SFS 2022:365 Järnvägsmarknadslag

SFS2022-365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Järnvägsmarknadslag

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte och innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om förvaltning och användning av
järnvägsinfrastruktur samt tillhandahållande av tjänster åt järnvägsföretag.
Syftet med lagen är att säkerställa en väl fungerande järnvägsmarknad.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av

den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägs-
område.

2 § Bestämmelserna i lagen avser

− inledande bestämmelser (1 kap.),
− licens (2 kap.),
− redovisning av järnvägsverksamhet (3 kap.),
− krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende (4 kap.),
− krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende i vertikalt

integrerade företag (5 kap.),

− rätt att utföra och organisera trafik (6 kap.),
− infrastrukturkapacitet (7 kap.),
− infrastrukturförvaltares avgifter (8 kap.),
− tjänster (9 kap.),
− tillsyn (10 kap.),
– överklagande (11 kap.).

Lagens tillämpningsområde
3 §
Denna lag ska tillämpas på

1. förvaltning av järnvägsinfrastruktur,
2. förvaltning av sådana privatägda anslutningslinjer eller privatägda sido-

spår som behövs för tillträde till en anläggning för tjänster,

3. utförande och organisation av järnvägstrafik, och
4. tillhandahållande av tjänster.

4 § Denna lag ska inte tillämpas på verksamhet vid

1 Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande
av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller
öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfra-
strukturen.

SFS

2022:365

Publicerad
den

10 maj 2022

background image

2

SFS

1. tunnelbana och spårväg,
2. lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda

för persontrafik eller museitrafik, eller

3. privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren endast

använder för transporter av eget gods.

Bestämmelserna i 3, 10 och 11 kap. ska dock tillämpas för ett järnvägs-

företag som bedriver verksamhet vid ett järnvägsnät enligt första stycket 2
och som står under direkt eller indirekt kontroll av ett företag eller någon
annan som även utför eller organiserar trafik på ett järnvägsnät av annat slag.

5 § För ett järnvägsföretag ska 2–5 kap. tillämpas endast om företaget i
egenskap av järnvägsföretag har som huvudsaklig verksamhet, eller som en
av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller person-
trafik eller dragkraft för sådan trafik.

6 § För den som förvaltar en privatägd anslutningslinje eller ett privatägt
sidospår som behövs för tillträde till en anläggning för tjänster ska endast 6,
10 och 11 kap. tillämpas.

7 § För en tjänsteleverantör ska endast 9, 10 och 11 kap. tillämpas. Det-
samma gäller för den som förvaltar spår inom en anläggning för tjänster, när
det gäller dessa spår.

Tillsynsmyndighet
8 §
Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska
utöva tillsyn, pröva ansökningar om licens och utföra andra uppgifter enligt
vad som framgår av denna lag.

Tillsynsmyndigheten är tillståndsmyndighet enligt artikel 16 och reglerings-

organ enligt artikel 55 i direktiv 2012/34/EU och fullgör de uppgifter som
framgår av direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av
direktivet och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010
av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrens-
kraftig godstrafik.

Ord och uttryck i lagen
9 §
I lagen avses med

anläggning för tjänster: mark, spår, installationer, byggnader och utrust-

ning som iordningställts för att det ska gå att utföra eller tillhandahålla en
sådan tjänst som avses i 9 kap.,

drift av järnvägsinfrastruktur: beslutsfattande om tilldelning av tåglägen

och beslutsfattande om uttag av avgifter för användning av järnvägsinfra-
struktur och trafikledning,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och

driver anläggningar som hör till infrastrukturen,

järnvägsföretag: den som tillhandahåller dragkraft och utför järnvägs-

trafik,

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda

för järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande, dock inte om anläggningarna och anordningarna
utgör, eller är belägna inom, privatägda anslutningslinjer, privatägda sido-
spår eller andra anläggningar för tjänster än stationer för passagerare,

2022:365

background image

3

SFS

järnvägsnät: sammanhängande järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en

och samma infrastrukturförvaltare,

tjänsteleverantör: den som ansvarar för förvaltning av en anläggning för

tjänster eller för tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 9 kap.,

tågläge: den infrastrukturkapacitet som enligt en tågplan får tas i anspråk

för att framföra ett tåg från en plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan: en plan över alla tåglägen under en viss angiven period,
väsentliga uppgifter: beslutsfattande om tilldelning av tåglägen och besluts-

fattande om uttag av avgifter för användning av järnvägsinfrastruktur.

Tillsynsmyndighetens beslut om undantag
10 §
Tillsynsmyndigheten får, efter att ha informerat Europeiska kommis-
sionen, besluta att en infrastrukturförvaltare för en lokal lågtrafikerad
järnvägslinje inte ska tillämpa 4 eller 5 kap. Detta gäller dock endast under
förutsättning att linjen

1. inte är en del av ett järnvägsnät som förvaltas av staten,
2. är högst 100 kilometer lång,
3. huvudsakligen används för godstrafik, och
4. används av endast ett järnvägsföretag eller att den som utför de väsent-

liga uppgifterna för linjen inte är ett järnvägsföretag eller ett företag som
kontrolleras av ett järnvägsföretag.

Om linjen används av endast ett järnvägsföretag, får tillsynsmyndigheten

besluta att infrastrukturförvaltaren inte heller ska tillämpa 7 eller 8 kap.

11 § Tillsynsmyndigheten får besluta att en infrastrukturförvaltare för
lokal järnvägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järnvägs-
marknaden inte ska tillämpa 4 kap. 3, 4, 6 eller 7 §, 5 kap. 2–5 §§, 7 eller
8 kap. Ett sådant beslut får, när det gäller skyldighet att upprätta en verk-
samhetsplan enligt 7 kap. 5 §, även avse infrastrukturförvaltare för regional
järnvägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järnvägsmarknaden.

Innan ett sådant beslut meddelas ska tillsynsmyndigheten inhämta beslut

från Europeiska kommissionen i frågan om huruvida infrastrukturen kan
anses sakna strategisk betydelse.

Bemyndiganden
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldigheter för infrastrukturförvaltare att föra register
över sin järnvägsinfrastruktur och andra liknande anläggningar och
anordningar.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och ärendehandläggning
enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och
sådana direkt tillämpliga EU-rättsakter som avses i 8 § andra stycket.

