SFS 1990:1157

901157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:CEORWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:CEORWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:DNWZOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CEORWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:29px;font-family:CEORWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:25px;font-family:DNWZOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:21px;font-family:RELVDY+Arial;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:DNWZOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:CEORWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:12px;font-family:RBVAMK+ArialMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:RBVAMK+ArialMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:29px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:19px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MMXPEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:1157 J�rnv�gss�kerhetslag; </b></p> <p style="position:absolute;top:95px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">den 17 december 1990 utf�rdad den 6 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag g�ller s�kerheten vid j�rnv�g, tunnelbana och sp�rv�g. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">Banverket best�mmer om en sp�ranl�ggning �r j�rnv�g, tunnelbana eller </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft11">sp�rv�g. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft16">2 � Till sp�ranl�ggningar h�r sp�r och de �vriga fasta anordningar som <br/>beh�vs for sp�rens best�nd, drift eller brukande, signal- och s�kerhetsan�<br/>l�ggningar i �vrigt, trafikledningsanl�ggningar samt anordningar f�r elf�r�</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft11">s�rjning av trafiken. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � J�rnv�gs-, tunnelbane- och sp�rv�gsverksamhet best�r av drift av </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft16">sp�ranl�ggningar (sp�rinnehav) och drift av sp�rtrafik (trafikut�vning). I <br/>driften av sp�ranl�ggningar ing�r trafikledning. Traflkledning �r dock en </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft11">s�rskild verksamhetsgren om den som driver sp�ranl�ggningen har �verl�</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">tit ansvaret h�rfor till n�gon an nan (s�rskild trafikledningsverksamhet). </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Regler for verksamheten <br/></b><i>Tillst�nd m. m. <br/></i>4 � Sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller s�rskild trafikledningsverk�</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft11">samhet f�r drivas endast av den som har tillst�nd till ve rksamheten. F�r </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft16">verksamhet som drivs av statens j�rnv�gar eller banverket beh�vs inte <br/>n�got tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd f�r beviljas den som med h�nsyn till yrkeskunnande, laglydnad </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">samt ekonomiska och andra f�rh�llanden av betydelse kan anses uppfylla </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft11">kraven i denna lag och i f�reskr ifter som meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft16">5 � Fr�gor om tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller <br/>s�rskild trafikledningsverksamhet pr�vas av banverket. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft11">6 � Ett tillst�nd kan meddelas tills vidare eller for viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft11">7 � I samband med a tt tillst�nd meddelas eller under ett tillst�nds giltig�</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">hetstid f�r banverket f�reskriva de villkor for verksamheten som beh�vs </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n s�kerhetssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Aterkallelse av tillst�nd </i></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft11">8 � Ett tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik eller s�rskild tra�</p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft11">fikledningsverksamhet f�r �terkallas, om foruts�ttningarna for tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">2182 </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1990/91; 1, TU9, rskr. 64. </p> <p style="position:absolute;top:1221px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>\ ' </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-2px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>, r </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 4 � inte l�ngre uppfylls eller om tillst�ndshavaren inte fullg�r sina </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1990:1157 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">skyldigheter enligt 21 �. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">9 � Fr�gor om �terkallelse av tillst�nd enligt 8 � pr�vas av banverket. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Grundl�ggande best�mmelser </i></p> <p style="position:absolute;top:186px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">10 � Sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik och s�rskild trafikledningsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">skall med h�nsyn till v erksamhetens art och �vriga f�rh�llanden drivas s� </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft25">att skador till f�ljd av verksamheten f�rebyggs. D�rvid skall d e �tg�rder <br/>och f�rsiktighetsm�tt vidtas som beh�vs f�r att uppr�tth�lla en betryggan�<br/>de s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">11 � F�r verksamheten skall den organisation finnas som kr�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft21">verksamheten skall kunna bedrivas p� ett s�kert s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">12 � Den som �r sysselsatt i verksamh eten skall ha god k�nnedom om de </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rh�llanden, f�reskrifter och villkor som g�ller f�r verksamheten och som <br/>ber�r hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten f�r <br/>utf�ras endast av den som med h�nsyn till yrkeskunnande, h�lsotillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">och personliga f�rh�llanden i �vrigt anses l�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">13 � Sp�ranl�ggningar, fordon och annan materiel som anv�nds i verk�</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">samheten skall vara av s�dan beskaffenhet att skador till f�ljd av verksam�</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">heten f�rebyggs. