SFS 2008:1377 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fordonslag (2002:574) / SFS 2008:1377 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
081377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)

dels

att i 3 kap. 3 och 6 §§ samt 5 kap. 5 och 6 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande
form,

dels

att i 3 kap. 3 § och 5 kap. 6 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrel-

sen⬝,

dels

att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första

stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som
Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den
som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att

utöva tillsyn enligt produkt-

säkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse 2004:467.

SFS 2008:1377

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.