SFS 1997:756 Lag om tilldelning av spårkapacitet

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 1997:756 Lag om tilldelning av spårkapacitet
SFS 1997_756 Lag om tilldelning av spårkapacitet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:11px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1997:756 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 4 november 1997 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om tilldelning av sp�rkapacitet; </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 oktober 1997. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna lag till�mpas vid tilldelning av t�gl�gen p� andra sp�ranl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft110">ningar �n statens sp�ranl�ggningar och vid uttag av avgifter f�r utnyttjande <br/>av s�dana sp�ranl�ggningar. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen g�ller transittrafik som utf�rs av internationella sammanslutningar </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft110">av j�rnv�gsf�retag med s�te i EES-stater, om trafiken sker mellan de EES-<br/>stater d�r f�retagen har sitt s�te. Om ett f�retag har s�te i Sverige, g�ller la-<br/>gen �ven f�r trafik till eller fr�n en annan EES-stat d�r ett f�retag i samman-<br/>slutningen har sitt s�te. Lagen g�ller vidare internationella kombinerade <br/>godstransporter som utf�rs av j�rnv�gsf�retag med s�te i en EES-stat. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen g�ller endast trafik som utf�rs p� sp�ranl�ggningar som �r avsedda </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r allm�n trafik. Lagen g�ller inte trafik som utf�rs av j�rnv�gsf�retag vil-<br/>kas verksamhet �r begr�nsad till utf�rande av stadstrafik, f�rortstrafik eller <br/>regional trafik. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Definitioner </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>statens sp�ranl�ggningar:</i> de sp�ranl�ggningar som tillh�r staten och som </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">drivs av och f�rvaltas av Banverket, </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>sp�rinnehavare:</i> f�retag som �r ansvarigt f�r att anl�gga och underh�lla </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">sp�ranl�ggningen, liksom f�r att sk�ta kontroll- och s�kerhetssystemen, </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>trafikut�vare:</i> varje privat eller offentligt f�retag vars huvudsakliga verk-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft110">samhet �r gods- eller passagerarbefordran p� sp�ranl�ggningar och som dis-<br/>ponerar dragfordon f�r denna trafik, </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>T�gtrafikledningen:</i> en enhet inom Banverket med ansvar f�r bl.a. banf�r-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">delning, trafikledning och tilldelning av t�gl�gen, </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>t�gl�ge:</i> ett t�gs planerade l�ge i tidtabellen. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Tilldelning av t�gl�gen </b></p> <p style="position:absolute;top:692px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b> Sp�rinnehavaren �r skyldig att uppl�ta t�gl�ge f�r s�dan trafik som av-<br/>ses i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r att erh�lla tilldelning av t�gl�ge skall trafikut�varen ans�ka om detta </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">hos T�gtrafikledningen, som beslutar efter att ha h�rt ber�rd sp�rinnehavare. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1996/97:157, bet. 1997/98:TU2, rskr. 1997/98:9. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"> Jfr r�dets direktiv 95/19/EG av den 19 juni 1995 om tilldelning av j�rnv�gsinfra-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft111">strukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter (EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 75, <br/>Celex395L0019). </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft11">1421 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:856px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">1422 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:756 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Principer f�rav tilldelning</b> <b>av t�gl�gen </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b> Vid tilldelning av t�gl�gen skall det efterstr�vas att annan trafik som <br/>bedrivs p� sp�ranl�ggningarna st�rs s� litet som m�jligt. Tilldelningen skall <br/>ske p� ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande s�tt. Tilldelning av <br/>t�gl�gen skall avse en best�md tidsperiod som normalt inte �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">18 m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retr�de till t�gl�gen f�r ges till </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">1. trafik som helt eller delvis utf�rs p� sp�ranl�ggningar som byggts eller </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">utvecklats f�r specialiserade h�ghastighets- eller fraktlinjer, </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">2. trafik som utnyttjar ett t�gl�ge som tilldelats och utnyttjats under f�re-</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ende tidsperiod. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Avgifter f�r utnyttjande av sp�ranl�ggningen </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Sp�rinnehavaren f�r ta ut avgifter f�r utnyttjande av sp�ranl�ggningen. <br/>Avgifterna f�r best�mmas s� att de tillsammans med de statsbidrag som kan <br/>utges t�cker sp�rinnehavarens utgifter f�r sp�ranl�ggningen p� grund av in-<br/>vesteringar, underh�ll och drift samt s� att de f�rr�ntar kapital som investe-<br/>rats i sp�ranl�ggningen. Avgifterna f�r i �vrigt best�mmas med h�nsyn till <br/>det slags trafik som avgiften avser, marknadssituationen samt arten och gra-<br/>den av slitage p� sp�ranl�ggningen. Vid uttag av avgifter f�r likv�rdiga tj�ns-<br/>ter f�r ingen diskriminering ske. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b> Sp�rinnehavaren �r skyldig att till T�gtrafikledningen l�mna de upp-<br/>gifter som beh�vs f�r kontroll av att avgifterna tas ut p� icke-diskrimine-<br/>rande grunder. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Avgift f�r myndighetsverksamheten </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-<br/>skriva om skyldighet f�r den som ans�ker om tilldelning av t�gl�ge att betala <br/>en avgift f�r T�gtrafikledningens verksamhet enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Allm�nna best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Sp�rinnehavaren skall i god tid informera dem som bedriver trafik p� <br/>sp�ranl�ggningen om st�rre f�r�ndringar i m�jligheten att utnyttja anl�gg-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> F�r att f� utnyttja ett tilldelat t�gl�ge skall trafikut�varen och sp�rinne-<br/>havaren ing� de avtal av administrativ, teknisk och finansiell natur som be-<br/>h�vs. Avtalsvillkoren skall vara konkurrensneutrala och icke-diskrimine-<br/>rande. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommer parterna inte �verens om villkoren, f�r T�gtrafikledningen p� be-</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft24">g�ran av n�gon part fastst�lla de administrativa, tekniska och finansiella vill-<br/>kor som skall g�lla f�r den aktuella trafiken i den utstr�ckning det �r n�dv�n-<br/>digt f�r att avtalsvillkoren skall vara i enlighet med denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">En trafikut�vare skall innan trafiken p�b�rjas dessutom ha f�tt de tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">som f�ljer av j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157). </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1997:756 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 �</b> T�gtrafikledningen f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs i en-</p> <p style="position:absolute;top:65px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft33">skilda fall f�r att denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av <br/>lagen skall f�ljas. S�dana f�rel�gganden f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 �</b> T�gtrafikledningens beslut enligt 3 och 9 �� eller f�rel�gganden en-</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">ligt 10 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft32">R�tten skall pr�va det �verklagade beslutet senast inom tv� m�nader fr�n </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">det att skrivelsen med �verklagandet kom in till r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft33">T�gtrafikledningens beslut g�ller omedelbart om inte annat beslutas. <br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft32">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">G�RAN PERSSON </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft33">INES UUSMANN <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft32">1423 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:756

