SFS 2015:794 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fordonslag (2002:574) / SFS 2015:794 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
150794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 och 4 a §§ och

5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och sepa-

rata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,
3. kontroll av färdskrivare och taxameter och kontroll av användningen av

dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.
Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa

ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkän-
nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

168/2013 av den

15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och tre-
hjuliga fordon och fyrhjulingar.

2 kap.

2 §

2

Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent

eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaf-
fenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter
på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta natio-
nernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som
nationellt typgodkännande.

Typgodkännande kan även meddelas för en fordonstyp som inte är färdig-

byggd eller för en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som är
uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium där
den befinner sig uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och
utrustning (etappvist typgodkännande).

1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.

2 Senaste lydelse 2011:324.

SFS 2015:794

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:794

Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i avgas-

reningslagen (2011:318).

4 a §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en tillverkare av fordon ska förse en tillverkare av
komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som krävs för
att denne ska kunna få

1. ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området för sina

komponenter eller separata tekniska enheter, eller

2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är för-

bjudna att sälja.

Information som inte är allmänt tillgänglig behöver dock inte lämnas ut om

inte mottagaren av informationen förbinder sig att hålla denna konfidentiell.

5 kap.

8 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fråga om de
kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,
3. förelägganden och körförbud,
4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,
5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker, samt
6. avgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också med-

dela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av

fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och
annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som

är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir
obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om for-

don, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkän-
nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ur-
sprungliga lydelsen, samt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknads-
kontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga
lydelsen,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och

utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att
Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,

3 Senaste lydelse 2009:224.

4 Senaste lydelse 2010:39.

background image

3

SFS 2015:794

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a�3 c §§ och för

ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, samt om

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknads-
kontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen,
samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om
godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och
fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.