SFS 2021:1090 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2021:1090 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
SFS2021-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519)
ska ha följande lydelse.

7 kap.
10 §
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. avgiftssamarbetet enligt 1 a §,
2. de analyser av marknadssegment som krävs för att ta ut särskilda

avgifter enligt 4 § och krav på offentliggörande av sådana analyser,

3. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om

sina avgifter enligt 8 §, och

4. undantag från bestämmelserna om avgifter i detta kapitel i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober
2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot
bakgrund av covid-19-utbrottet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:2, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:56.
2 Senaste lydelse 2015:360.

SFS

2021:1090

Publicerad
den

26 november 2021

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.