SFS 2009:1166 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2009:1166 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
091166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Befälhavaren ska se till att ha den kännedom om fartyget som han eller

hon behöver för att

1. kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerheten på fartyget,
2. förhindra förorening och
3. förhindra otillåtna utsläpp av barlastvatten och sediment från fartyg.
Innan en resa påbörjas, ska befälhavaren se till att fartyget görs sjöklart.
När en ombordanställd tillträder sin befattning ombord, ska befälhavaren

se till att han eller hon får behövlig kännedom om

1. fartyget,
2. grundläggande säkerhetsbestämmelser,
3. bestämmelser till skydd mot förorening från fartyg,
4. åtgärder vid sjöolycka, och
5. bestämmelser om hantering av fartygets barlastvatten och sediment från

sådant vatten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

SFS 2009:1166

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.