, om grund-
läggande säkerhetsbestämmelser och bestämmelser till skydd mot förore-
ning från fartyg samt om åtgärder vid sjöolycka.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Jfr prop. 2000/01:139, bet. 2001/02: MJU4, rskr. 2001/02:81.

SFS 2001:1293

Utkom från trycket
den 9 januari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.