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft24">14 � F�r verksamheten skall det finnas en s�kerhetsordning med s�dana <br/>s�kerhetsbest�mmelser som beh�vs ut�ver denna lag och de f�reskrifter <br/>som �r utf �rdade med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">15 � Den som driver verksamheten ansvarar f�r att de i 10- 14 �� angiv�</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">na kraven uppfylls. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>L�karunders�kning och avst�ngning </i></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft21">16 � Den som driver verksamhet f�r inte tilldela n�gon arbetsuppgifter </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">av betydelse f�r s� kerheten utan att denne har genomg�tt l�karunders�k�</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft21">ning som utvisar att hinder av h�lsosk�l inte f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har ar betsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten skall regelbun�</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">det genomg� l�ka runders�kning. Verksamhetsut�vare f�r fr�n s�dana ar�</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft24">betsuppgifter avst�nga den som inte f�ljer ett �l�ggande att genomg� <br/>unders�kning. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Godk�nnande av sp�ranl�ggningar eller fordon </i></p> <p style="position:absolute;top:968px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft21">17 � En sp�ranl �ggning eller en del av den f�r inte uppl�tas f�r trafik </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft21">utan att den har godk�nts av banverket. Detsamma g�ller vid en v�sentlig </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft21">ombyggnad. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">18 � Ett fordon f�r inte framf�ras p� en sp�ranl�ggning utan godk�nnan�</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft21">de av banverket. Detsamma g�ller ett fordon som har byggts om v�sentligt. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:699px;white-space:nowrap" class="ft21">2183 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1990:1157 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">19 � Banverket skall f�re godk�nnande enligt 17 eller 18 � gran </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft34">konstruktionsunderlaget f�r sp�ranl�ggningen eller fordonet och kontroll , <br/>ra och prova materielen i den omf attning som verket finner n�dv�ndig. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Tillsyn m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:179px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft34">20 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av de f�reskrifter och <br/>villkor som meddelats med st�d av lagen ut�vas av banverket. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">Ang�ende elektriska anl�ggningar finns s�rskilda f�reskrifter i lagen </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">(1902; 71 s. 1), innefattande vissa best�mmelser om elektriska anl�ggning�</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">ar. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">21 � Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">skall p� beg�ran av banv erket </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">1. l�mna myndigheten de upplysningar och tillhandah�lla de handlingar </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">som beh�vs f�r tillsynen, </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">2. ge myndigheten tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">lokaler och omr�den som ber�rs av verksamheten f�r de unders�kningar </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">som beh�vs f�r tillsynen, </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">3. vid p rovk�rningar och andra materielprov utan kostnad tillhandah�l�</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">la erforderlig personal, materiel och liknande. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">Polis- och tullmyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r tillsy�</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">nen. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">22 � Banverket f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs i </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">enskilda fall f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som har </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">meddelats med st�d av lagen skall efterlevas. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">23 � F�rel�gganden och f�rbud enligt 22 � f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft34">24 � Om det intr�ffar en olycka vid an v�ndningen av ett fordon p� en <br/>sp�ranl�ggning och medf�r olyckan att flera personer avlider eller blir </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">allvarligt skadade eller att fordonet, sp�ranl�ggningen eller egendom so m </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">inte transporteras med fordonet f^r omfattande skador, skall den som </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">driver verksamheten rapportera det intr�ffade. Han skall ocks� rapporte�</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft34">ra, n�r det funnits n�gon allvarlig fara f�r att en s�dan olycka skulle <br/>intr�ffa eller n �r n�got har h�nt som tyder p� ett v�sentligt fel hos ford o�<br/>net, sp�ranl�ggningen, trafikledningen eller p� andra v�sentliga brister i </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kerhetsh�nseende. