Järnvägssäkerhetslag (2022:367)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägssäkerhetslag (2022:367)

SFS nr:    

2022:367
Departement/myndighet:    Infrastrukturdepartementet 
   Utfärdad:    2022-04-28 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


/Träder i kraft I:2022-06-01/

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens syfte och innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om järnvägssäkerhet.  Syftet med lagen är att upprätthålla och utveckla  järnvägssäkerheten.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet.

2 §   Bestämmelserna i lagen avser
   - inledande bestämmelser (1 kap.),
   - säkerhetsansvar och säkerhetskrav (2 kap.),
   - tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare  (3 kap.),
   - tillsyn (4 kap.),
   - ordning (5 kap.),
   - sanktionsavgift (6 kap.),
   - straff (7 kap.),
   - omprövning och överklagande (8 kap.).

Lagens tillämpningsområde

3 §   Denna lag ska tillämpas på den svenska delen av Europeiska  unionens järnvägssystem.

4 §   Denna lag ska inte tillämpas på
   1. tunnelbana och spårväg,
   2. järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska  delen av Europeiska unionens järnvägssystem och endast är  avsedda för persontransport i lokal-, stads- eller  förortstrafik samt fordon som enbart används på sådana  järnvägsnät,
   3. privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör  använder för sin godsverksamhet eller för icke-kommersiell  persontrafik samt fordon som enbart används på sådana  järnvägsnät, eller
   4. järnvägsnät som är avsedda att enbart användas för lokala  eller historiska ändamål eller turiständamål och fordon som  används på sådana nät.

5 §   I lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg  finns bestämmelser om tunnelbana och spårväg.

I lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem finns  bestämmelser om järnvägssystem som inte omfattas av denna lag.

Tillsynsmyndighet

6 §   Den myndighet som regeringen bestämmer  (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn, pröva ansökningar om  tillstånd och utföra andra uppgifter enligt vad som framgår av  denna lag.

Tillsynsmyndigheten är nationell säkerhetsmyndighet enligt  artikel 16 i direktiv (EU) 2016/798. Tillsynsmyndigheten  fullgör därmed de uppgifter som den nationella  säkerhetsmyndigheten ges i direkt tillämpliga EU-rättsakter  som har utfärdats med stöd av direktiv (EU) 2016/798.

Ord och uttryck i lagen

7 §   I lagen avses med

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordon: ett järnvägsfordon som är utformat för trafikering av  järnvägsnät,
infrastrukturförvaltare: den som förvaltar  järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till  infrastrukturen,
järnvägsföretag: den som tillhandahåller dragkraft och utför  järnvägstrafik,
järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och  säkerhetsanläggningar avsedda för järnvägstrafik,  trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning av  trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för  anläggningarnas bestånd, drift eller brukande,
TSD: en teknisk specifikation för driftskompatibilitet som har  antagits i enlighet med direktiv (EU) 2016/797, 

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för  underhållet av ett fordon enligt det register som avses i  5 kap. 11 § järnvägstekniklagen (2022:366).

Bemyndiganden

8 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och  ärendehandläggning enligt denna lag, föreskrifter som har  meddelats i anslutning till lagen och sådana direkt  tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av  direktiv (EU) 2016/798.


2 kap. Säkerhetsansvar och säkerhetskrav

Säkerhetsansvar

1 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ansvarar för  en säker drift i järnvägssystemet.

Säkerhetsstyrningssystem

2 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska ha ett  säkerhetsstyrningssystem. Ett sådant system utgörs av den  organisation som införts och de åtgärder och förfaranden som  fastställts för att säkerställa en säker drift.  Säkerhetsstyrningssystemet ska dokumenteras.

3 §   Ett säkerhetsstyrningssystem ska utformas så att  infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag kan hantera de  risker som deras verksamhet kan ge upphov till. I  säkerhetsstyrningssystemet ska också de risker som uppstår i  samband med verksamhet som bedrivs av andra beaktas.

Riskkontroll

4 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska genomföra  riskkontroll. Om en risk avser flera infrastrukturförvaltare  eller järnvägsföretag, ska de genomföra riskkontroll i  samarbete med varandra.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska, om det är  lämpligt, ställa krav på att de som anlitas av  infrastrukturförvaltaren eller järnvägsföretaget genomför  riskkontroll och att de som anlitas ställer motsvarande krav  på någon som de anlitar i sin tur. Om det är lämpligt, ska  infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ställa krav på att  de som anlitas samarbetar med varandra.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska även  säkerställa att den riskkontroll som avses i andra stycket  genomförs.

5 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag som upptäcker  eller informeras om en säkerhetsrisk ska, inom sina respektive  ansvarsområden, vidta de åtgärder som krävs för att hantera  säkerhetsrisken och rapportera till dem som berörs.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska, om det är  lämpligt, även säkerställa att de som ska genomföra  riskkontroll enligt 4 § andra stycket inom sina respektive  ansvarsområden vidtar de åtgärder som krävs för att hantera en  säkerhetsrisk som de upptäcker eller informeras om och  rapporterar till dem som berörs.

6 §   Om ett järnvägsföretag använder någon annans fordon, ska  järnvägsföretaget och den som har tillhandahållit fordonet  utbyta alla relevanta uppgifter för en säker drift.