Utkom fr�n trycket
den 4 november 1997

Lag
om tilldelning av sp�rkapacitet;

utf�rdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 � Denna lag till�mpas vid tilldelning av t�gl�gen p� andra sp�ranl�gg-

ningar �n statens sp�ranl�ggningar och vid uttag av avgifter f�r utnyttjande
av s�dana sp�ranl�ggningar.

Lagen g�ller transittrafik som utf�rs av internationella sammanslutningar

av j�rnv�gsf�retag med s�te i EES-stater, om trafiken sker mellan de EES-
stater d�r f�retagen har sitt s�te. Om ett f�retag har s�te i Sverige, g�ller la-
gen �ven f�r trafik till eller fr�n en annan EES-stat d�r ett f�retag i samman-
slutningen har sitt s�te. Lagen g�ller vidare internationella kombinerade
godstransporter som utf�rs av j�rnv�gsf�retag med s�te i en EES-stat.

Lagen g�ller endast trafik som utf�rs p� sp�ranl�ggningar som �r avsedda

f�r allm�n trafik. Lagen g�ller inte trafik som utf�rs av j�rnv�gsf�retag vil-
kas verksamhet �r begr�nsad till utf�rande av stadstrafik, f�rortstrafik eller
regional trafik.

Definitioner

2 � I denna lag avses med

statens sp�ranl�ggningar: de sp�ranl�ggningar som tillh�r staten och som

drivs av och f�rvaltas av Banverket,

sp�rinnehavare: f�retag som �r ansvarigt f�r att anl�gga och underh�lla

sp�ranl�ggningen, liksom f�r att sk�ta kontroll- och s�kerhetssystemen,

trafikut�vare: varje privat eller offentligt f�retag vars huvudsakliga verk-

samhet �r gods- eller passagerarbefordran p� sp�ranl�ggningar och som dis-
ponerar dragfordon f�r denna trafik,

T�gtrafikledningen: en enhet inom Banverket med ansvar f�r bl.a. banf�r-

delning, trafikledning och tilldelning av t�gl�gen,

t�gl�ge: ett t�gs planerade l�ge i tidtabellen.