2 kap. Licens
Krav på järnvägsföretag
1 §
Ett järnvägsföretag ska ha en licens för sin verksamhet.

Ytterligare bestämmelser om tillstånd för järnvägsföretag finns i 3 kap.

järnvägssäkerhetslagen (2022:367) och 4 kap. lagen (2022:368) om natio-
nella järnvägssystem.

2022:365

background image

4

SFS

Krav för utfärdande av licens
2 §
En licens ska beviljas ett järnvägsföretag som

1. har sin hemvist eller sitt säte i Sverige,
2. med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och gott anseende

anses vara lämpligt att tillhandahålla dragkraft och utföra järnvägstrafik, och

3. genom en försäkring eller motsvarande kan täcka den skadestånds-

skyldighet som kan uppkomma till följd av järnvägsverksamheten.

Kraven i första stycket får anpassas till den verksamhet som ska bedrivas.

I licensen ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven har anpassats och vilken
verksamhet som licensen gäller för.

En licens eller ett annat motsvarande tillstånd som är utfärdat i en annan

stat inom EES eller i Schweiz gäller i Sverige.

Omprövning av licens
3 §
En licens ska omprövas om verksamheten förändras på något väsent-
ligt sätt.

Licensinnehavaren är skyldig att på förhand anmäla sådana förändringar

som avses i första stycket till tillsynsmyndigheten.

Återkallelse av licens
4 §
Tillsynsmyndigheten får återkalla en licens om

1. förutsättningarna för licensen inte längre uppfylls,
2. licensinnehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen eller sådana direkt tillämpliga
EU-rättsakter som avses i 1 kap. 8 § andra stycket, eller

3. licensinnehavaren under minst sex sammanhängande månader inte har

använt licensen.

5 § Om ett konkursförfarande eller ett förfarande enligt lagen (1996:764)
om företagsrekonstruktion har inletts mot licensinnehavaren, ska tillsyns-
myndigheten återkalla licensen om det finns grundad anledning att anta att
en tillfredsställande finansiell omstrukturering inte kan åstadkommas inom
rimlig tid.

Bemyndigande
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om omprövning av licenser, om tillfälliga licenser och om
tillfällig indragning av licenser.

3 kap. Redovisning av järnvägsverksamhet
Redovisningsskyldighet och bokföring
1 §
Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som både tillhandahåller
transporttjänster och förvaltar järnvägsinfrastruktur ska särredovisa verk-
samheterna.

Allmänna medel som betalas ut till en av dessa två verksamheter får inte

föras över till den andra verksamheten.

2 § Ett järnvägsföretag som tillhandahåller både godstransporter och helt
eller delvis offentligt finansierade persontransporter ska särredovisa verk-
samheterna.

Allmänna medel som betalas ut till persontransportverksamhet får inte

föras över till andra verksamheter och ska redovisas enligt Europaparla-

2022:365

background image

5

SFS

mentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007
om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

3 § Särskilda bestämmelser om

1. redovisning i vertikalt integrerade företag finns i 5 kap. 10 §, och
2. separata räkenskaper för tjänsteleverantörer och företag eller organ som

kontrollerar en tjänsteleverantör finns i 9 kap. 7 §.

Offentliggörande av redovisning
4 §
Den som är skyldig att särredovisa en verksamhet enligt 1 eller 2 § ska
offentliggöra den redovisningen.

Undantag från tillämpningsområdet

5 § Detta kapitel gäller inte för den som utför museitrafik.

Skyldigheten att särredovisa enligt 1 § gäller inte heller för den verk-

samhetsutövare som, utan att ta emot allmänna medel, bedriver järnvägs-
trafik och förvaltar järnvägsinfrastruktur endast i syfte att förse den egna
verksamheten med sådana tjänster som avses i 9 kap.

Bemyndigande
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om redovisning och bokföring enligt 1 och 2 §§.

4 kap. Krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares

oberoende
Tillämpningsområde
1 §
Detta kapitel gäller inte för en infrastrukturförvaltare i ett vertikalt
integrerat företag i den utsträckning som det finns avvikande bestämmelser
i 5 kap.

Grundläggande skyldighet
2 §
En infrastrukturförvaltare ska behandla järnvägsföretag och andra
sökande av infrastrukturkapacitet på ett opartiskt och icke-diskriminerande
sätt.

Infrastrukturförvaltares organisation och oberoende
3 §
En infrastrukturförvaltare ska vara organisatoriskt och juridiskt åtskild
från järnvägsföretag.

En infrastrukturförvaltare ska vara organiserad så att den i fråga om de

väsentliga uppgifterna är oberoende i förhållande till järnvägsföretag och
andra sökande av infrastrukturkapacitet.

Styrelseledamöters och andra befattningshavares oberoende
4 §
En ledamot i en infrastrukturförvaltares styrelse får inte vara påverkad
av någon personlig, ekonomisk eller yrkesmässig intressekonflikt i för-
hållande till järnvägsföretag eller andra sökande av infrastrukturkapacitet
och ska agera på ett opartiskt och icke-diskriminerande sätt i förhållande till
järnvägsföretag och andra sökande av infrastrukturkapacitet. Ledamoten får
inte samtidigt vara ledamot i ett järnvägsföretags styrelse.

2022:365

background image

6

SFS

Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att de personer som rapporterar

direkt till infrastrukturförvaltarens styrelse och de befattningshavare som
ansvarar för väsentliga uppgifter inte är påverkade av någon personlig, eko-
nomisk eller yrkesmässig intressekonflikt i förhållande till järnvägsföretag
eller andra sökande av infrastrukturkapacitet och att de agerar på ett opartiskt
och icke-diskriminerande sätt i förhållande till järnvägsföretag och andra
sökande av infrastrukturkapacitet.

Infrastrukturförvaltaren ska även säkerställa att en befattningshavare som

ansvarar för väsentliga uppgifter inte samtidigt är ledamot i ett järnvägs-
företags styrelse.

