SFS 2010:1916 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägslag (2004:519) / SFS 2010:1916 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
101916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om järnvägslagen (2004:519)

dels att 4 kap. 2 § och 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 4 kap. 1 b §, 6 kap. 4 a,

22 a och 22 b §§ och 7 kap. 5 a §, samt närmast före 6 kap. 4 a §, 6 kap.
22 a § och 7 kap. 5 a § nya rubriker av följande lydelse.

4 kap.

1 b §

Den som är skyldig att särredovisa verksamhet enligt 1 § ska offent-

liggöra redovisningen.

2 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för den som utför till sin om-

fattning obetydlig trafik med museijärnvägsfordon eller annan liknande ma-
teriel.

Skyldighet att särredovisa enligt 1 § gäller inte heller för den verk-

samhetsutövare som, utan att motta offentligt stöd, bedriver järnvägstrafik
och förvaltar järnvägsinfrastruktur endast i syfte att förse den egna verksam-
heten med sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 §.

6 kap.

Rapportering av avvikelser

4 a §

För järnvägsnät där verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter enligt

22 a § tillämpas ska infrastrukturförvaltaren tillhandahålla ett system för att
rapportera och registrera avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fast-
ställt utnyttjande av infrastrukturen samt orsakerna till sådana avvikelser.

1 Prop. 2010/11:25, bet. 2010/11:TU5, rskr. 2010/11:82.

2 Jfr rådets direktiv 91/440/EG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens
järnvägar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25, Celex 31991L440), senast ändrat genom Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om ändring
av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar och di-
rektiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för ut-
nyttjande av järnvägsinfrastruktur (EUT L 315, 3.12.2007, s. 44, Celex 32007L0058),
och Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/14/EG av den 23 februari 2001 om
tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägs-
infrastruktur (EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, Celex 32001L0014), senast ändrat genom
Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/58/EG.

SFS 2010:1916

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

2

SFS 2010:1916

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

5 §

En infrastrukturförvaltare ska upprätta en beskrivning av det järnvägs-

nät förvaltaren råder över. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om till-
gänglig infrastruktur samt information om villkoren för tillträde till och ut-
nyttjande av infrastrukturen och om förfaranden och kriterier för fördelning
av infrastrukturkapacitet.

Beskrivningen ska upprättas efter samråd med berörda parter. Beskriv-

ningen ska offentliggöras, uppdateras regelbundet och ändras vid behov.

Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter

22 a §

Ett trafikeringsavtal ska innehålla villkor om verksamhetsstyrning

med kvalitetsavgifter enligt 7 kap. 5 a §, som ska gälla vid normala driftsför-
hållanden. Kvalitetsavgiften ska betalas av den part som orsakar avvikelser
från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infrastrukturen.

I ett trafikeringsavtal får undantag göras från kravet på verksamhetsstyr-

ning med kvalitetsavgifter i fråga om

1. lågt trafikerade järnvägsnät,
2. delar av järnvägsnät, där risken för driftsstörningar på grund av parts

avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infra-
strukturen är obetydlig, och

3. tider på dygnet då risken för driftsstörningar på grund av sådana avvi-

kelser är obetydlig.

22 b §

Infrastrukturförvaltaren avgör när det inte längre råder normala

driftsförhållanden och ska då genast underrätta berörda järnvägsföretag och
trafikorganisatörer med auktorisation enligt 3 kap. 5 § om detta. Motsva-
rande gäller när det åter råder normala driftsförhållanden.

7 kap.

Kvalitetsavgifter för att förebygga driftstörningar

5 a §

Kvalitetsavgifter ska utformas så att både infrastrukturförvaltaren

och den som utnyttjar infrastrukturen vidtar skäliga åtgärder för att förebyg-
ga driftstörningar i järnvägssystemet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäller för

trafikeringsavtal som avser trafik under tågplaneperioden 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.