SFS 2010:1071 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

101071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 15 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519)2

dels att 4 kap. 1 a § samt 5 kap. 2 b, 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 5 och 6 §§ ska utgå,
dels att 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.

2 Senaste lydelse av
4 kap. 1 a § 2009:694

rubriken närmast före 5 kap. 5 § 2009:694

5 kap. 2 b § 2009:694

rubriken närmast före 5 kap. 6 § 2009:694.

5 kap. 5 § 2009:694
5 kap. 6 § 2009:694

3 Senaste lydelse 2009:694.

SFS 2010:1071

Utkom från trycket
den 27 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.