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen f�r f�reskriva att rapportering av h�ndelser som �r av bety�</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">delse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall ske ocks� i and ra fall �n som anges i </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30">om unders�kning av olyckor. </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:775px;white-space:nowrap" class="ft32">"'JiCij? </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ordning </b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30">25 � Utan sp�rinnehavarens eller trafikut�varens tillst�nd f�r inte n�gon </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">2184 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30">betr�da sp�romr�den f�r j�rnv�g och tunnelbana utom p� platser d�r det </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft40">"'�v skyltar, utj�mning av h�jdskillnaden mellan sp�ren och markplanet, </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1990:11157 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft43">g�ngf�llor eller andra anordningar klart framg�r att allm�nheten har till�<br/>tr�de. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">Utan sp�rinnehavarens eller trafikut�varens tillst�nd f�r inte n�gon </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft40">betr�da en s�dan del av en sp�rv�gs sp�romr�de for vilken det genom </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft40">st�ngsel eller skyltar eller p� annat liknande s�tt klart framg�r att allm�n�</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft40">heten inte har tilltr�de. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft40">26 � En befattningshavare i s�k erhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r fr�n j�rnv�gens omr�de avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 25 � <br/>f�rsta stycket, den som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den <br/>som genom sitt upptr�dande �ventyrar s�kerheten i j� rnv�gsdriften. Om </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft43">det �r absolut n�dv�ndigt, f�r han omh�nderta en s�dan person. Om s� <br/>sker, skall polisen ome delbart underr�ttas. Den omh�ndertagne f�r h�llas </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft43">kvar till dess att han har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre <br/>finns sk�l till omh�ndertagande, dock l�ngst sex timm ar. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft43">27 � F�r att verkst�lla en �tg�rd enligt 26 � f�r befattningshavaren inte <br/>anv�nda str�ngare medel �n forh�llandena kr�ver. Han b�r i f�rs ta hand <br/>fors�ka tala personen till r�tta genom upplysningar och anmaningar. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">V�ld f�r tillgripas endast n�r andra medel inte hj�lper. Om v�ld tillgrips, </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft43">skall den lindrigaste form anv�ndas som kan forv�ntas leda till det avsed�<br/>da resultatet. V�ld f �r inte brukas l�ngre �n som �r absolut n�dv�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft40">28 � F�reskrifter om unders�kning av resgodskollin eller godss�ndning�</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft43">ar, omh�ndertagande av handresgods samt avl�gsnande, oskadligg�rande <br/>och f�rst�relse av resgodskolli eller handresgods samt av visst farligt gods </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft40">finns i 6 kap. j�rnv�gstrafiklagen (1985:192). </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft40">Straffbest�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40">29 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r skall den d�mas som </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft44">1. utan tillst�nd driver tillst�ndspliktig verksamhet enligt denna lag, <br/>2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon att </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40">utf�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten eller anv�nder materiel </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft40">som inte uppfyller s�k erhetskraven enligt 12 eller 13 � eller inte uppfyller </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40">kravet enligt 14 � p� s�kerhetsor dning, </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft40">st�d av 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40">inte har godk�nts enligt 17 eller 18 �. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har underl�tit att f�lja ett f�rel�ggande vid vite eller som </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft43">�vertr�tt ett vitesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r <br/>g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft40">30 � Den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g eller tunnelba�</p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40">na efter att ha f�rt�rt alkoholhaltiga drycker i s�dan m�ngd at t alkoholkon�</p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft40">centrationen under eller efter f�rden uppg�r till minst 0,2 promille i ha ns </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft44">blod eller 0,10 milligram per liter i hans uta ndningsluft d�ms till b�ter eller <br/>f�ngelse i h�g st sex m�n ader. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:703px;white-space:nowrap" class="ft40">2185 </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft41">70-SFS 1990 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1990:1157 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">Till samma straff d�ms ocks� den som for ett s�dant fordon och d� �f </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft52">p�verkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte p� <br/>betryggande s�tt kan fora fordonet. Detsamma g�ller om foraren �r lik�t' <br/>p�verkad av n�got annat medel. