SFS 2014:1347 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2014:1347 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
141347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HNCHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HNCHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HNCHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HNCHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HNCHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HNCHGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � och 8 kap. 11 � j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�gslagen (2004:519) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om befordran av passagerare finns i Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007<br/>om r�ttigheter och skyldigheter f�r t�gresen�rer. Dessutom finns s�rskilda<br/>best�mmelser om befordran av passagerare och gods i j�rnv�gstrafiklagen<br/>(1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell j�rnv�gstrafik.</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">dela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn, registrering och �rendehandl�ggning<br/>enligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen samt<br/>enligt kommissionens f�rordning (EG) nr 62/2006 av den 23 december 2005<br/>om teknisk specifikation f�r driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet<br/>Telematikapplikationer f�r godstrafik i det transeuropeiska j�rnv�gssyste-<br/>met f�r konventionella t�g och kommissionens f�rordning (EG) nr 352/2009<br/>av den 24 april 2009 om antagande av en gemensam s�kerhetsmetod f�r risk-<br/>v�rdering och riskbed�mning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2004/49/EG.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1568.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1347</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 20 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � och 8 kap. 11 � j�rn-

v�gslagen (2004:519) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

S�rskilda best�mmelser om befordran av passagerare finns i Europapar-

lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007
om r�ttigheter och skyldigheter f�r t�gresen�rer. Dessutom finns s�rskilda
best�mmelser om befordran av passagerare och gods i j�rnv�gstrafiklagen
(1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell j�rnv�gstrafik.

8 kap.

11 �

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn, registrering och �rendehandl�ggning
enligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen samt
enligt kommissionens f�rordning (EG) nr 62/2006 av den 23 december 2005
om teknisk specifikation f�r driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet
Telematikapplikationer f�r godstrafik i det transeuropeiska j�rnv�gssyste-
met f�r konventionella t�g och kommissionens f�rordning (EG) nr 352/2009
av den 24 april 2009 om antagande av en gemensam s�kerhetsmetod f�r risk-
v�rdering och riskbed�mning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2004/49/EG.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

2 Senaste lydelse 2010:1568.

SFS 2014:1347

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.