SFS 2011:792 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fordonslag (2002:574) / SFS 2011:792 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
110792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § samt 4 kap. 2 och 2 g §§

fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Transportstyrelsen, en polisman, ett besiktningsorgan eller en bil-

inspektör får i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 5 kap. 8 § med-
dela de förelägganden, körförbud och andra beslut som behövs med hänsyn
till ett fordons säkerhet eller lämplighet i trafik. För ett sådant fall får det
föreskrivas att fordonet kan godkännas på grundval av ett intyg som har
utfärdats efter reparation och provning vid en verkstad som är ackrediterad
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

3

och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Körförbud får meddelas vid registreringsbesiktning, kontrollbesiktning

och flygande inspektion om det kontrollerade fordonet är så bristfälligt att
det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Körförbud
kan inträda även med anledning av att ett fordon inte har genomgått en kon-
troll som ska ske enligt meddelade föreskrifter eller särskilt föreläggande.

4 kap.

2 §

4

Registreringsbesiktningar, mopedbesiktningar, lämplighetsbesikt-

ningar och kontrollbesiktningar får utföras endast av sådana besiktningsor-
gan som är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 Senaste lydelse 2008:1377.

3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

4 Senaste lydelse 2010:39.

SFS 2011:792

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:792

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transport-

styrelsen om sådana beslut om ackreditering som avses i första stycket
liksom om återkallelser av sådana beslut.

2 g §

5

I ansökan om ackreditering ska sökanden ange det eller de län där

besiktningsverksamheten ska bedrivas.

Ett beslut om ackreditering enligt 2 a § ska förenas med villkor enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 §
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll om att besiktnings-
organet i ett och samma län ska erbjuda och utföra besiktningar för de fordon
som anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:39.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.