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">�r ett brott som avses i f�rsta eller andra stycket att anse som grovt, skall </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft50">f�raren d�mas till f�ngelse i h�gst ett �r . Vid bed�mande av om brottet �r </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft50">grovt skall s�rskilt be aktas om </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">1. f�raren har haft en alkoholkoncentration som uppg�tt till minst 1,5 </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft50">promille i ha ns blod eller 0,75 milligram per liter i hans utan dningsluff, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">2. f�raren annars har varit avsev�rt p�verkad av alkohol eller n�got </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft50">annat medel, eller </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">3. framf�randet av fordonet har inneburit en p�taglig fara f�r trafiks�</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft50">kerheten. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som utan att f�ra fordon som avses i f�rsta stycket vid j�rnv�g eller </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft50">tunnelbana fullg�r tj�nst, i vilken ing�r uppgifter av v�sentlig betydelse f�r </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">s�kerheten och d� �r s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft52">kan antas att han inte kan utf�ra dessa uppgifter p� betryggande s�tt d�ms <br/>till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om de n som f�r sp�rvagn finns best�mmelser i lagen (1951:649) </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">om straff f�r vissa trafikbrott. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">31 � Verksamhetsut�vare som f�rsummar att rapportera enligt 24 � f�rs�</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">ta eller andra stycket skall d�mas till b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft52">32 � Den som bryter mot f�rbudet i 25 � skall d�mas till b�ter, h�gst <br/>ettusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">33 � Till ansvar enligt 29 eller 31 � skall inte d�mas i ringa fall. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft50">Till ansvar enligt 29, 31 eller 32 � skall inte d�mas om g�rningen �r </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">belagd med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 32 � skall inte heller </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">d�mas om g�rningen �r belagd med straff i lagen (1951:649) om straff f�r </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">vissa trafikbrott. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">Ytterligare f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">34 � Regeringen f�r f�reskriva eller i enskild a fall medge undantag fr�n </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">denna lag. Regeringen f�r ocks� meddela ytterligare f�reskrifter som avses </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft50">i 8 ka p. 3 och 5 �� regerings formen i de avseenden som anges i denna lag </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">samt f�reskrifter om avgifter f�r granskning och kontroll enligt lagens </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft50">best�mmelser eller f�reskrifter som utf�rdats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen f�r �ve rl�ta dessa befogenheter till banverket. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft53">�verklagande m.m. <br/>35 � Beslut som banverket i s�rskilt fall har meddelat enligt denna lag </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft50">eller enligt f�reskrift som meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft50">kammarr�tten. Andra beslut av banverket f�r �verklagas hos regering en. </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">36 � Ett beslut enligt denn a lag g�ller omedelbart. Ett beslut om �terka l-</p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft50">lelse av tillst�nd g�ller dock inte f�rr�n det har vunnit laga kraft, om det </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">2186 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft50">inte finns s�rskilda sk�l att best�mma annat. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft60">" 1. Denna lag tr�der i kraft den i januari 1991, d� f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1990:1157 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft60">(1967:604) om ensk ilda j�rnv�gar, tunnelbanor oc h sp�rv�gar skall upp�</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">h�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Den som vid denna lags ikrafttr�dande drev sp�rani�ggning, sp�rtra-</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">fik eller s�rskild trafikledningsverksamhet f�r forts�tta att driva verks am�</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft60">heten i samm a omfattning ti ll utg� ngen av decem ber 1993 utan tillst�n d </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 4 � denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">3. Den som enligt 2. har r�tt att driva verksamhet utan tillst�nd och som </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft60">vill forts�tta med verksamheten efter den 1 januari 1994 skall senast den 30 </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">juni 1992 ans�ka om tillst�nd enligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">4. Om det i en lag eller n�gon annan f�rfattning h�nvisas till en f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft60">som ha r ersatts genom en best �mmelse i denna lag, till�mpas i st �llet den </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">nya best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft60">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft62">GEORG ANDERSSON <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:1157 J�rnv�gss�kerhetslag;

