SFS 2011:549 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2011:549 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
110549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 23 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 5 § och 7 kap. 11 § fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Med erkänd organisation avses i denna lag en sådan organisation som

har erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för
organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

3.

En organisation enligt denna lag kan vara ett klassificeringssällskap eller

annan som utför säkerhetsbedömningar på statens vägnar.

7 kap.

11 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

genom avtal uppdra åt en erkänd organisation att utfärda och förnya certifi-
kat och att i sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord.

Ett avtal som avses i första stycket får innehålla en begränsning av statens

rätt att från organisationen kräva ersättning för skadestånd som staten ålagts
att betala på grund av organisationens vållande. En sådan begränsning ska
vara förenlig med vad som anges i detta avseende i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler
och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn
av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse där-
med

5.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen får

uppdra åt någon annan än en erkänd organisation att utfärda och förnya certi-
fikat som bara avser utrustning till fartyg och personlig skyddsutrustning,
samt föreskriva eller för särskilda fall besluta att sådana certifikat ska ha
samma giltighet som certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen.

1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om ge-
mensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed
(EUT L 131, 28.5.2009, s. 47, Celex 32009L0015).

3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).

4 Senaste lydelse 2008:1378.

5 EUT L 131, 28.5.2009, s. 47 (Celex 32009L0015).

SFS 2011:549

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:549

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.