SFS 2009:694 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2009:694 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
090694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:20px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:22px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:HNMJKF+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNMJLG+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)<br/><i>dels </i>att 1 kap. 4 �, 4 kap. 3 �, 5 kap. 1, 2 och 4 �� och 6 kap. 25 � samt</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rubriken till 4 kap. ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 5 kap. 1 � ska s�ttas n�rmast f�re 5 kap. 2 �,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras sju nya paragrafer, 4 kap. 1 a �, 5 kap. 2 a,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 b, 2 c, 5 och 6 �� och 8 kap. 9 a �, samt n�rmast f�re 5 kap. 1, 5 och 6 ��<br/>samt 8 kap. 9 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">med</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>delsystem: </i>del av j�rnv�gssystem,<br/><i>EES:</i> Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/><i>fordonsinnehavare: </i>den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">varaktigt nyttjar ett j�rnv�gsfordon,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>infrastrukturf�rvaltare: </i>den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>internationell persontrafik: </i>persontrafik mellan olika stater inom EES</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">samt Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns<br/>och vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda<br/>stater inom EES samt Schweiz,</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>j�rnv�gsfordon: </i>rullande materiel som kan framf�ras p� j�rnv�gssp�r,<br/><i>j�rnv�gsf�retag: </i>den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>j�rnv�gsinfrastruktur:</i> f�r j�rnv�gstrafik avsedda sp�r-, signal- och s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">hetsanl�ggningar, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning<br/>av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas<br/>best�nd, drift eller brukande,</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">�ndring av r�dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens j�rnv�gar</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur (EUT L 315, 3.12.2007, s. 44, Celex</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">32007L0058).</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2007:452.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2009:694<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>j�rnv�gsn�t: </i>j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">strukturf�rvaltare,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>j�rnv�gssystem: </i>j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>trafikhuvudman: </i>den som �r trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ansvar f�r viss kollektiv persontrafik,</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>t�gl�ge: </i>den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,<br/>fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>t�gplan: </i>plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">given period. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap. Redovisning av j�rnv�gsverksamhet m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som utf�r eller organiserar persontrafik enligt denna lag ska till</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">den myndighet som regeringen best�mmer l�mna de uppgifter som beh�vs<br/>f�r att myndigheten ska kunna f�lja och utv�rdera utvecklingen av markna-<br/>den f�r persontrafik. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">dela f�reskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 � och den<br/>skyldighet att l�mna uppgifter som avses i 1 a �.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Allm�nt</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen meddelar f�reskrifter om vem som, ut�ver vad som anges i</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2, 2 a och 3 ��, har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p� j�rnv�gsn�t som<br/>f�rvaltas av staten.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om andra j�rnv�gsn�t best�mmer infrastrukturf�rvaltaren vem</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">som, ut�ver vad som anges i 2, 2 a, och 3 ��, har r�tt att utf�ra eller organi-<br/>sera trafik p� det j�rnv�gsn�t som f�rvaltaren r�der �ver. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">att utf�ra internationell persontrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te i</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt att organisera internationell person-<br/>trafik p� svenska j�rnv�gsn�t. </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilken utstr�ckning en</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">trafikhuvudman f�r utf�ra eller organisera persontrafik p� j�rnv�gsn�t som<br/>f�rvaltas av staten. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:950px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsningar i r�tten att ta</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">upp och l�mna av passagerare p� linjen mellan Stockholms centralstation<br/>och Arlanda flygplats. En s�dan begr�nsning f�r dock inte g�lla f�r interna-<br/>tionell persontrafik. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 2, 2 a och 3 �� g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">p� lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda f�r<br/>person- eller museitrafik eller p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och<br/>som endast anv�nds av infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Informationsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som utf�r eller organiserar persontrafik enligt denna lag ska l�mna</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system f�r trafikantinfor-<br/>mation. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om den informationsskyldighet som avses i 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">1. kapacitetstilldelning enligt 14 ��,<br/>2. beskrivning av j�rnv�gsn�t enligt 5 �,<br/>3. genomf�rande av kapacitetsanalys och uppr�ttande av kapacitetsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">st�rkningsplan enligt 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. f�rfarande vid ans�kan om och tilldelning av kapacitet enligt 716 ��</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(d�ribland fastst�llande av t�gplan), </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">5. f�rfarande f�r tillhandah�llande av tj�nster enligt 23 �,<br/>6. krav f�r att kunna medges undantag enligt 24 � andra stycket,<br/>samt<br/>7. skyldighet f�r infrastrukturf�rvaltare att utarbeta beredskapsplaner i</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">h�ndelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig st�rning i trafiken. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Pr�vning av internationell persontrafik</b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska p� beg�ran av ber�rt j�rnv�gsf�retag,</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ber�rd organisat�r enligt 3 kap. 5 � eller ber�rd myndighet pr�va om det<br/>fr�msta syftet med viss trafik �r att befordra passagerare mellan stationer i<br/>skilda stater inom EES samt Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> 1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2009 i fr�ga om 1 kap. 4 �,</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">4 kap. 3 �, 5 kap. 2 b, 2 c och 6 ��, 6 kap. 25 � samt 8 kap. 9 a � och i �vrigt<br/>den 1 oktober 2009.</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Vid pr�vning av m�l eller �renden enligt 8 kap. 9 � som har anh�ngig-</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">gjorts f�re den 1 oktober 2009 g�ller �ldre f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2007:452.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">5 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:694</b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)
dels att 1 kap. 4 �, 4 kap. 3 �, 5 kap. 1, 2 och 4 �� och 6 kap. 25 � samt

rubriken till 4 kap. ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 5 kap. 1 � ska s�ttas n�rmast f�re 5 kap. 2 �,
dels att det i lagen ska inf�ras sju nya paragrafer, 4 kap. 1 a �, 5 kap. 2 a,