Tilldelning av t�gl�gen

3 � Sp�rinnehavaren �r skyldig att uppl�ta t�gl�ge f�r s�dan trafik som av-
ses i 1 �.

F�r att erh�lla tilldelning av t�gl�ge skall trafikut�varen ans�ka om detta

hos T�gtrafikledningen, som beslutar efter att ha h�rt ber�rd sp�rinnehavare.

1

Prop. 1996/97:157, bet. 1997/98:TU2, rskr. 1997/98:9.

2

Jfr r�dets direktiv 95/19/EG av den 19 juni 1995 om tilldelning av j�rnv�gsinfra-

strukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter (EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 75,
Celex395L0019).

1421

background image

1422

SFS 1997:756

Principer f�rav tilldelning av t�gl�gen

4 � Vid tilldelning av t�gl�gen skall det efterstr�vas att annan trafik som
bedrivs p� sp�ranl�ggningarna st�rs s� litet som m�jligt. Tilldelningen skall
ske p� ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande s�tt. Tilldelning av
t�gl�gen skall avse en best�md tidsperiod som normalt inte �verstiger

18 m�nader.

F�retr�de till t�gl�gen f�r ges till

1. trafik som helt eller delvis utf�rs p� sp�ranl�ggningar som byggts eller

utvecklats f�r specialiserade h�ghastighets- eller fraktlinjer,

2. trafik som utnyttjar ett t�gl�ge som tilldelats och utnyttjats under f�re-

g�ende tidsperiod.

Avgifter f�r utnyttjande av sp�ranl�ggningen

5 � Sp�rinnehavaren f�r ta ut avgifter f�r utnyttjande av sp�ranl�ggningen.
Avgifterna f�r best�mmas s� att de tillsammans med de statsbidrag som kan
utges t�cker sp�rinnehavarens utgifter f�r sp�ranl�ggningen p� grund av in-
vesteringar, underh�ll och drift samt s� att de f�rr�ntar kapital som investe-
rats i sp�ranl�ggningen. Avgifterna f�r i �vrigt best�mmas med h�nsyn till
det slags trafik som avgiften avser, marknadssituationen samt arten och gra-
den av slitage p� sp�ranl�ggningen. Vid uttag av avgifter f�r likv�rdiga tj�ns-
ter f�r ingen diskriminering ske.

6 � Sp�rinnehavaren �r skyldig att till T�gtrafikledningen l�mna de upp-
gifter som beh�vs f�r kontroll av att avgifterna tas ut p� icke-diskrimine-
rande grunder.

Avgift f�r myndighetsverksamheten

7 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-
skriva om skyldighet f�r den som ans�ker om tilldelning av t�gl�ge att betala
en avgift f�r T�gtrafikledningens verksamhet enligt denna lag.

Allm�nna best�mmelser

8 � Sp�rinnehavaren skall i god tid informera dem som bedriver trafik p�
sp�ranl�ggningen om st�rre f�r�ndringar i m�jligheten att utnyttja anl�gg-
ningen.

9 � F�r att f� utnyttja ett tilldelat t�gl�ge skall trafikut�varen och sp�rinne-
havaren ing� de avtal av administrativ, teknisk och finansiell natur som be-
h�vs. Avtalsvillkoren skall vara konkurrensneutrala och icke-diskrimine-
rande.

Kommer parterna inte �verens om villkoren, f�r T�gtrafikledningen p� be-

g�ran av n�gon part fastst�lla de administrativa, tekniska och finansiella vill-
kor som skall g�lla f�r den aktuella trafiken i den utstr�ckning det �r n�dv�n-
digt f�r att avtalsvillkoren skall vara i enlighet med denna lag.

En trafikut�vare skall innan trafiken p�b�rjas dessutom ha f�tt de tillst�nd

som f�ljer av j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157).

background image

SFS 1997:756

10 � T�gtrafikledningen f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs i en-

skilda fall f�r att denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagen skall f�ljas. S�dana f�rel�gganden f�r f�renas med vite.

�verklagande

11 � T�gtrafikledningens beslut enligt 3 och 9 �� eller f�rel�gganden en-

ligt 10 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

R�tten skall pr�va det �verklagade beslutet senast inom tv� m�nader fr�n

det att skrivelsen med �verklagandet kom in till r�tten.

T�gtrafikledningens beslut g�ller omedelbart om inte annat beslutas.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

1423

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.