SFS 2010:342 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

100342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. fartygs bemanning,
2. syn- och hörselkraven enligt 2 kap. 5 § samt hälsoundersökning och

läkarintyg som avser dessa krav,

3. att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana

som avses i 3 kap. 10 §,

4. anteckning av beslut enligt 3 kap. 14 § och underrättelser om sådana

beslut,

5. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt

(bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning
enligt 3 kap. 10 §,

6. behörighet att föra fartyg eller att ha befattning på fartyg samt avgifter

till staten för utfärdande av behörighetsbevis och för andra beslut som avser
rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på fartyg, samt

7. undantag från kravet i 3 kap. 16 § att fartygets redare eller ägare ska

anställa dem som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcks- eller
maskinpersonalen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också i

särskilda fall fastställa säkerhetsbesättning eller meddela bemannings-
föreskrifter för andra fartyg än de som avses i 3 kap. 10 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.

SFS 2010:342

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.