Krav på opartiskhet vid trafikledning och planering av underhåll
5 §
En infrastrukturförvaltare ska utföra trafikledning och planering av
underhåll på ett öppet, opartiskt och icke-diskriminerande sätt i förhållande
till järnvägsföretag och andra sökande av infrastrukturkapacitet.

Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att de befattningshavare som

ansvarar för beslut som rör trafikledning eller planering av underhåll inte är
påverkade av någon personlig, ekonomisk eller yrkesmässig intressekonflikt
i förhållande till järnvägsföretag eller andra sökande av infrastruktur-
kapacitet och att de agerar på ett opartiskt och icke-diskriminerande sätt i
förhållande till järnvägsföretag och andra sökande av infrastrukturkapacitet.

Uppdrag åt någon annan att sköta infrastrukturförvaltarens uppgifter
6 §
En infrastrukturförvaltare får uppdra åt någon annan att sköta driften
av järnvägsinfrastrukturen, under förutsättning att

1. opartiskhet och icke-diskriminering i förhållande till järnvägsföretag

och andra sökande av infrastrukturkapacitet kan säkerställas,

2. kommersiellt känslig information från järnvägsföretag och andra

sökande av infrastrukturkapacitet kan skyddas, och

3. den som ska sköta driften inte är ett järnvägsföretag eller ett företag

som kontrollerar ett järnvägsföretag eller kontrolleras av ett järnvägsföretag.

Samarbetsavtal
7 §
En infrastrukturförvaltare får ingå samarbetsavtal med järnvägsföretag
om det sker på ett icke-diskriminerande sätt. Ett samarbetsavtal ska syfta till
att skapa fördelar för transportkunderna, såsom sänkta kostnader och för-
bättrad prestanda på den del av järnvägsnätet som avtalet avser.

Infrastrukturförvaltaren och det eller de järnvägsföretag som avser att

ingå ett samarbetsavtal, ska anmäla det till tillsynsmyndigheten.

Finansiella krav
Intäkter
8 § Intäkter från förvaltning av järnvägsinfrastruktur får endast användas
av infrastrukturförvaltaren för att finansiera den egna verksamheten.

Lån
9 § En infrastrukturförvaltare får inte direkt eller indirekt ge lån till ett
järnvägsföretag. Infrastrukturförvaltaren får inte heller direkt eller indirekt
ta emot lån från ett järnvägsföretag.

2022:365

background image

7

SFS

Bemyndigande
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende.

5 kap. Krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares

oberoende i vertikalt integrerade företag
Vertikalt integrerade företag
1 §
Med ett vertikalt integrerat företag avses en organisationsstruktur där

1. en infrastrukturförvaltare kontrolleras av ett företag som på samma

gång kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik
på infrastrukturförvaltarens järnvägsnät,

2. en infrastrukturförvaltare kontrolleras av ett eller flera järnvägsföretag

som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens järnvägsnät, eller

3. en infrastrukturförvaltare kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag

som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens järnvägsnät.

Med kontroll i första stycket avses detsamma som i rådets förordning

(EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentra-
tioner. Med kontroll avses inte sådan kontroll som utövas av staten över
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som är oberoende av varandra.

Med ett vertikalt integrerat företag avses också ett företag som organiseras

i klart avgränsade avdelningar som inte är separata juridiska personer, där
minst en avdelning utför uppgifter som infrastrukturförvaltare och en eller
flera andra avdelningar tillhandahåller transporttjänster.

Grundläggande skyldigheter i ett vertikalt integrerat företag
Allmänt om infrastrukturförvaltares oberoende
2 § En infrastrukturförvaltare i ett vertikalt integrerat företag ska vara en
egen juridisk person. Detta krav gäller dock inte i sådana vertikalt integrerade
företag som avses i 1 § tredje stycket.

Avgörande inflytande över väsentliga uppgifter
3 § Andra enheter än infrastrukturförvaltaren i ett vertikalt integrerat företag
får inte ha ett avgörande inflytande över de väsentliga uppgifterna.

Uppdrag åt en annan enhet att sköta de väsentliga uppgifterna
4 § I ett vertikalt integrerat företag får en annan enhet än infrastruktur-
förvaltaren utföra de väsentliga uppgifterna endast om den enheten ute-
slutande utför sådana uppgifter.

Särskilda krav i fråga om styrelseledamöter och vissa befattningshavare
5 § En infrastrukturförvaltare i ett vertikalt integrerat företag ska säker-
ställa att en ledamot i förvaltarens styrelse och en befattningshavare som
ansvarar för de väsentliga uppgifterna hos förvaltaren inte får en ersättning
som grundar sig på det finansiella resultatet för andra enheter i det vertikalt
integrerade företaget.

2022:365

background image

8

SFS

Finansiella krav och krav på finansiell insyn i ett vertikalt integrerat

företag
Vinstutdelning
6 § En infrastrukturförvaltare som ingår i ett vertikalt integrerat företag får
inte lämna vinstutdelning i fråga om en vinst som har genererats av för-
valtningen av järnvägsinfrastrukturen till en ägare som utövar kontroll över
både infrastrukturförvaltaren och ett järnvägsföretag i det vertikalt integrerade
företaget.

Lån
7 § Ett lån mellan infrastrukturförvaltaren och en annan enhet i samma
vertikalt integrerade företag är tillåtet endast om låneavtalet ingås på mark-
nadsmässiga villkor.

Tjänster
8 § Om en enhet i ett vertikalt integrerat företag tillhandahåller en tjänst åt
infrastrukturförvaltaren i det vertikalt integrerade företaget, ska tjänsten
regleras genom ett avtal och tillhandahållas till marknadspris eller till ett pris
som motsvarar kostnaden för att utföra tjänsten och en rimlig vinst.

Skulder
9 § En infrastrukturförvaltares skulder ska hållas faktiskt och redovisnings-
mässigt åtskilda från andra enheters skulder i samma vertikalt integrerade
företag.

Redovisning
10 § Redovisningen i ett vertikalt integrerat företag ska utformas så att
kraven i 6–9 §§ och 4 kap. 8 och 9 §§ samt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till dessa bestämmelser kan kontrolleras.

Redovisningen ska ge möjlighet till insyn i betalningsströmmarna mellan

olika enheter i det vertikalt integrerade företaget genom att olika verk-
samheter redovisas separat.

