SFS 2010:1567 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

101567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 och 6 §§ fartygs–

säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. fartygs bemanning,
2. syn- och hörselkraven enligt 2 kap. 5 § samt hälsoundersökning och

läkarintyg som avser dessa krav,

3. att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana

som avses i 3 kap. 10 §,

4. anteckning av beslut enligt 3 kap. 14 § och underrättelser om sådana

beslut,

5. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt

(bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning
enligt 3 kap. 10 §,

6. behörighet att föra fartyg eller att ha befattning på fartyg samt avgifter

till staten för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan
ärendehandläggning som avser rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på fartyg,
samt

7. undantag från kravet i 3 kap. 16 § att fartygets redare eller ägare ska

anställa dem som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcks- eller
maskinpersonalen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också i

särskilda fall fastställa säkerhetsbesättning eller meddela bemanningsföre-
skrifter för andra fartyg än de som avses i 3 kap. 10 § första stycket.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,
2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket

under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

3,

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2010:342.

SFS 2010:1567

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1567

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

4. avgifter till staten för
a) tillsyn av fartyg,
b) tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation,
c) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,
d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt
e) granskning av ritningar till fartyg,
5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, samt

7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i

samband med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.