SFS 2009:693 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2009:693 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
090693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 och 2 a §§ järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Ett järnvägsföretag med säte i en stat inom EES eller i Schweiz har rätt

att utföra persontrafik på svenska järnvägsnät.

2 a §

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § och hemvist eller säte i en

stat inom EES eller i Schweiz har rätt att organisera persontrafik på svenska
järnvägsnät.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.
2. Vid prövning av mål eller ärenden enligt 8 kap. 9 § som har anhängig-

gjorts före den 1 oktober 2010 gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

SFS 2009:693

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.