SFS 2014:736 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2014:736 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
140736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FCNFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FCNFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FCNFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FCNFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FCNFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FCNFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FCNFCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 3 � och 9 kap. 3 � j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2004:519) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten har r�tt att av den som bedriver verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omfattas av lagen p� beg�ran f�</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. s�dana upplysningar och ta del av s�dana handlingar som beh�vs f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">synen, bed�mningen av ans�kningar om tillst�nd och f�r klart definierade<br/>statistiska �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, omr�den, lokaler</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och andra utrymmen, dock inte bost�der, som har anknytning till den verk-<br/>samhet som ber�rs, och</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. tillg�ng till n�dv�ndig personal, materiel eller liknande utan kostnad vid</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">provk�rningar och andra materielprov.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten och Tullverket ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">synen.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra verkst�llighet hos Kronofogdemyndig-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">heten av ett beslut som g�ller �tg�rder enligt f�rsta stycket. D� g�ller best�m-<br/>melserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av f�rpliktelser som inte avser<br/>betalningsskyldighet eller avhysning.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Infrastrukturf�rvaltare och s�kande av infrastrukturkapacitet ska utan upp-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">maning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i f�rhandlingar om avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:732px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssys-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tem f�r fr�n j�rnv�gssystemet avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 1 �, den<br/>som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den som genom sitt upptr�-<br/>dande �ventyrar s�kerheten i j�rnv�gsdriften. Om det �r absolut n�dv�ndigt,<br/>f�r befattningshavaren omh�nderta s�dana personer. Om s� sker, ska Polis-<br/>myndigheten omedelbart underr�ttas. Omh�ndertagna f�r h�llas kvar till dess<br/>att de har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre finns sk�l till om-<br/>h�ndertagande, dock l�ngst sex timmar.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:739.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:736</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:736</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssystem</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r fr�n j�rnv�gsinfrastrukturen avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 3 � och 9 kap. 3 � j�rnv�gs-

lagen (2004:519) ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

3 �

2

Tillsynsmyndigheten har r�tt att av den som bedriver verksamhet som

omfattas av lagen p� beg�ran f�

1. s�dana upplysningar och ta del av s�dana handlingar som beh�vs f�r till-

synen, bed�mningen av ans�kningar om tillst�nd och f�r klart definierade
statistiska �ndam�l,

2. tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, omr�den, lokaler

och andra utrymmen, dock inte bost�der, som har anknytning till den verk-
samhet som ber�rs, och

3. tillg�ng till n�dv�ndig personal, materiel eller liknande utan kostnad vid

provk�rningar och andra materielprov.

Polismyndigheten och Tullverket ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r till-

synen.

Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra verkst�llighet hos Kronofogdemyndig-

heten av ett beslut som g�ller �tg�rder enligt f�rsta stycket. D� g�ller best�m-
melserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av f�rpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning.

Infrastrukturf�rvaltare och s�kande av infrastrukturkapacitet ska utan upp-

maning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i f�rhandlingar om avgifter.

9 kap.

3 �

En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssys-

tem f�r fr�n j�rnv�gssystemet avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 1 �, den
som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den som genom sitt upptr�-
dande �ventyrar s�kerheten i j�rnv�gsdriften. Om det �r absolut n�dv�ndigt,
f�r befattningshavaren omh�nderta s�dana personer. Om s� sker, ska Polis-
myndigheten omedelbart underr�ttas. Omh�ndertagna f�r h�llas kvar till dess
att de har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre finns sk�l till om-
h�ndertagande, dock l�ngst sex timmar.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2006:739.

SFS 2014:736

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:736

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssystem

f�r fr�n j�rnv�gsinfrastrukturen avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 2 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.