2 b, 2 c, 5 och 6 �� och 8 kap. 9 a �, samt n�rmast f�re 5 kap. 1, 5 och 6 ��
samt 8 kap. 9 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

3

I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s

med

delsystem: del av j�rnv�gssystem,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt

varaktigt nyttjar ett j�rnv�gsfordon,

infrastrukturf�rvaltare: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver

anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns
och vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

j�rnv�gsfordon: rullande materiel som kan framf�ras p� j�rnv�gssp�r,
j�rnv�gsf�retag: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd tillhan-

dah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,

j�rnv�gsinfrastruktur: f�r j�rnv�gstrafik avsedda sp�r-, signal- och s�ker-

hetsanl�ggningar, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning
av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas
best�nd, drift eller brukande,

1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om

�ndring av r�dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens j�rnv�gar

och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter

f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur (EUT L 315, 3.12.2007, s. 44, Celex

32007L0058).

3 Senaste lydelse 2007:452.

SFS 2009:694
Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:694

j�rnv�gsn�t: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-

strukturf�rvaltare,

j�rnv�gssystem: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och

f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,

trafikhuvudman: den som �r trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om

ansvar f�r viss kollektiv persontrafik,

t�gl�ge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-

plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,
fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,

t�gplan: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-

given period.

4 kap. Redovisning av j�rnv�gsverksamhet m.m.

1 a �

Den som utf�r eller organiserar persontrafik enligt denna lag ska till

den myndighet som regeringen best�mmer l�mna de uppgifter som beh�vs
f�r att myndigheten ska kunna f�lja och utv�rdera utvecklingen av markna-
den f�r persontrafik.

3 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 � och den
skyldighet att l�mna uppgifter som avses i 1 a �.

5 kap.

Allm�nt

1 �

Regeringen meddelar f�reskrifter om vem som, ut�ver vad som anges i

2, 2 a och 3 ��, har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p� j�rnv�gsn�t som
f�rvaltas av staten.

I fr�ga om andra j�rnv�gsn�t best�mmer infrastrukturf�rvaltaren vem

som, ut�ver vad som anges i 2, 2 a, och 3 ��, har r�tt att utf�ra eller organi-
sera trafik p� det j�rnv�gsn�t som f�rvaltaren r�der �ver.

2 �

Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt

att utf�ra internationell persontrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.

2 a �

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te i

en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt att organisera internationell person-
trafik p� svenska j�rnv�gsn�t.

2 b �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilken utstr�ckning en

trafikhuvudman f�r utf�ra eller organisera persontrafik p� j�rnv�gsn�t som
f�rvaltas av staten.

2 c �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsningar i r�tten att ta

upp och l�mna av passagerare p� linjen mellan Stockholms centralstation
och Arlanda flygplats. En s�dan begr�nsning f�r dock inte g�lla f�r interna-
tionell persontrafik.

background image

3

SFS 2009:694

4 �

4

R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 2, 2 a och 3 �� g�ller inte

p� lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda f�r
person- eller museitrafik eller p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och
som endast anv�nds av infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.

Informationsskyldighet

5 �

Den som utf�r eller organiserar persontrafik enligt denna lag ska l�mna

information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system f�r trafikantinfor-
mation.

Bemyndigande

6 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om den informationsskyldighet som avses i 5 �.

6 kap.

25 �

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. kapacitetstilldelning enligt 14 ��,
2. beskrivning av j�rnv�gsn�t enligt 5 �,
3. genomf�rande av kapacitetsanalys och uppr�ttande av kapacitetsf�r-

st�rkningsplan enligt 6 �,

4. f�rfarande vid ans�kan om och tilldelning av kapacitet enligt 716 ��

(d�ribland fastst�llande av t�gplan),

5. f�rfarande f�r tillhandah�llande av tj�nster enligt 23 �,
6. krav f�r att kunna medges undantag enligt 24 � andra stycket,
samt
7. skyldighet f�r infrastrukturf�rvaltare att utarbeta beredskapsplaner i

h�ndelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig st�rning i trafiken.

8 kap.

Pr�vning av internationell persontrafik

9 a �

Tillsynsmyndigheten ska p� beg�ran av ber�rt j�rnv�gsf�retag,

ber�rd organisat�r enligt 3 kap. 5 � eller ber�rd myndighet pr�va om det
fr�msta syftet med viss trafik �r att befordra passagerare mellan stationer i
skilda stater inom EES samt Schweiz.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2009 i fr�ga om 1 kap. 4 �,

4 kap. 3 �, 5 kap. 2 b, 2 c och 6 ��, 6 kap. 25 � samt 8 kap. 9 a � och i �vrigt
den 1 oktober 2009.

2. Vid pr�vning av m�l eller �renden enligt 8 kap. 9 � som har anh�ngig-

gjorts f�re den 1 oktober 2009 g�ller �ldre f�reskrifter.

4 Senaste lydelse 2007:452.

5 Senaste lydelse 2007:452.

background image

4

SFS 2009:694

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.