SFS 2010:1916 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2010:1916 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
101916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 4 kap. 2 � och 6 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 4 kap. 1 b �, 6 kap. 4 a,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">22 a och 22 b �� och 7 kap. 5 a �, samt n�rmast f�re 6 kap. 4 a �, 6 kap.<br/>22 a � och 7 kap. 5 a � nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �r skyldig att s�rredovisa verksamhet enligt 1 � ska offent-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ligg�ra redovisningen. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i detta kapitel g�ller inte f�r den som utf�r till sin om-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">fattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller annan liknande ma-<br/>teriel.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldighet att s�rredovisa enligt 1 � g�ller inte heller f�r den verk-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">samhetsut�vare som, utan att motta offentligt st�d, bedriver j�rnv�gstrafik<br/>och f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur endast i syfte att f�rse den egna verksam-<br/>heten med s�dana tj�nster som avses i 6 kap. 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Rapportering av avvikelser</b></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r j�rnv�gsn�t d�r verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter enligt</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">22 a � till�mpas ska infrastrukturf�rvaltaren tillhandah�lla ett system f�r att<br/>rapportera och registrera avvikelser fr�n i t�gplan och trafikeringsavtal fast-<br/>st�llt utnyttjande av infrastrukturen samt orsakerna till s�dana avvikelser.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:25, bet. 2010/11:TU5, rskr. 2010/11:82.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr r�dets direktiv 91/440/EG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens<br/>j�rnv�gar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25, Celex 31991L440), senast �ndrat genom Eu-<br/>ropaparlamentets och r�dets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om �ndring<br/>av r�dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens j�rnv�gar och di-<br/>rektiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r ut-<br/>nyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur (EUT L 315, 3.12.2007, s. 44, Celex 32007L0058),<br/>och Europaparlamentet och r�dets direktiv 2001/14/EG av den 23 februari 2001 om<br/>tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gs-<br/>infrastruktur (EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, Celex 32001L0014), senast �ndrat genom<br/>Europaparlamentet och r�dets direktiv 2007/58/EG.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1916</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1916</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">En infrastrukturf�rvaltare ska uppr�tta en beskrivning av det j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">n�t f�rvaltaren r�der �ver. Beskrivningen ska inneh�lla uppgifter om till-<br/>g�nglig infrastruktur samt information om villkoren f�r tilltr�de till och ut-<br/>nyttjande av infrastrukturen och om f�rfaranden och kriterier f�r f�rdelning<br/>av infrastrukturkapacitet. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beskrivningen ska uppr�ttas efter samr�d med ber�rda parter. Beskriv-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen ska offentligg�ras, uppdateras regelbundet och �ndras vid behov.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett trafikeringsavtal ska inneh�lla villkor om verksamhetsstyrning</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">med kvalitetsavgifter enligt 7 kap. 5 a �, som ska g�lla vid normala driftsf�r-<br/>h�llanden. Kvalitetsavgiften ska betalas av den part som orsakar avvikelser<br/>fr�n i t�gplan och trafikeringsavtal fastst�llt utnyttjande av infrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett trafikeringsavtal f�r undantag g�ras fr�n kravet p� verksamhetsstyr-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ning med kvalitetsavgifter i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">1. l�gt trafikerade j�rnv�gsn�t,<br/>2. delar av j�rnv�gsn�t, d�r risken f�r driftsst�rningar p� grund av parts</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">avvikelser fr�n i t�gplan och trafikeringsavtal fastst�llt utnyttjande av infra-<br/>strukturen �r obetydlig, och</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tider p� dygnet d� risken f�r driftsst�rningar p� grund av s�dana avvi-</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kelser �r obetydlig.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Infrastrukturf�rvaltaren avg�r n�r det inte l�ngre r�der normala</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">driftsf�rh�llanden och ska d� genast underr�tta ber�rda j�rnv�gsf�retag och<br/>trafikorganisat�rer med auktorisation enligt 3 kap. 5 � om detta. Motsva-<br/>rande g�ller n�r det �ter r�der normala driftsf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Kvalitetsavgifter f�r att f�rebygga driftst�rningar</b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Kvalitetsavgifter ska utformas s� att b�de infrastrukturf�rvaltaren</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">och den som utnyttjar infrastrukturen vidtar sk�liga �tg�rder f�r att f�rebyg-<br/>ga driftst�rningar i j�rnv�gssystemet. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011. �ldre f�reskrifter g�ller f�r</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">trafikeringsavtal som avser trafik under t�gplaneperioden 2011.</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)

dels att 4 kap. 2 � och 6 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 4 kap. 1 b �, 6 kap. 4 a,

22 a och 22 b �� och 7 kap. 5 a �, samt n�rmast f�re 6 kap. 4 a �, 6 kap.
22 a � och 7 kap. 5 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.

