SFS 2018:191 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägslag (2004:519) / SFS 2018:191 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
SFS2018-191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Särskilda bestämmelser om transport av passagerare finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober
2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns sär-
skilda bestämmelser om transport av passagerare och gods i
järnvägstrafiklagen (2018:

181).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.

2 Senaste lydelse 2015:339.

SFS

2018:191

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.