SFS 2009:507 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

090507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

En infrastrukturförvaltare är skyldig att behandla en ansökan om infra-

strukturkapacitet från den som enligt 5 kap. har rätt att utföra eller organisera
trafik på svenska järnvägsnät och att på ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerande sätt mot avgift tilldela denne infrastrukturkapacitet i enlig-
het med bestämmelserna i denna lag.

En infrastrukturförvaltare får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja

uppgifter som sökanden i samband med ansökan tillhandahåller om sina
affärs- och driftförhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid tilldelandet av infrastrukturkapacitet ska förvaltaren iaktta den tidsplan

för tilldelningsförfarande som regeringen eller, efter regeringens bemyn-
digande, tillsynsmyndigheten föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:507

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.