Bemyndiganden
11 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende i ett vertikalt

integrerat företag,

2. överlåtelse av infrastrukturförvaltares uppgifter till en annan enhet i

samma vertikalt integrerade företag, och

3. gemensamma informationssystem och hur känslig information ska han-

teras i vertikalt integrerade företag.

6 kap. Rätt att utföra och organisera trafik
Trafikeringsrätt
1 §
Ett järnvägsföretag som har sitt säte i en stat inom EES eller i Schweiz
har rätt att på rättvisa, icke-diskriminerande och öppna villkor utföra och
organisera trafik på svenska järnvägsnät.

Även andra fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist eller sitt

säte i en stat inom EES eller i Schweiz, som har ett allmännyttigt eller
kommersiellt intresse av infrastrukturkapacitet och som uppfyller de krav

2022:365

background image

9

SFS

som uppställts av infrastrukturförvaltaren med stöd av 7 kap. 9 §, har rätt att
på rättvisa, icke-diskriminerande och öppna villkor organisera trafik på
svenska järnvägsnät.

Rätten att utföra eller organisera trafik enligt första och andra styckena

gäller även på privatägda anslutningslinjer och privatägda sidospår som
behövs för tillträde till en anläggning för tjänster.

2 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om vem som, utöver dem som anges i 1 §, har rätt att utföra eller
organisera trafik på järnvägsnät som förvaltas av staten.

I fråga om andra järnvägsnät bestämmer infrastrukturförvaltaren vem

som, utöver dem som anges i 1 §, har rätt att utföra eller organisera trafik.

Undantag för viss järnvägsinfrastruktur
3 §
Rätten att utföra eller organisera trafik enligt 1 § gäller inte på järn-
vägsinfrastruktur som endast är avsedd för stads- och förortstrafik.

Bemyndigande
4 §
Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i rätten att ta
upp och lämna av passagerare på linjen mellan Stockholms centralstation
och Arlanda flygplats.

7 kap. Infrastrukturkapacitet
Grundläggande skyldigheter
1 §
En infrastrukturförvaltare ska behandla en ansökan om infrastruktur-
kapacitet från den som har rätt att utföra eller organisera trafik. Infra-
strukturförvaltaren ska på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande
sätt och mot en avgift tilldela den sökande infrastrukturkapacitet i enlighet
med denna lag.

En infrastrukturförvaltare får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja

uppgifter som en sökande i samband med ansökan tillhandahåller om sina
affärs- eller driftsförhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Av bilaga VII till direktiv 2012/34/EU framgår en tidsplan som för-

valtaren ska följa vid tilldelning av infrastrukturkapacitet och planering av
banarbeten.

2 § En infrastrukturförvaltare ska bedöma behovet av att organisera tåg-
lägen för olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet.
Om ansökningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas, ska
förvaltaren tilldela kapacitet med hjälp av avgifter eller i enlighet med priori-
teringskriterier som medför ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av
infrastrukturen.

Infrastrukturförvaltaren får, efter samråd med berörda parter, reservera

viss järnvägsinfrastruktur för viss järnvägstrafik om det finns alternativ
järnvägsinfrastruktur. Att infrastrukturen har reserverats för viss järnvägs-
trafik får inte hindra annan trafik på denna järnvägsinfrastruktur, om kapacitet
finns tillgänglig och järnvägsfordonen har de tekniska egenskaper som krävs.

3 § En infrastrukturförvaltare ska samarbeta med andra infrastruktur-
förvaltare för att på ett effektivt sätt kunna tillhandahålla och tilldela infra-

2022:365

background image

10

SFS

strukturkapacitet på mer än ett järnvägsnät. Behovet av tåglägen för interna-
tionell trafik ska särskilt beaktas.

Minimipaket av tillträdestjänster
4 §
En infrastrukturförvaltare ska ge dem som har tilldelats infrastruktur-
kapacitet rätt att använda denna kapacitet. Vidare ska dessa på ett kon-
kurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt ges tillgång till:

1. användning av järnvägsinfrastrukturen, inklusive växlar,
2. trafikledning, inklusive signalsystem, kontroll, tågklarering samt över-

föring och tillhandahållande av information om tågrörelser,

3. användning av elförsörjningsutrustning för drivmotorström till tåg, där

det finns tillgång till sådan, och

4. all övrig information som behövs för att utföra den järnvägstrafik för

vilken kapacitet har tilldelats.

Verksamhetsplan
5 §
En infrastrukturförvaltare som helt eller delvis finansieras av allmänna
medel ska anta en verksamhetsplan för sitt järnvägsnät. Verksamhetsplanen
ska innehålla en redogörelse för planerad användning och utveckling av
järnvägsnätet. Innan verksamhetsplanen antas ska infrastrukturförvaltaren
ge berörda företag, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna
synpunkter på innehållet i planen.

6 § Tillsynsmyndigheten får, efter att ha informerat Europeiska kommis-
sionen, besluta att en förvaltare av en sådan lokal lågtrafikerad järnvägslinje
som avses i 1 kap. 10 § första stycket ska undantas från kravet i 5 § på att
upprätta en verksamhetsplan.

Rapportering av avvikelser
7 §
För järnvägsnät där verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter enligt
28 § tillämpas ska infrastrukturförvaltaren tillhandahålla ett system för att
rapportera och registrera avvikelser från den användning av infrastrukturen
som har fastställts i en tågplan och i ett trafikeringsavtal samt orsakerna till
sådana avvikelser.

Beskrivning av järnvägsnät
8 §
En infrastrukturförvaltare ska upprätta en beskrivning av det järnvägs-
nät som förvaltaren råder över. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om
tillgänglig infrastruktur samt information om villkoren för tillträde till och
användning av infrastrukturen och om förfaranden och kriterier för för-
delning av infrastrukturkapacitet.

Beskrivningen ska upprättas efter samråd med berörda parter. Beskriv-

ningen ska offentliggöras, uppdateras regelbundet och ändras vid behov.

9 § En infrastrukturförvaltare får i beskrivningen av järnvägsnätet ställa
krav på den som ansöker om infrastrukturkapacitet i syfte att säkerställa
framtida avgiftsintäkter och en effektiv användning av järnvägsinfrastrukturen.
Kraven ska vara lämpliga, tydliga och icke-diskriminerande. De får endast
avse ekonomisk garanti och förmåga att ansöka om kapacitet.

