SFS 2012:436 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2012:436 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
120436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 4 � j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2004:519) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen betyder </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>ackrediterat organ</i>: organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse som �r</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ackrediterat f�r uppgiften enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och mark-<br/>nadskontroll i samband med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�r-<br/>ordning (EEG) nr 339/93,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>delsystem</i>: del av j�rnv�gssystem vilken kan h�nf�ras till n�gon av de</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kategorier av delsystem som f�rtecknas i bilaga II till Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibilite-<br/>ten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen, </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, <br/><i>fordonsinnehavare</i>: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">varaktigt anv�nder eller uppl�ter ett j�rnv�gsfordon och �r registrerad som<br/>fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>fordonstyp</i>: fordon med identisk teknisk konstruktion som �r registrerade i</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper, </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>f�rs�kran om �verensst�mmelse</i>: s�dan f�rs�kran om att ett j�rnv�gsfor-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">don �verensst�mmer med en redan godk�nd fordonstyp som �r utformad i<br/>enlighet med kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars<br/>2011 om utformningen av f�rs�kran om �verensst�mmelse med en godk�nd<br/>typ av j�rnv�gsfordon, </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>infrastrukturf�rvaltare</i>: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggningar som h�r till infrastrukturen, </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>internationell persontrafik</i>: persontrafik mellan olika stater inom EES</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">samt Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns<br/>och vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda<br/>stater inom EES samt Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2011:1118.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:436</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:436</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsfordon</i>: drivfordon och annan rullande materiel som kan fram-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">f�ras p� j�rnv�gssp�r och som best�r av ett eller flera delsystem eller delar<br/>av delsystem, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsf�retag</i>: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsinfrastruktur</i>: sp�r-, signal- och s�kerhetsanl�ggningar avsedda</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r j�rnv�gstrafik, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning<br/>av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas<br/>best�nd, drift eller brukande, </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsn�t</i>: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">strukturf�rvaltare,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gssystem</i>: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>regleringsorgan</i>: organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">och r�dets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av<br/>infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfra-<br/>struktur,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>regional kollektivtrafikmyndighet</i>: den som �r regional kollektivtrafik-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">myndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>t�gl�ge</i>: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�gplan,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon, fr�n en<br/>plats till en annan under en viss tidsperiod,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>t�gplan</i>: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">angiven period,</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>underh�llsansvarig enhet</i>: den enhet som har ansvaret f�r underh�llet av</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">ett j�rnv�gsfordon och som �r registrerad som s�dan i fordonsregistret enligt<br/>8 kap. 8 a �. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2012.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Olof Hedberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 4 � j�rnv�gslagen

(2004:519) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

2

I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen betyder

ackrediterat organ: organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse som �r

ackrediterat f�r uppgiften enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�r-
ordning (EEG) nr 339/93,

delsystem: del av j�rnv�gssystem vilken kan h�nf�ras till n�gon av de

kategorier av delsystem som f�rtecknas i bilaga II till Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibilite-
ten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt

varaktigt anv�nder eller uppl�ter ett j�rnv�gsfordon och �r registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som �r registrerade i

det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper,

f�rs�kran om �verensst�mmelse: s�dan f�rs�kran om att ett j�rnv�gsfor-

don �verensst�mmer med en redan godk�nd fordonstyp som �r utformad i
enlighet med kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars
2011 om utformningen av f�rs�kran om �verensst�mmelse med en godk�nd
typ av j�rnv�gsfordon,

infrastrukturf�rvaltare: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver

anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns
och vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.

2 Senaste lydelse 2011:1118.

SFS 2012:436

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:436

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

j�rnv�gsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan fram-

f�ras p� j�rnv�gssp�r och som best�r av ett eller flera delsystem eller delar
av delsystem,

j�rnv�gsf�retag: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd tillhan-

dah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,

j�rnv�gsinfrastruktur: sp�r-, signal- och s�kerhetsanl�ggningar avsedda

f�r j�rnv�gstrafik, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning
av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas
best�nd, drift eller brukande,

j�rnv�gsn�t: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-

strukturf�rvaltare,

j�rnv�gssystem: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och

f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfra-
struktur,

regional kollektivtrafikmyndighet: den som �r regional kollektivtrafik-

myndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

t�gl�ge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�gplan,

f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon, fr�n en
plats till en annan under en viss tidsperiod,

t�gplan: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss

angiven period,

underh�llsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret f�r underh�llet av

ett j�rnv�gsfordon och som �r registrerad som s�dan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2012.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.