SFS 2011:726 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

110726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519)

dels att 2 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 a §

Om behörighet för förare av järnvägsfordon finns bestämmelser i

lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

2 kap.

4 §

En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får inte tilldela nå-

gon arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten utan att denne har genomgått
läkarundersökning som utvisar att det inte finns några hinder av hälsoskäl.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten ska regelbundet

och i övrigt vid behov genomgå läkarundersökning. Verksamhetsutövare får
avstänga den som inte följer ett åläggande att genomgå undersökning från
sådana arbetsuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274.

SFS 2011:726

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.