2022:365

background image

11

SFS

Tilldelningsförfarande
Ansökan
10 § Den som har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägs-
nät kan ansöka om infrastrukturkapacitet i form av ett tågläge hos en infra-
strukturförvaltare i enlighet med förvaltarens beskrivning av järnvägsnätet.

Om infrastrukturkapacitet begärs på flera järnvägsnät, får ansökan göras

hos en av de berörda infrastrukturförvaltarna. Denne ska då begära kapacitet
hos övriga infrastrukturförvaltare i enlighet med ansökan.

Infrastrukturkapacitet för banarbeten
11 § Infrastrukturförvaltaren ska senast under tilldelningsförfarandet ange
vilken infrastrukturkapacitet som förvaltaren önskar använda för planerade
banarbeten.

Förslag till tågplan
12 § Infrastrukturförvaltaren ska ta fram ett förslag till tågplan med
utgångspunkt i de ansökningar som kommit in och med beaktande av behovet
av reservkapacitet. I förslaget ska det även anges vilka tåglägen för inter-
nationell trafik som planerats tillsammans med andra infrastrukturförvaltare.

Infrastrukturförvaltaren ska i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå

alla ansökningar om infrastrukturkapacitet samt beakta den ekonomiska
effekten på de sökandes verksamhet och andra förhållanden av betydelse för
de sökande.

Berörda parter ska ges möjlighet att yttra sig över förslaget till tågplan.

Tidsfristen för att yttra sig får inte understiga en månad för det första för-
slaget till tågplan.

Samordning
13 § Infrastrukturförvaltaren ska genom samordning av ansökningarna
försöka lösa de eventuella intressekonflikter som uppstår vid kapacitets-
tilldelningen. Infrastrukturförvaltaren får föreslå en sökande en annan infra-
strukturkapacitet än den begärda.

Tågplan
14 § Om ansökningarna kan samordnas, ska infrastrukturförvaltaren fast-
ställa kapacitetstilldelningen i en tågplan.

Infrastrukturförvaltarens tvistlösning
15 § Om en intressekonflikt mellan två eller flera sökande inte kan lösas,
ska infrastrukturförvaltaren tillhandahålla ett förfarande för skyndsam tvist-
lösning.

Överbelastad infrastruktur
16 § Om ansökningarna inte kan samordnas trots förfaranden för samord-
ning och tvistlösning, ska infrastrukturförvaltaren så snart som möjligt för-
klara den del av infrastrukturen där ansökningarna är oförenliga som över-
belastad och ange under vilka tider så är fallet.

Om det är uppenbart att det kommer att uppstå en betydande kapacitets-

brist på en del av infrastrukturen inom kommande tågplaneperiod, ska infra-
strukturförvaltaren förklara denna del av infrastrukturen som överbelastad
innan ett förfarande för samordning inleds enligt 13 §.

2022:365

background image

12

SFS

Kapacitetsförstärkningsplan
17 § När järnvägsinfrastruktur har förklarats överbelastad enligt 16 § ska
infrastrukturförvaltaren göra en kapacitetsanalys och upprätta en kapacitets-
förstärkningsplan.

Extra avgift
18 § Den som betalar en extra avgift enligt 8 kap. 4 § har företräde vid
tilldelningen av överbelastad infrastruktur.

Prioriteringskriterier
19 § Om möjligheten att enligt 8 kap. 4 § ta ut en extra avgift inte används
eller inte leder till att det avgörs vilken sökande som ska tilldelas infrastruk-
turkapacitet, ska infrastrukturförvaltaren tilldela kapacitet i enlighet med de
prioriteringskriterier som anges i beskrivningen av järnvägsnätet.

Ansökan om tågläge inom gällande tågplan
20 §
En infrastrukturförvaltare ska besvara en ansökan om enstaka tåg-
lägen inom en gällande tågplan så snart som möjligt men senast inom fem
arbetsdagar. Ansökningar som avser mer än enstaka tåglägen ska besvaras
så snart som möjligt.

Åtgärder vid störningar och liknande
21 §
Vid störningar i järnvägstrafiken ska infrastrukturförvaltaren vidta
alla nödvändiga åtgärder för att återställa trafiken till normala förhållanden.
Infrastrukturförvaltaren ska ha en beredskapsplan i detta syfte.

Om förhållandena kräver det, får infrastrukturförvaltaren i en röjnings-

eller nödsituation utan förvarning och under den tid som behövs för repara-
tioner vidta åtgärder som inte är förenliga med tidigare beslut om kapacitets-
tilldelning.

22 § Ett järnvägsföretag är skyldigt att vid röjnings- och nödsituationer på
infrastrukturförvaltarens begäran och i enlighet med vad parterna kommer
överens om ställa sådana resurser till förfogande som förvaltaren anser mest
lämpliga för att återställa förhållandena till de normala.

Tåglägen
23 §
Ett tågläge ska tilldelas för en tågplaneperiod i taget. Den som har
tilldelats ett tågläge får inte överlåta det. Ett tågläge ska inte anses som
överlåtet om den som inte är ett järnvägsföretag anlitar ett järnvägsföretag
för att utföra trafiken.

Den som har överlåtit ett tågläge ska uteslutas från tilldelning av tåglägen

under innevarande eller nästkommande tågplaneperiod.

24 § Den som har tilldelats ett tågläge och under en månad inte har använt
tågläget i den utsträckning som anges i beskrivningen av järnvägsnätet ska
på begäran av infrastrukturförvaltaren avstå från tågläget. Detta gäller inte
om den låga användningen beror på faktorer som inte är av ekonomisk art
och som ligger utanför innehavarens kontroll.

Om ett tågläge inte har använts, kan detta beaktas vid en senare tilldelning

av tåglägen.

2022:365

background image

13

SFS

Ramavtal
25 §
Ett avtal mellan ett järnvägsföretag eller någon annan sökande av
infrastrukturkapacitet och en infrastrukturförvaltare om användning av
infrastrukturen för längre tid än en tågplaneperiod (ramavtal) kan inte göras
gällande mot en annan sökande i den mån det i avtalet anges bestämda
tåglägen eller avtalet på något annat sätt utformats så att det utesluter andra
sökandes rätt att använda infrastrukturen.