Utkom fr�n trycket

den 17 december 1990 utf�rdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag g�ller s�kerheten vid j�rnv�g, tunnelbana och sp�rv�g.

Banverket best�mmer om en sp�ranl�ggning �r j�rnv�g, tunnelbana eller

sp�rv�g.

2 � Till sp�ranl�ggningar h�r sp�r och de �vriga fasta anordningar som
beh�vs for sp�rens best�nd, drift eller brukande, signal- och s�kerhetsan�
l�ggningar i �vrigt, trafikledningsanl�ggningar samt anordningar f�r elf�r�

s�rjning av trafiken.

3 � J�rnv�gs-, tunnelbane- och sp�rv�gsverksamhet best�r av drift av

sp�ranl�ggningar (sp�rinnehav) och drift av sp�rtrafik (trafikut�vning). I
driften av sp�ranl�ggningar ing�r trafikledning. Traflkledning �r dock en

s�rskild verksamhetsgren om den som driver sp�ranl�ggningen har �verl�

tit ansvaret h�rfor till n�gon an nan (s�rskild trafikledningsverksamhet).

Regler for verksamheten
Tillst�nd m. m.
4 � Sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller s�rskild trafikledningsverk�

samhet f�r drivas endast av den som har tillst�nd till ve rksamheten. F�r

verksamhet som drivs av statens j�rnv�gar eller banverket beh�vs inte
n�got tillst�nd.

Tillst�nd f�r beviljas den som med h�nsyn till yrkeskunnande, laglydnad

samt ekonomiska och andra f�rh�llanden av betydelse kan anses uppfylla

kraven i denna lag och i f�reskr ifter som meddelats med st�d av lagen.

5 � Fr�gor om tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller
s�rskild trafikledningsverksamhet pr�vas av banverket.

6 � Ett tillst�nd kan meddelas tills vidare eller for viss tid.

7 � I samband med a tt tillst�nd meddelas eller under ett tillst�nds giltig�

hetstid f�r banverket f�reskriva de villkor for verksamheten som beh�vs

fr�n s�kerhetssynpunkt.

Aterkallelse av tillst�nd

8 � Ett tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik eller s�rskild tra�

fikledningsverksamhet f�r �terkallas, om foruts�ttningarna for tillst�nd

2182

' Prop. 1990/91; 1, TU9, rskr. 64.

\ '

background image

, r

enligt 4 � inte l�ngre uppfylls eller om tillst�ndshavaren inte fullg�r sina

SFS 1990:1157

skyldigheter enligt 21 �.

9 � Fr�gor om �terkallelse av tillst�nd enligt 8 � pr�vas av banverket.

Grundl�ggande best�mmelser

10 � Sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik och s�rskild trafikledningsverksamhet

skall med h�nsyn till v erksamhetens art och �vriga f�rh�llanden drivas s�

att skador till f�ljd av verksamheten f�rebyggs. D�rvid skall d e �tg�rder
och f�rsiktighetsm�tt vidtas som beh�vs f�r att uppr�tth�lla en betryggan�
de s�kerhet.

