SFS 2010:1544 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2010:1544 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
101544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhetsorga-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nisation,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,<br/>3. rederiers s�kerhetsorganisation, och<br/>4. arbetsmilj�n ombord.<br/>N�r det g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsyn �ven av Kustbevak-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ningen i den utstr�ckning som Transportstyrelsen beslutar i samr�d med<br/>Kustbevakningen.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�gor som avser arbetsmilj�n ska tillsynen ocks� avse att arbetsmilj�-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n och f�reskrifter<br/>meddelade med st�d av dessa lagar f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynen ska ocks� avse de delar av Europaparlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�r-<br/>dering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av<br/>en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upp-<br/>h�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�r-<br/>ordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommission-<br/>ens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:556px;white-space:nowrap" class="ft13">3 som om-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">fattas av tillsynsansvar enligt f�reskrifter meddelade med st�d av arbetsmil-<br/>j�lagen (1977:1160).</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsyn enligt tredje och fj�rde styckena ut�vas i samverkan med Arbets-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�verket.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2006:804).</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:1378.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1544</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1544</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � fartygss�kerhetslagen

(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

1 �

2

Transportstyrelsen ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt

denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen n�r det g�ller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhetsorga-

nisation,

2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,
3. rederiers s�kerhetsorganisation, och
4. arbetsmilj�n ombord.
N�r det g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsyn �ven av Kustbevak-

ningen i den utstr�ckning som Transportstyrelsen beslutar i samr�d med
Kustbevakningen.

I fr�gor som avser arbetsmilj�n ska tillsynen ocks� avse att arbetsmilj�-

lagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n och f�reskrifter
meddelade med st�d av dessa lagar f�ljs.

Tillsynen ska ocks� avse de delar av Europaparlamentets och r�dets f�r-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�r-
dering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av
en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upp-
h�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�r-
ordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommission-
ens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3 som om-

fattas av tillsynsansvar enligt f�reskrifter meddelade med st�d av arbetsmil-
j�lagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fj�rde styckena ut�vas i samverkan med Arbets-

milj�verket.

Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (2006:804).

1 Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.

2 Senaste lydelse 2008:1378.

3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2010:1544

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1544

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.