Ett ramavtal ska innehålla villkor som gör att avtalet kan ändras eller

begränsas för att göra det möjligt att bättre använda infrastrukturen.

26 § Ett ramavtal ska gälla i fem år. Infrastrukturförvaltaren får samtycka
till en kortare eller längre period, om det finns särskilda skäl. Avtalet får
förlängas för perioder av samma längd som det ursprungliga avtalet.

Trots första stycket får ett ramavtal i fråga om järnvägstrafik som bedrivs

på sådan infrastruktur som har reserverats för viss järnvägstrafik i enlighet
med 2 § andra stycket gälla i 15 år, om infrastrukturförvaltaren har vidtagit
omfattande investeringar i infrastrukturen för att möta den sökandes behov.
Om det finns synnerliga skäl, får ett sådant ramavtal ingås för längre tid än
15 år och innehålla detaljerade villkor om den infrastrukturkapacitet som
ska tillhandahållas den sökande. Sådana villkor får avse turtäthet, volym och
tåglägenas kvalitet.

Trafikeringsavtal
27 §
I samband med tilldelning av ett tågläge ska infrastrukturförvaltaren
och järnvägsföretaget eller någon annan sökande av infrastrukturkapacitet
ingå de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som behövs för
användningen av tågläget (trafikeringsavtal). Avtalsvillkoren ska vara kon-
kurrensneutrala och icke-diskriminerande.

Järnvägstrafik får inte utföras utan att trafikeringsavtal har ingåtts.

Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter
28 §
Ett trafikeringsavtal ska innehålla villkor om verksamhetsstyrning
med kvalitetsavgifter, som ska gälla vid normala driftsförhållanden. Kvalitets-
avgiften ska betalas av den part som orsakar avvikelser från den användning
av infrastrukturen som fastställts i tågplanen och trafikeringsavtalet.

I ett trafikeringsavtal får undantag göras från kravet på verksamhets-

styrning med kvalitetsavgifter i fråga om

1. lågt trafikerade järnvägsnät,
2. sådana delar av järnvägsnät där risken för driftsstörningar på grund av

en parts avvikelser från den användning av infrastrukturen som fastställts i
tågplanen och trafikeringsavtalet är obetydlig, och

3. tider på dygnet då risken för driftsstörningar på grund av sådana av-

vikelser är obetydlig.

29 § Infrastrukturförvaltaren avgör när det inte längre råder normala
driftsförhållanden och ska genast underrätta dem med vilka trafikeringsavtal
ingåtts och som är berörda om detta. Motsvarande gäller när det åter råder
normala driftsförhållanden.

30 §
Kvalitetsavgifter ska utformas så att både infrastrukturförvaltaren
och den som använder infrastrukturen vidtar skäliga åtgärder för att mini-
mera driftsstörningar i järnvägssystemet och för att förbättra järnvägsnätets
prestanda.

2022:365

background image

14

SFS

Bemyndigande
31 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. kapacitetstilldelning,
2. beskrivning av järnvägsnät, och
3. beredskapsplaner.

8 kap. Infrastrukturförvaltares avgifter
Avgifter för användning av järnvägsinfrastruktur
1 §
En infrastrukturförvaltare ska ta ut konkurrensneutrala och icke-
diskriminerande avgifter för användning av järnvägsinfrastrukturen.

Samarbete mellan infrastrukturförvaltare
2 §
En infrastrukturförvaltare ska samarbeta med andra infrastruktur-
förvaltare för att åstadkomma effektiva avgiftssystem för järnvägsföretag
och andra som bedriver trafik på mer än ett järnvägsnät. Behovet av kon-
kurrenskraftiga avgifter för internationell trafik ska särskilt beaktas.

Avgifter för minimipaketet av tillträdestjänster
3 §
Avgifter för användning av de tillträdestjänster som avses i 7 kap. 4 §
ska fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av fram-
förandet av järnvägsfordon, om inte något annat följer av 4–8 §§.

4 § Infrastrukturförvaltaren får ta ut en extra avgift för användning av
överbelastad infrastruktur för att åstadkomma ett samhällsekonomiskt effek-
tivt utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.

Om infrastrukturförvaltaren inte har gjort eller genomfört en kapacitets-

förstärkningsplan enligt 7 kap. 17 §, får den extra avgiften inte tas ut utan
tillsynsmyndighetens godkännande. Ett sådant godkännande ska lämnas om
planen inte kan genomföras på grund av omständigheter utanför förvaltarens
kontroll eller om de alternativ som står till buds för att komma till rätta med
överbelastningen inte är ekonomiskt eller finansiellt rimliga.

5 § Infrastrukturförvaltaren får differentiera de avgifter som avses i 3 § för
att

– ta hänsyn till kostnaden för den miljöpåverkan som framförandet av ett

tåg orsakar, eller

– ge incitament till att utrusta tåg med ett europeiskt fordonsbaserat

tågskyddssystem (ETCS).

En differentiering av avgifterna får inte leda till en ökning av infra-

strukturförvaltarens totala intäkter.

6 § Infrastrukturförvaltaren får, för att uppnå kostnadstäckning, ta ut högre
avgifter än de som följer av 3 och 4 §§, om det är förenligt med ett sam-
hällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna får inte
sättas så högt att de marknadssegment som kan betala åtminstone den kost-
nad som uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon, med
tillägg av ett vinstuttag som marknaden kan bära, hindras från att använda
infrastrukturen.

2022:365

background image

15

SFS

Avgifter för särskilda infrastrukturprojekt
7 §
Infrastrukturförvaltaren får, på grundval av den långsiktiga kostnaden
för ett särskilt infrastrukturprojekt som ökar effektiviteten i järnvägs-
systemet och har avslutats efter 1988, ta ut högre avgifter än de som följer
av 3 och 4 §§, om projektet inte skulle ha kommit till stånd om avgifterna
hade begränsats på det sätt som följer av 3 och 4 §§.