11 � F�r verksamheten skall den organisation finnas som kr�vs f�r att

verksamheten skall kunna bedrivas p� ett s�kert s�tt.

12 � Den som �r sysselsatt i verksamh eten skall ha god k�nnedom om de

f�rh�llanden, f�reskrifter och villkor som g�ller f�r verksamheten och som
ber�r hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten f�r
utf�ras endast av den som med h�nsyn till yrkeskunnande, h�lsotillst�nd

och personliga f�rh�llanden i �vrigt anses l�mplig.

13 � Sp�ranl�ggningar, fordon och annan materiel som anv�nds i verk�

samheten skall vara av s�dan beskaffenhet att skador till f�ljd av verksam�

heten f�rebyggs.

14 � F�r verksamheten skall det finnas en s�kerhetsordning med s�dana
s�kerhetsbest�mmelser som beh�vs ut�ver denna lag och de f�reskrifter
som �r utf �rdade med st�d av lagen.

15 � Den som driver verksamheten ansvarar f�r att de i 10- 14 �� angiv�

na kraven uppfylls.

L�karunders�kning och avst�ngning

16 � Den som driver verksamhet f�r inte tilldela n�gon arbetsuppgifter

av betydelse f�r s� kerheten utan att denne har genomg�tt l�karunders�k�

ning som utvisar att hinder av h�lsosk�l inte f�religger.

Den som har ar betsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten skall regelbun�

det genomg� l�ka runders�kning. Verksamhetsut�vare f�r fr�n s�dana ar�

betsuppgifter avst�nga den som inte f�ljer ett �l�ggande att genomg�
unders�kning.

Godk�nnande av sp�ranl�ggningar eller fordon

17 � En sp�ranl �ggning eller en del av den f�r inte uppl�tas f�r trafik

utan att den har godk�nts av banverket. Detsamma g�ller vid en v�sentlig

ombyggnad.

18 � Ett fordon f�r inte framf�ras p� en sp�ranl�ggning utan godk�nnan�

de av banverket. Detsamma g�ller ett fordon som har byggts om v�sentligt.

2183

background image

SFS 1990:1157

19 � Banverket skall f�re godk�nnande enligt 17 eller 18 � gran

konstruktionsunderlaget f�r sp�ranl�ggningen eller fordonet och kontroll ,
ra och prova materielen i den omf attning som verket finner n�dv�ndig.

Tillsyn m. m.

20 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av de f�reskrifter och
villkor som meddelats med st�d av lagen ut�vas av banverket.

Ang�ende elektriska anl�ggningar finns s�rskilda f�reskrifter i lagen

(1902; 71 s. 1), innefattande vissa best�mmelser om elektriska anl�ggning�

ar.

21 � Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag

skall p� beg�ran av banv erket

1. l�mna myndigheten de upplysningar och tillhandah�lla de handlingar

som beh�vs f�r tillsynen,

2. ge myndigheten tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel,

lokaler och omr�den som ber�rs av verksamheten f�r de unders�kningar

som beh�vs f�r tillsynen,

3. vid p rovk�rningar och andra materielprov utan kostnad tillhandah�l�

la erforderlig personal, materiel och liknande.

Polis- och tullmyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r tillsy�

nen.

22 � Banverket f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs i

enskilda fall f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som har

meddelats med st�d av lagen skall efterlevas.

23 � F�rel�gganden och f�rbud enligt 22 � f�r f�renas med vite.

24 � Om det intr�ffar en olycka vid an v�ndningen av ett fordon p� en
sp�ranl�ggning och medf�r olyckan att flera personer avlider eller blir

allvarligt skadade eller att fordonet, sp�ranl�ggningen eller egendom so m

inte transporteras med fordonet f^r omfattande skador, skall den som

driver verksamheten rapportera det intr�ffade. Han skall ocks� rapporte�

ra, n�r det funnits n�gon allvarlig fara f�r att en s�dan olycka skulle
intr�ffa eller n �r n�got har h�nt som tyder p� ett v�sentligt fel hos ford o�
net, sp�ranl�ggningen, trafikledningen eller p� andra v�sentliga brister i

s�kerhetsh�nseende.

