SFS 2011:799 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägslag (2004:519) / SFS 2011:799 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
110799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 och 10 §§ järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Ett delsystem får tas i bruk endast om det uppfyller kraven i 8 §.

Kraven ska anses uppfyllda om den som tar ett delsystem i bruk, eller

dennes etablerade ombud i EES eller i Schweiz, avgett en förklaring om att
delsystemet överensstämmer med föreskrivna krav (EG-kontrollförklaring).
Kontrollen av delsystemet och bedömningen av överensstämmelse ska vara
utförd av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.

Med kontroll och bedömning enligt andra stycket likställs kontroll och

bedömning av ett organ som anmälts för samma ändamål av en annan stat
inom EES eller av Schweiz.

10 §

En komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet får släppas

ut på marknaden och användas i delsystemen endast om den medger att
driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet uppnås och
den uppfyller kraven i 8 § första stycket.

Kraven ska anses uppfyllda om tillverkaren, dennes etablerade ombud i

EES eller i Schweiz eller den som släpper ut en komponent på marknaden,
avgett en försäkran om att komponenten överensstämmer med tillämpliga
tekniska specifikationer och är lämplig för avsedd användning (EG-försäk-
ran). Om regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-
heten föreskriver detta, ska bedömningen av överensstämmelse och lämplig-
het vara utförd av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Med en bedömning enligt andra stycket likställs en bedömning av ett

organ som anmälts för samma ändamål av en annan stat inom EES eller av
Schweiz.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

SFS 2011:799

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:799

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.