SFS 2010:39 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fordonslag (2002:574) / SFS 2010:39 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
100039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 28 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)2

dels att 4 kap. 4 § och 5 kap. 3 d § ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 2 och 3 §§ samt 5 kap. 3 a, 3 c och 8 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 4 kap. 2 a�2 i §§, samt

närmast före 4 kap. 2 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Ackreditering av besiktningsorgan

2 §

Registreringsbesiktningar, mopedbesiktningar, lämplighets-

besiktningar och kontrollbesiktningar får utföras endast av sådana besikt-
ningsorgan som är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transport-

styrelsen om sådana beslut om ackreditering som avses i första stycket lik-
som om återkallelser av sådana beslut.

2 a §

En ackreditering enligt 2 § första stycket ska avse alla de former av

besiktning som anges där.

Ackrediteringen ska meddelas för besiktning av en eller flera av följande

tre fordonskategorier, nämligen

1. motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer som utgörs

av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt av högst 3,5 ton, och lätta
terrängvagnar och terrängskotrar samt terrängsläp till sådana vagnar och
skotrar,

2. motorfordon och släpfordon till motorfordon och traktorer som utgörs

av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt över 3,5 ton,

3. traktorer som inte utgörs av ombyggda bilar samt motorredskap och

EG-mobilkranar och släpfordon till traktorer, motorredskap eller EG-mobil-
kranar, och tunga terrängvagnar och terrängsläp till sådana vagnar.

1 Prop. 2009/10:32, bet. 2009/10:TU8, rskr. 2009/10:161.

2 Senaste lydelse 2009:224.

SFS 2010:39

Utkom från trycket
den 9 februari 2010

background image

2

SFS 2010:39

2 b §

En ackreditering som avses i 2 § första stycket får bara meddelas en

sökande som är en i Sverige registrerad juridisk person eller en enskild nä-
ringsidkare vars registrering enligt handelsregisterlagen (1974:157) utvisar
att huvudkontoret finns i Sverige.

2 c §

En ackreditering som avses i 2 § första stycket får bara meddelas en

sökande som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och allmänt gott an-
seende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

2 d §

Vid prövningen av om sökanden uppfyller kravet på allmänt gott an-

seende ska beaktas hans eller hennes vilja och förmåga att fullgöra sina skyl-
digheter mot det allmänna och laglydnad i övrigt.

Kravet på allmänt gott anseende anses inte uppfyllt av den som dömts för

allvarliga, ekonomiska eller andra brott, eller upprepade överträdelser av
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

2 e §

En prövning enligt 2 c och 2 d §§ ska avse den juridiska personen

eller den enskilde näringsidkaren samt följande personer:

1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören,

om det finns en sådan, och annan som genom ledande ställning eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman som inte är

kommanditdelägare och annan som genom ledande ställning eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, och

3. i andra privaträttsliga juridiska personer än de som avses i 1 och 2 den

eller de som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten.

Härutöver ska prövningen också avse styrelseledamöter och styrelsesupp-

leanter som till följd av eget ekonomiskt intresse har en väsentlig gemenskap
med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jäm-
förligt ekonomiskt intresse.

2 f §

Om någon sådan person som anges i 2 e § byts ut eller tillkommer ska

den nya personens lämplighet prövas.

2 g §

I ansökan om ackreditering ska sökanden ange det eller de län där be-

siktningsverksamheten ska bedrivas.

Ett beslut om ackreditering enligt 2 a § ska förenas med villkor enligt 15 §

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll om att besiktningsorganet i ett och
samma län ska erbjuda och utföra besiktningar för de fordon som anges i be-
slutet.

2 h §

Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt, ekono-

miskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver

1. handel med, tillverkning, import eller marknadsföring av besiktnings-

pliktiga fordon eller delar eller tillbehör till sådana fordon,

2. reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,
3. yrkesmässig trafik som kräver trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen

(1998:490), eller

background image

3

SFS 2010:39

4. uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen (1998:492) om bilut-

hyrning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de ytterligare krav i fråga om oberoende som ska ställas på
ett besiktningsorgan.

2 i §

En besiktningstekniker ska ha den utbildning och kompetens som

framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 8 §.

3 §

Besiktningsorganen prövar frågor som gäller godkännande av fordon

vid besiktningar för vilka de ackrediterats enligt 2 och 2 a §§.

Finner ett besiktningsorgan att ett beslut som det meddelat enligt första

stycket är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon
annan anledning ska besiktningsorganet ändra beslutet, om det kan ske
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild.

5 kap.

3 a §

3

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transport-

styrelsen utövar tillsyn över sådan besiktningsverksamhet som avses i denna
lag.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kontrollera att den

tekniska kompetensen och utrustningsnivån i verksamheten samt kvalitets-
säkringen av denna uppfyller föreskrivna krav. Styrelsen ska därutöver kon-
trollera att verksamheten uppfyller sådana krav som avses i 4 kap. 2 a�2 i §§.

Transportstyrelsen ska kontrollera att besiktningsverksamheten fungerar

väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling
och tillgänglighet.

3 c §

4

Ett besiktningsorgan ska på uppmaning av Transportstyrelsen möj-

liggöra stickprovskontroller genom att

1. lämna styrelsen tillträde till lokaler och platser där besiktningar utförs,

och

2. lämna de upplysningar och handlingar som styrelsen begär.
Transportstyrelsen ska rapportera utfallet av stickprovskontrollerna till

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

8 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fråga om
de kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,
3. förelägganden och körförbud,
4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,
5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker, samt

3 Senaste lydelse 2009:224.

4 Senaste lydelse 2009:224.

5 Senaste lydelse 2009:224.

background image

4

SFS 2010:39

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6. avgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av

fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och
annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav

som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen
blir obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om

fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och ut-

fall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att
Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §, samt om

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a�3 c §§ och för

ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De besiktningsorgan som enligt äldre föreskrifter är behöriga att utföra

besiktningar ska anses behöriga till det i den omfattning som följer av äldre
föreskrifter fram till och med den 31 december 2010. För sådana besikt-
ningsorgan gäller 5 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§ i sin lydelse vid utgången av juni
2010.

3. Om ett besiktningsorgan som avses i 2 före den 31 december 2010 ack-

rediteras enligt 4 kap. 2 § upphör punkten 2 att gälla för besiktningsorganet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.