SFS 2000:1336 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg

001336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om järnvägssystem för höghastighetståg;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Ett svenskt järnvägssystem som ingår i det transeuropeiska järnvägs-

systemet för höghastighetståg skall uppfylla de villkor som föreskrivs i
denna lag eller som anges i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen när
det gäller projektering, anläggning, anpassning och drift.

2 §

Vid tillämpningen av denna lag och de föreskrifter som meddelas med

stöd av lagen avses med

transeuropeiskt järnvägssystem för höghastighetståg:

infrastruktursystem

som beskrivs i bilaga I till rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om
driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghas-
tighetståg, och som omfattar järnvägslinjer och fasta installationer som ingår
i det transeuropeiska transportnätet och som konstruerats eller anpassats för
trafik med höghastighetståg samt rullande materiel som är avsedd att fram-
föras på dessa infrastrukturer,

driftskompatibilitet:

egenskapen hos det transeuropeiska järnvägssyste-

met för höghastighetståg att medge säker trafik med höghastighetståg utan
driftsavbrott samtidigt som angivna prestandakrav uppfylls; denna egenskap
grundas på alla de föreskrifter samt tekniska och driftsmässiga villkor som
skall iakttas för att de väsentliga kraven skall uppfyllas,

delsystem:

strukturella eller funktionella delsystem som ingår i det trans-

europeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och för vilka väsentliga
krav skall anges,

komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet:

alla grundläg-

gande komponenter, grupper av komponenter, underenheter eller kompletta
enheter av materiel som införlivats eller avses att införlivas i ett delsystem
och som driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för
höghastighetståg är direkt eller indirekt beroende av,

väsentliga krav:

alla de krav som beskrivs i bilaga III till rådets direktiv

96/48/EG och som måste uppfyllas av det transeuropeiska järnvägssystemet

1

Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101.

2

Jfr rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6,
Celex 31996L0048).

SFS 2000:1336

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1336

för höghastighetståg, av delsystemen och av de komponenter som är nöd-
vändiga för driftskompatibilitet,

europeisk specifikation:

en gemensam teknisk specifikation, ett euro-

peiskt tekniskt godkännande eller en nationell standard, så som de definieras
i artikel 1.8–1.12 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om sam-
ordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom
vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna

3

, ändrat ge-

nom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EG

4

som genomför en

europeisk standard,

tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD):

de specifikationer

som samtliga delsystem skall tillgodose för att de väsentliga kraven skall
vara uppfyllda genom upprättande av ett nödvändigt inbördes funktionellt
förhållande mellan delsystemen i järnvägssystemet för höghastighetståg
samt säkerställande av detta systems enhetlighet,

anmälda organ:

de organ som skall bedöma överensstämmelsen eller

lämpligheten hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet
eller handlägga förfarandet för EG-kontroll för delsystemen.

Bedömning av överensstämmelse

3 §

Bedömning av överensstämmelse och lämplighet i fråga om kompo-

nenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem skall göras
enligt de förfaranden som föreskrivs med stöd av denna lag och som anges
som bedömningsförfaranden i tillämpliga tekniska specifikationer.

4 §

EG-kontroll av delsystem skall utföras av de anmälda organen enligt

föreskrifter som meddelas enligt denna lag. Om så föreskrivs i tillämpliga
tekniska specifikationer skall bedömning av överensstämmelse och lämplig-
het i fråga om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet göras
under medverkan av de anmälda organen enligt föreskrifter som meddelas
enligt denna lag.

För anmälda organ finns också bestämmelser i lagen (1992:1119) om tek-

nisk kontroll.

Krav på komponenter som är nödvändiga för
driftskompatibilitet

5 §

Komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och som skall

ingå i ett svenskt järnvägssystem som är en del av det transeuropeiska järn-
vägssystemet för höghastighetståg får släppas ut på marknaden endast om de
gör det möjligt att uppnå driftskompatibilitet och uppfyller de väsentliga
krav och de krav på bedömning av överensstämmelse eller lämplighet som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

När komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet används,

skall det tillses att de används inom det användningsområde och på det sätt
som de är avsedda för samt installeras och underhålls korrekt.

3

EGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0038).

4

EGT L 101, 1.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0004).

background image

3

SFS 2000:1336

6 §

Om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet är för-

sedda med en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet skall de
betraktas som överensstämmande med de väsentliga krav som gäller för
dem.

Krav på delsystem

7 §

Ett delsystem får tas i bruk endast om det har utformats, anlagts och in-

stallerats samt drivs så att det inte inverkar menligt på uppfyllandet av de vä-
sentliga krav som gäller för det när det integreras i det transeuropeiska järn-
vägssystemet för höghastighetståg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om väsentliga krav och krav på EG-kontroll när det gäller del-
system.

8 §

Om ett delsystem är försett med en EG-kontrollförklaring skall det

betraktas som driftskompatibelt och överensstämmande med de väsentliga
krav som gäller för det.

Beslut om undantag

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, efter

anmälan till Europeiska gemenskapernas kommission, besluta om undantag
från att tillämpa en viss teknisk specifikation för driftskompatibilitet för ett
projekt som gäller en ny linje eller anpassning av en befintlig linje till trafik
med höghastighetståg om projektet är långt framskridet den dag då den tek-
niska specifikationen för driftskompatibilitet offentliggörs i Europeiska ge-
menskapernas officiella tidning.

Om projektet avser anpassning av en befintlig linje till trafik med höghas-

tighetståg, får undantag enligt första stycket beslutas också om tillämp-
ningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet äventyrar projek-
tets ekonomiska livskraft.

Ytterligare bemyndiganden

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter om tekniska specifikationer för komponenter
som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem som behövs för
genomförandet av rådets direktiv 96/48/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om villkor för projektering, anläggning, anpassning och
drift av infrastruktur och rullande materiel samt om teknisk kontroll som be-
hövs för genomförandet av rådets direktiv 96/48/EG.

Tillsyn

11 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över efter-

levnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

background image

4

SFS 2000:1336

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

12 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att när det behövs för tillsynen

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar,
2. få tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, loka-

ler och andra utrymmen som berörs av verksamheten, dock inte bostäder.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos kronofogdemyn-

digheten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket. Beslutet får
verkställas enligt utsökningsbalken.

13 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de beslut om förelägganden och

förbud som behövs i enskilda fall för efterlevnaden av denna lag eller de fö-
reskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen.

Om en komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet är försedd

med en EG-försäkran, har släppts ut på marknaden och används på det sätt
som den är avsedd för, men komponenten ändå medför en risk för att de vä-
sentliga kraven inte längre kommer att uppfyllas, får tillsynsmyndigheten
meddela beslut som begränsar komponentens användningsområde, förbjuder
utsläppande på marknaden eller avser återkallelse från marknaden.

Om ett strukturellt delsystem som är försett med EG-kontrollförklaring

inte uppfyller villkoren i denna lag eller de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten meddela beslut om föreläggan-
den om kompletterande kontroller.

I beslut om föreläggande och förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Överklagande

14 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat har bestämts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BJÖRN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.