SFS 2011:98 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

110098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,
2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket

under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

2,

3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

4. avgifter till staten för
a) tillsyn av fartyg,
b) tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation,
c) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,
d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt
e) granskning av ritningar till fartyg,
5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, samt

7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i sam-

band med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 18 februari 2011.

1 Bet. 2010/11:TU11, rskr. 2010/11:161.

2 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

SFS 2011:98

Utkom från trycket
den 14 februari 2011

background image

2

SFS 2011:98

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.