4 kap.

1 b �

Den som �r skyldig att s�rredovisa verksamhet enligt 1 � ska offent-

ligg�ra redovisningen.

2 �

Best�mmelserna i detta kapitel g�ller inte f�r den som utf�r till sin om-

fattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller annan liknande ma-
teriel.

Skyldighet att s�rredovisa enligt 1 � g�ller inte heller f�r den verk-

samhetsut�vare som, utan att motta offentligt st�d, bedriver j�rnv�gstrafik
och f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur endast i syfte att f�rse den egna verksam-
heten med s�dana tj�nster som avses i 6 kap. 23 �.

6 kap.

Rapportering av avvikelser

4 a �

F�r j�rnv�gsn�t d�r verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter enligt

22 a � till�mpas ska infrastrukturf�rvaltaren tillhandah�lla ett system f�r att
rapportera och registrera avvikelser fr�n i t�gplan och trafikeringsavtal fast-
st�llt utnyttjande av infrastrukturen samt orsakerna till s�dana avvikelser.

1 Prop. 2010/11:25, bet. 2010/11:TU5, rskr. 2010/11:82.

2 Jfr r�dets direktiv 91/440/EG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens
j�rnv�gar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25, Celex 31991L440), senast �ndrat genom Eu-
ropaparlamentets och r�dets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om �ndring
av r�dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens j�rnv�gar och di-
rektiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r ut-
nyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur (EUT L 315, 3.12.2007, s. 44, Celex 32007L0058),
och Europaparlamentet och r�dets direktiv 2001/14/EG av den 23 februari 2001 om
tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gs-
infrastruktur (EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, Celex 32001L0014), senast �ndrat genom
Europaparlamentet och r�dets direktiv 2007/58/EG.

SFS 2010:1916

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2010

background image

2

SFS 2010:1916

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

5 �

En infrastrukturf�rvaltare ska uppr�tta en beskrivning av det j�rnv�gs-

n�t f�rvaltaren r�der �ver. Beskrivningen ska inneh�lla uppgifter om till-
g�nglig infrastruktur samt information om villkoren f�r tilltr�de till och ut-
nyttjande av infrastrukturen och om f�rfaranden och kriterier f�r f�rdelning
av infrastrukturkapacitet.

Beskrivningen ska uppr�ttas efter samr�d med ber�rda parter. Beskriv-

ningen ska offentligg�ras, uppdateras regelbundet och �ndras vid behov.

Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter

22 a �

Ett trafikeringsavtal ska inneh�lla villkor om verksamhetsstyrning

med kvalitetsavgifter enligt 7 kap. 5 a �, som ska g�lla vid normala driftsf�r-
h�llanden. Kvalitetsavgiften ska betalas av den part som orsakar avvikelser
fr�n i t�gplan och trafikeringsavtal fastst�llt utnyttjande av infrastrukturen.

I ett trafikeringsavtal f�r undantag g�ras fr�n kravet p� verksamhetsstyr-

ning med kvalitetsavgifter i fr�ga om

1. l�gt trafikerade j�rnv�gsn�t,
2. delar av j�rnv�gsn�t, d�r risken f�r driftsst�rningar p� grund av parts

avvikelser fr�n i t�gplan och trafikeringsavtal fastst�llt utnyttjande av infra-
strukturen �r obetydlig, och

3. tider p� dygnet d� risken f�r driftsst�rningar p� grund av s�dana avvi-

kelser �r obetydlig.

22 b �

Infrastrukturf�rvaltaren avg�r n�r det inte l�ngre r�der normala

driftsf�rh�llanden och ska d� genast underr�tta ber�rda j�rnv�gsf�retag och
trafikorganisat�rer med auktorisation enligt 3 kap. 5 � om detta. Motsva-
rande g�ller n�r det �ter r�der normala driftsf�rh�llanden.

7 kap.

Kvalitetsavgifter f�r att f�rebygga driftst�rningar

5 a �

Kvalitetsavgifter ska utformas s� att b�de infrastrukturf�rvaltaren

och den som utnyttjar infrastrukturen vidtar sk�liga �tg�rder f�r att f�rebyg-
ga driftst�rningar i j�rnv�gssystemet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011. �ldre f�reskrifter g�ller f�r

trafikeringsavtal som avser trafik under t�gplaneperioden 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.