Rabatt på avgifter
8 §
Infrastrukturförvaltaren får ge rabatt på avgifter för att främja ut-
vecklingen av ny järnvägstrafik eller användningen av avsevärt underut-
nyttjade linjer. Rabatten ska vara tidsbegränsad.

Infrastrukturförvaltaren får även ge rabatt på avgifter som avser ett bestämt

infrastrukturavsnitt, om rabatten kan hänföras till administrativa kostnads-
besparingar.

En rabatt på avgifter ska tillämpas på lika villkor för alla användare i viss

trafik.

Bokningsavgifter
9 §
Infrastrukturförvaltaren får ta ut en lämplig avgift för kapacitet som är
tilldelad men inte har använts.

Avgifter för museitrafik
10 §
En infrastrukturförvaltare behöver inte ta ut avgifter enligt 3 § av den
som bedriver museitrafik på järnväg på ideell grund.

Bemyndiganden
11 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. undantag från avgifter,
2. avgiftssamarbete enligt 2 §, och
3. analyser av marknadssegment enligt 6 § och krav på offentliggörande

av sådana analyser.

9 kap. Tjänster
Grundläggande tjänster
1 §
En tjänsteleverantör ska på ett icke-diskriminerande sätt ge tillträde till
anläggningar för tjänster och tillgång till de tjänster som tillhandahålls i
dessa anläggningar (grundläggande tjänster) till järnvägsföretag och andra
som ansöker om det.

De anläggningar som avses i första stycket är
1. stationer för passagerare, inklusive byggnader och övriga faciliteter,

däribland faciliteter för förmedling av reseinformation och lokaler som är
lämpliga för biljettförsäljning,

2. godsterminaler,
3. rangerbangårdar och andra anläggningar för tågbildning och växling,
4. sidospår för uppställning,
5. underhållsanläggningar, dock inte anläggningar för tyngre underhåll av

höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda
anläggningar,

6. andra tekniska anläggningar än de som avses i 5 samt anläggningar för

rengöring och tvätt,

2022:365

background image

16

SFS

7. hamnanläggningar med järnvägsanslutning, och
8. bränsledepåer.
Som en grundläggande tjänst avses också tillhandahållande av hjälpmedel

för olycksundsättning.

2 § En tjänsteleverantör som tillhandahåller en grundläggande tjänst ska
så långt som möjligt tillmötesgå samtliga ansökningar om tillgång till tjänsten.
En ansökan ska besvaras inom rimlig tid.

Ett beslut om avslag på en ansökan om tillgång till en grundläggande

tjänst ska i förekommande fall och om möjligt innehålla en upplysning om
ett alternativ som innebär att den sökande kan bedriva trafiken på samma
linjer under ekonomiskt godtagbara förhållanden. Avslagsbeslutet ska vara
skriftligt om tjänsteleverantören står under direkt eller indirekt kontroll av
ett företag eller organ med en dominerande ställning på den svenska mark-
naden för järnvägstransporttjänster.

3 § Om en anläggning för tjänster som avses i 1 § andra stycket inte har
varit i bruk under minst två år i följd och ett järnvägsföretag eller någon
annan sökande av tjänst har uttryckt intresse för tillträde till anläggningen,
ska ägaren till anläggningen offentliggöra att den helt eller delvis kan hyras
eller leasas. Detta krav gäller dock inte om det kan visas att anläggningen
ska användas för ett annat ändamål.

Tilläggstjänster och extratjänster
4 §
En tjänsteleverantör som tillhandahåller en tilläggstjänst eller en extra-
tjänst åt ett järnvägsföretag eller någon annan som ansöker om en sådan
tjänst är skyldig att göra det på ett icke-diskriminerande sätt.

Tilläggstjänster är
1. tillhandahållande av drivmotorström,
2. uppvärmning av persontåg,
3. kontroll av farligt gods, och
4. assistans för drift av icke-standardtåg.
Extratjänster är
1. telekommunikationstjänster,
2. tillhandahållande av extra information,
3. teknisk kontroll av rullande materiel,
4. biljettförsäljning på stationer, och
5. tyngre underhåll som tillhandahålls i underhållsanläggningar avsedda

för höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver sär-
skilda anläggningar.

Tillträde för genomfartstrafik
5 §
Om järnvägstrafik inom en anläggning för tjänster är nödvändig för att
nå en annan anläggning för tjänster, ska tjänsteleverantörerna genom sam-
arbete säkerställa icke-diskriminerande tillträde för sådan genomfartstrafik.

Avgifter för tjänster
6 §
Avgifter för tjänster enligt detta kapitel och för användning av spår
inom en anläggning för tjänster ska vara icke-diskriminerande.

Avgiften för sådana grundläggande tjänster som avses i 1 § och för sådan

genomfartstrafik som avses i 5 § får inte överstiga kostnaden för att till-
handahålla tjänsten med tillägg av en rimlig vinst. Detsamma gäller avgifter

2022:365

background image

17

SFS

för sådana tilläggstjänster och extratjänster som avses i 4 §, om tjänste-
leverantören är ensam om att tillhandahålla dessa tjänster.

Som rimlig vinst ska anses sådan avkastning på eget kapital som tar

hänsyn till den risk som tjänsteleverantören löper och som ligger i linje med
den genomsnittliga avkastningen för företag i branschen under de senaste
åren.

Krav på oberoende och separata räkenskaper
7 §
Om en tjänsteleverantör som tillhandahåller en grundläggande tjänst
inom en sådan anläggning som avses i 1 § andra stycket 1–4, 7 eller 8 står
under direkt eller indirekt kontroll av ett företag eller organ med en domine-
rande ställning på den svenska marknaden för järnvägstransporttjänster, ska

1. tjänsteleverantören och det dominerande företaget eller organet ha

separata räkenskaper för tjänstetillhandahållandet respektive transport-
tjänsterna, och

2. tjänsteleverantören organiseras så att beslutsfattandet är oberoende i

förhållande till det dominerande företaget.

Bemyndiganden
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. tillhandahållande, redovisning och bokföring av tjänster, och
2. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om

sina tillträdesvillkor och avgifter.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om i vilken utsträckning genomförandeakter om tillträde till
tjänster i enlighet med artikel 13.9 i direktiv 2012/34/EU ska tillämpas på
andra än järnvägsföretag som ansöker om tillträde till en tjänst.