Regeringen f�r f�reskriva att rapportering av h�ndelser som �r av bety�

delse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall ske ocks� i and ra fall �n som anges i

f�rsta stycket.

Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra

h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712)

om unders�kning av olyckor.

"'JiCij?

Ordning

25 � Utan sp�rinnehavarens eller trafikut�varens tillst�nd f�r inte n�gon

2184

betr�da sp�romr�den f�r j�rnv�g och tunnelbana utom p� platser d�r det

background image

"'�v skyltar, utj�mning av h�jdskillnaden mellan sp�ren och markplanet,

SFS 1990:11157

g�ngf�llor eller andra anordningar klart framg�r att allm�nheten har till�
tr�de.

Utan sp�rinnehavarens eller trafikut�varens tillst�nd f�r inte n�gon

betr�da en s�dan del av en sp�rv�gs sp�romr�de for vilken det genom

st�ngsel eller skyltar eller p� annat liknande s�tt klart framg�r att allm�n�

heten inte har tilltr�de.

26 � En befattningshavare i s�k erhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g

f�r fr�n j�rnv�gens omr�de avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 25 �
f�rsta stycket, den som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den
som genom sitt upptr�dande �ventyrar s�kerheten i j� rnv�gsdriften. Om

det �r absolut n�dv�ndigt, f�r han omh�nderta en s�dan person. Om s�
sker, skall polisen ome delbart underr�ttas. Den omh�ndertagne f�r h�llas

kvar till dess att han har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre
finns sk�l till omh�ndertagande, dock l�ngst sex timm ar.

27 � F�r att verkst�lla en �tg�rd enligt 26 � f�r befattningshavaren inte
anv�nda str�ngare medel �n forh�llandena kr�ver. Han b�r i f�rs ta hand
fors�ka tala personen till r�tta genom upplysningar och anmaningar.

V�ld f�r tillgripas endast n�r andra medel inte hj�lper. Om v�ld tillgrips,

skall den lindrigaste form anv�ndas som kan forv�ntas leda till det avsed�
da resultatet. V�ld f �r inte brukas l�ngre �n som �r absolut n�dv�ndigt.

28 � F�reskrifter om unders�kning av resgodskollin eller godss�ndning�

ar, omh�ndertagande av handresgods samt avl�gsnande, oskadligg�rande
och f�rst�relse av resgodskolli eller handresgods samt av visst farligt gods

finns i 6 kap. j�rnv�gstrafiklagen (1985:192).

Straffbest�mmelser

29 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r skall den d�mas som

1. utan tillst�nd driver tillst�ndspliktig verksamhet enligt denna lag,
2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon att

utf�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten eller anv�nder materiel

som inte uppfyller s�k erhetskraven enligt 12 eller 13 � eller inte uppfyller

kravet enligt 14 � p� s�kerhetsor dning,

3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med

st�d av 7 �,

4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som

inte har godk�nts enligt 17 eller 18 �.

Den som har underl�tit att f�lja ett f�rel�ggande vid vite eller som

�vertr�tt ett vitesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r
g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet.

30 � Den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g eller tunnelba�

na efter att ha f�rt�rt alkoholhaltiga drycker i s�dan m�ngd at t alkoholkon�

centrationen under eller efter f�rden uppg�r till minst 0,2 promille i ha ns

blod eller 0,10 milligram per liter i hans uta ndningsluft d�ms till b�ter eller
f�ngelse i h�g st sex m�n ader.

2185

70-SFS 1990

background image

SFS 1990:1157

Till samma straff d�ms ocks� den som for ett s�dant fordon och d� �f

p�verkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte p�
betryggande s�tt kan fora fordonet. Detsamma g�ller om foraren �r lik�t'
p�verkad av n�got annat medel.

