SFS 2011:549 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2011:549 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
110549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 1 kap. 5 � och 7 kap. 11 � fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Med erk�nd organisation avses i denna lag en s�dan organisation som</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">har erk�nts i enlighet med Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr<br/>391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder f�r<br/>organisationer som utf�r inspektioner och ut�var tillsyn av fartyg</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:549px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En organisation enligt denna lag kan vara ett klassificeringss�llskap eller</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">annan som utf�r s�kerhetsbed�mningar p� statens v�gnar.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">genom avtal uppdra �t en erk�nd organisation att utf�rda och f�rnya certifi-<br/>kat och att i s�dant syfte fastst�lla minsta till�tna fribord.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett avtal som avses i f�rsta stycket f�r inneh�lla en begr�nsning av statens</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�tt att fr�n organisationen kr�va ers�ttning f�r skadest�nd som staten �lagts<br/>att betala p� grund av organisationens v�llande. En s�dan begr�nsning ska<br/>vara f�renlig med vad som anges i detta avseende i Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler<br/>och standarder f�r organisationer som utf�r inspektioner och ut�var tillsyn<br/>av fartyg och f�r sj�fartsadministrationernas verksamhet i f�rbindelse d�r-<br/>med</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">5.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen f�r</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">uppdra �t n�gon annan �n en erk�nd organisation att utf�rda och f�rnya certi-<br/>fikat som bara avser utrustning till fartyg och personlig skyddsutrustning,<br/>samt f�reskriva eller f�r s�rskilda fall besluta att s�dana certifikat ska ha<br/>samma giltighet som certifikat som utf�rdas av Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om ge-<br/>mensamma regler och standarder f�r organisationer som utf�r inspektioner och ut�var<br/>tillsyn av fartyg och f�r sj�fartsadministrationernas verksamhet i f�rbindelse d�rmed<br/>(EUT L 131, 28.5.2009, s. 47, Celex 32009L0015).</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2008:1378.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">5 EUT L 131, 28.5.2009, s. 47 (Celex 32009L0015).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:549</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:549</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 17 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 23 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 1 kap. 5 � och 7 kap. 11 � fartygs-

s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

5 �

Med erk�nd organisation avses i denna lag en s�dan organisation som

har erk�nts i enlighet med Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr
391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder f�r
organisationer som utf�r inspektioner och ut�var tillsyn av fartyg

3.

En organisation enligt denna lag kan vara ett klassificeringss�llskap eller

annan som utf�r s�kerhetsbed�mningar p� statens v�gnar.

7 kap.

11 �

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

genom avtal uppdra �t en erk�nd organisation att utf�rda och f�rnya certifi-
kat och att i s�dant syfte fastst�lla minsta till�tna fribord.

Ett avtal som avses i f�rsta stycket f�r inneh�lla en begr�nsning av statens

r�tt att fr�n organisationen kr�va ers�ttning f�r skadest�nd som staten �lagts
att betala p� grund av organisationens v�llande. En s�dan begr�nsning ska
vara f�renlig med vad som anges i detta avseende i Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler
och standarder f�r organisationer som utf�r inspektioner och ut�var tillsyn
av fartyg och f�r sj�fartsadministrationernas verksamhet i f�rbindelse d�r-
med

5.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen f�r

uppdra �t n�gon annan �n en erk�nd organisation att utf�rda och f�rnya certi-
fikat som bara avser utrustning till fartyg och personlig skyddsutrustning,
samt f�reskriva eller f�r s�rskilda fall besluta att s�dana certifikat ska ha
samma giltighet som certifikat som utf�rdas av Transportstyrelsen.

1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om ge-
mensamma regler och standarder f�r organisationer som utf�r inspektioner och ut�var
tillsyn av fartyg och f�r sj�fartsadministrationernas verksamhet i f�rbindelse d�rmed
(EUT L 131, 28.5.2009, s. 47, Celex 32009L0015).

3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).

4 Senaste lydelse 2008:1378.

5 EUT L 131, 28.5.2009, s. 47 (Celex 32009L0015).

SFS 2011:549

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:549

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Denna lag tr�der i kraft den 17 juni 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.