10 kap. Tillsyn
Allmänna bestämmelser
1 §
Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag
och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Tillsynsmyndigheten ska också utöva tillsyn över efterlevnaden av direkt

tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv 2012/34/EU
och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den
22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig
godstrafik.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som bedriver verksamhet som
omfattas av lagen på begäran få

1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för
a) tillsynen,
b) bedömningen av ansökningar om licens,
c) prövning av tvist enligt 8 §,
d) fullgörande av Sveriges skyldighet att lämna uppgifter om förhållanden

som regleras i denna lag till Europeiska kommissionen och Europeiska
unionens järnvägsbyrå, och

e) klart definierade statistiska ändamål,

2022:365

background image

18

SFS

2. tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, lokaler

och andra utrymmen, dock inte bostäder, som har anknytning till den verk-
samhet som berörs, och

3. tillgång till nödvändig personal, materiel eller liknande utan kostnad.
Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten får begära verkställighet hos Kronofogdemyndig-

heten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket. Då gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som
inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande.

3 § Infrastrukturförvaltare samt järnvägsföretag och andra sökande av
infrastrukturkapacitet ska utan uppmaning ge tillsynsmyndigheten full insyn
i förhandlingar om avgifter.

4 § Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till den
myndighet som regeringen bestämmer lämna sådana uppgifter som behövs
för förvaltningen och utvecklingen av det statliga järnvägsnätet.

Krav i syfte att garantera tillsynsmyndighetens oberoende
5 §
Den befattningshavare vid tillsynsmyndigheten som ansvarar för
sådana tillsynsbeslut som avses i artikel 56 i direktiv 2012/34/EU, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2370 av den
14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet
av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järn-
vägsinfrastrukturen, ska årligen göra en åtagande- och intresseförklaring.
I förklaringen ska befattningshavaren redovisa sådan eventuell anknytning
till företag i järnvägsbranschen som kan anses påverka hans eller hennes
opartiskhet vid utförande av arbetet.

6 § En befattningshavare som avses i 5 § får under ett år från det att
anställningen vid tillsynsmyndigheten upphört inte utföra arbete eller inneha
någon ansvarsställning på något av de företag eller någon av de enheter som
omfattas av den tillsyn som avses i samma paragraf.

Förelägganden
7 §
Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag eller de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
följas. Detsamma gäller för att säkerställa efterlevnaden av sådana direkt
tillämpliga EU-rättsakter som avses i 1 § andra stycket.

Ett föreläggande får förenas med vite.
Om någon har påförts konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § kon-

kurrenslagen (2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma
lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

Prövning av tvist
8 §
Ett järnvägsföretag eller den som ansökt om eller beviljats infra-
strukturkapacitet eller tillgång till en tjänst får till tillsynsmyndigheten hän-
skjuta tvister om huruvida ett beslut som fattats av en infrastrukturförvaltare,
en tjänsteleverantör eller ett vertikalt integrerat företag står i överens-
stämmelse med 4–9 kap., föreskrifter som har meddelats i anslutning till
dessa kapitel eller sådana direkt tillämpliga EU-rättsakter som avses i 1 §
andra stycket.

2022:365

background image

19

SFS

Om det vid prövningen av en tvist om tillträde till en grundläggande tjänst

enligt 9 kap. 1 § bedöms att inget praktiskt möjligt alternativ till tjänsten
finns tillgängligt och att det är möjligt att tilldela tjänstekapacitet i anlägg-
ningen, ska tillsynsmyndigheten besluta att tjänsteleverantören ska tilldela
den sökande lämplig del av tjänstekapaciteten.

Tillsynsmyndigheten ska begära in relevant information och inleda sam-

råd med de berörda parterna i tvisten inom en månad från det att tvisten
hänskjutits till myndigheten. Tillsynsmyndigheten ska så snart som möjligt
och senast sex veckor från det att all relevant information i tvisten har
lämnats in, besluta i de frågor som tvisten gäller.

Övervakning av tillämpning av samarbetsavtal
9 §
Tillsynsmyndigheten ska övervaka tillämpningen av samarbetsavtal
enligt 4 kap. 7 §. Myndigheten får lämna rekommendationer om att ett avtal
bör ändras eller upphävas.

Bemyndiganden
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 4 §, och
2. prövning av tvister.

11 kap. Överklagande
1 §
Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag, före-
skrifter som meddelats i anslutning till lagen eller sådana direkt tillämpliga
EU-rättsakter som avses i 10 kap. 1 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Ett beslut enligt denna lag, föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen eller sådana direkt tillämpliga EU-rättsakter som avses i 10 kap. 1 §
andra stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett
beslut om återkallelse av licens gäller dock inte förrän det har fått laga kraft,
om inte något annat anges i beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 3, 4, 8 och 9 §§ gäller inte för en infrastruktur-

förvaltare som förvaltar järnvägsinfrastruktur med stöd av ett
avtal om offentlig-privat partnerskap som har ingåtts före den 16 juni 2015
om den privata parten i avtalet också är ett järnvägsföretag som tillhanda-
håller persontrafik på järnvägsinfrastrukturen.

3. Bestämmelserna i 5 kap. 2, 3 och 5–10 §§ gäller inte för ett vertikalt

integrerat företag som förvaltar järnvägsinfrastruktur med stöd av ett avtal
om offentlig-privat partnerskap som har ingåtts före den 16 juni 2015 om
det i det vertikalt integrerade företaget ingår ett järnvägsföretag som
tillhandahåller persontrafik på järnvägsinfrastrukturen.

4. En licens som har beviljats enligt 3 kap. 2 § den upphävda järnvägs-

lagen (2004:519) gäller som en licens enligt 2 kap. denna lag.

5. Ett låneavtal mellan en infrastrukturförvaltare och en annan enhet inom

ett vertikalt integrerat företag som har ingåtts före ikraftträdandet är tillåtet
trots att det inte uppfyller kraven i 5 kap. 7 §, om lånet har ingåtts till marknads-
ränta och har betalats ut och betalas av.

2022:365

background image

20

SFS

6. Äldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

TOMAS ENEROTH

(Infrastrukturdepartementet)

2022:365

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.