SFS 2012:436 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägslag (2004:519) / SFS 2012:436 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
120436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen betyder

ackrediterat organ: organ för bedömning av överensstämmelse som är

ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av för-
ordning (EEG) nr 339/93,

delsystem: del av järnvägssystem vilken kan hänföras till någon av de

kategorier av delsystem som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibilite-
ten hos järnvägssystemet inom gemenskapen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt

varaktigt använder eller upplåter ett järnvägsfordon och är registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som är registrerade i

det europeiska registret över godkända fordonstyper,

försäkran om överensstämmelse: sådan försäkran om att ett järnvägsfor-

don överensstämmer med en redan godkänd fordonstyp som är utformad i
enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars
2011 om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd
typ av järnvägsfordon,

infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med tåg vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgräns
och vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.

2 Senaste lydelse 2011:1118.

SFS 2012:436

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:436

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

järnvägsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan fram-

föras på järnvägsspår och som består av ett eller flera delsystem eller delar
av delsystem,

järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd tillhan-

dahåller dragkraft och utför järnvägstrafik,

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda

för järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

järnvägsnät: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma infra-

strukturförvaltare,

järnvägssystem: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och

förvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfra-
struktur,

regional kollektivtrafikmyndighet: den som är regional kollektivtrafik-

myndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

tågläge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tågplan,

får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon, från en
plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss

angiven period,

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för underhållet av

ett järnvägsfordon och som är registrerad som sådan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.