�r ett brott som avses i f�rsta eller andra stycket att anse som grovt, skall

f�raren d�mas till f�ngelse i h�gst ett �r . Vid bed�mande av om brottet �r

grovt skall s�rskilt be aktas om

1. f�raren har haft en alkoholkoncentration som uppg�tt till minst 1,5

promille i ha ns blod eller 0,75 milligram per liter i hans utan dningsluff,

2. f�raren annars har varit avsev�rt p�verkad av alkohol eller n�got

annat medel, eller

3. framf�randet av fordonet har inneburit en p�taglig fara f�r trafiks�

kerheten.

Den som utan att f�ra fordon som avses i f�rsta stycket vid j�rnv�g eller

tunnelbana fullg�r tj�nst, i vilken ing�r uppgifter av v�sentlig betydelse f�r

s�kerheten och d� �r s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det

kan antas att han inte kan utf�ra dessa uppgifter p� betryggande s�tt d�ms
till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

I fr�ga om de n som f�r sp�rvagn finns best�mmelser i lagen (1951:649)

om straff f�r vissa trafikbrott.

31 � Verksamhetsut�vare som f�rsummar att rapportera enligt 24 � f�rs�

ta eller andra stycket skall d�mas till b�ter.

32 � Den som bryter mot f�rbudet i 25 � skall d�mas till b�ter, h�gst
ettusen kronor.

33 � Till ansvar enligt 29 eller 31 � skall inte d�mas i ringa fall.

Till ansvar enligt 29, 31 eller 32 � skall inte d�mas om g�rningen �r

belagd med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 32 � skall inte heller

d�mas om g�rningen �r belagd med straff i lagen (1951:649) om straff f�r

vissa trafikbrott.

Ytterligare f�reskrifter

34 � Regeringen f�r f�reskriva eller i enskild a fall medge undantag fr�n

denna lag. Regeringen f�r ocks� meddela ytterligare f�reskrifter som avses

i 8 ka p. 3 och 5 �� regerings formen i de avseenden som anges i denna lag

samt f�reskrifter om avgifter f�r granskning och kontroll enligt lagens

best�mmelser eller f�reskrifter som utf�rdats med st�d av lagen.

Regeringen f�r �ve rl�ta dessa befogenheter till banverket.

�verklagande m.m.
35 � Beslut som banverket i s�rskilt fall har meddelat enligt denna lag

eller enligt f�reskrift som meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos

kammarr�tten. Andra beslut av banverket f�r �verklagas hos regering en.

36 � Ett beslut enligt denn a lag g�ller omedelbart. Ett beslut om �terka l-

lelse av tillst�nd g�ller dock inte f�rr�n det har vunnit laga kraft, om det

2186

inte finns s�rskilda sk�l att best�mma annat.

background image

" 1. Denna lag tr�der i kraft den i januari 1991, d� f�rordningen

SFS 1990:1157

(1967:604) om ensk ilda j�rnv�gar, tunnelbanor oc h sp�rv�gar skall upp�

h�ra att g�lla.

2. Den som vid denna lags ikrafttr�dande drev sp�rani�ggning, sp�rtra-

fik eller s�rskild trafikledningsverksamhet f�r forts�tta att driva verks am�

heten i samm a omfattning ti ll utg� ngen av decem ber 1993 utan tillst�n d

enligt 4 � denna lag.

3. Den som enligt 2. har r�tt att driva verksamhet utan tillst�nd och som

vill forts�tta med verksamheten efter den 1 januari 1994 skall senast den 30

juni 1992 ans�ka om tillst�nd enligt 4 �.

4. Om det i en lag eller n�gon annan f�rfattning h�nvisas till en f�reskrift

som ha r ersatts genom en best �mmelse i denna lag, till�mpas i st �llet den

nya best�mmelsen.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

GEORG ANDERSSON
(Kommunikationsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.