SFS 1991:1523

911523.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1523 Lag

Utkom från trycket

oiD ändring 1 lagen (1985:193) om internationell

den 13 december 1991 jämvägStrafik;

utfärdad den 28 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1985:193) om inter­

nationell järnvägstrafik skall inforas en ny paragraf, 3 a §, av följande
lydelse.

3 a § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige

bindande ändring i bihang A eller bihang B till fordraget, skall ändringen

gälla här i riket från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt
fordraget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen gäller endast sådana

ändringar som revisionsutskottet har beslutat efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Stefan Strömberg
(Justitiedepartementet)

2874

' Prop. 1990/91:43, LU14, rskr. 54, 1991/92.LU3, rskr. 15.

⬢ o-

i

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.