Krav på anställda och andra som anlitas i en  infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags verksamhet

7 §   Anställda i en infrastrukturförvaltares eller ett  järnvägsföretags verksamhet ska ha god kännedom om de  förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för  verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter.

Säkerhetskritiska arbetsuppgifter får utföras endast av den  som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och  personliga förhållanden i övrigt är lämplig.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska ställa krav på  att de som anlitas av infrastrukturförvaltaren eller  järnvägsföretaget, i andra fall än som avses i första stycket,  uppfyller kraven enligt första och andra styckena. Den som  anlitas ska ställa motsvarande krav på någon som denne anlitar  i sin tur.

8 §   En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får  inte tilldela någon säkerhetskritiska arbetsuppgifter utan att  denne har genomgått en läkarundersökning som visar att  hälsoskäl inte utgör hinder mot att utföra arbetsuppgifterna.

Den som har säkerhetskritiska arbetsuppgifter ska regelbundet  och i övrigt vid behov genomgå läkarundersökning.

Den som inte följer skyldigheten att genomgå läkarundersökning  får av en infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag  fråntas säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Underhållsansvarig enhet för fordon

9 §   För att ett fordon ska få användas i järnvägstrafik ska  det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet. Den som  använder fordonet ska, innan det används i trafik, säkerställa  att den underhållsansvariga enheten har ett  underhållscertifikat.

10 §   En underhållsansvarig enhet ska med hjälp av ett  underhållssystem säkerställa att de fordon vars underhåll  enheten ansvarar för är i säkert skick.

11 §   En underhållsansvarig enhet ska vara certifierad och ha  tilldelats ett underhållscertifikat av ett certifieringsorgan. 

Ett certifikat som har beviljats av en behörig myndighet eller  ett ackrediterat eller erkänt organ i en annan stat inom EES  eller i Schweiz gäller i Sverige.

Rapportering av olyckor

12 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska  rapportera till tillsynsmyndigheten om det vid användningen av  ett fordon inträffar en olycka som medför att minst en person  avlider eller att minst fem personer blir allvarligt skadade.  Detsamma gäller om fordonet, järnvägsinfrastrukturen, egendom  som inte transporteras med fordonet eller miljön får  omfattande skador.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska även  rapportera till tillsynsmyndigheten om det uppkommit allvarlig  fara för en olycka enligt första stycket. Detsamma gäller när  något annat har hänt som kan bero på ett väsentligt fel hos  ett fordon eller infrastrukturen eller på någon annan  väsentlig brist i säkerhetshänseende.

Årlig säkerhetsrapport

13 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska årligen  till tillsynsmyndigheten ge in en säkerhetsrapport om det  närmast föregående kalenderåret.

Personalens rätt till handlingar

14 §   En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag ska,  om någon som utför eller har utfört säkerhetskritiska  arbetsuppgifter i deras verksamhet begär det, till denne  överlämna handlingar som styrker utbildning,  yrkeskvalifikationer och erfarenhet.

Bemyndiganden

15 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om
   1. säkerhetsstyrningssystem,
   2. lämplighetskrav i fråga om kunskap, hälsa och personliga  förhållanden i övrigt för att få utföra säkerhetskritiska  arbetsuppgifter,
   3. underhållssystem enligt 10 § och om undantag från kravet på  certifiering enligt 11 §, och 
   4. att händelser som är av betydelse för järnvägssäkerheten  ska rapporteras i andra fall än de som anges i 12 §.


3 kap. Tillstånd för järnvägsföretag och  infrastrukturförvaltare

Gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag

Krav på gemensamt säkerhetsintyg

1 §   Ett järnvägsföretag ska ha
   1. ett gemensamt säkerhetsintyg, och
   2. en försäkring eller motsvarande som täcker den  skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av  järnvägsverksamheten.

För järnvägsföretag som har licens enligt 2 kap. 2 §  järnvägsmarknadslagen (2022:365) tillämpas inte första stycket  2.

Ansökan om och utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg

2 §   Ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg ska ges in till  Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Om järnvägsföretaget enbart ska bedriva verksamhet i Sverige,  utfärdas ett säkerhetsintyg av antingen tillsynsmyndigheten  eller Europeiska unionens järnvägsbyrå. Sökanden väljer i ett  sådant fall vilken av instanserna som ska pröva ansökan. I  andra fall utfärdas säkerhetsintyget av Europeiska unionens  järnvägsbyrå.

Krav för utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg

3 §   Ett gemensamt säkerhetsintyg ska beviljas ett  järnvägsföretag som
   1. har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem i enlighet med  2 kap. 2 och 3 §§,
   2. uppfyller kraven i TSD,
   3. uppfyller kraven i gemensamma säkerhetsmetoder, gemensamma  säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter som  har utfärdats med stöd av direktiv (EU) 2016/798, och
   4. uppfyller kraven i sådana nationella regler som har anmälts  till Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Giltighetstid och förnyelse

4 §   Ett gemensamt säkerhetsintyg är giltigt i fem år och får  förnyas efter ansökan.

Uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg

5 §   Uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg krävs
   1. om verksamhetens art eller omfattning förändras väsentligt,  eller
   2. om tillståndshavaren utvidgar sitt verksamhetsområde.

Tillsynsmyndigheten får kräva att ett gemensamt säkerhetsintyg  uppdateras med anledning av väsentliga förändringar i  föreskrifter om järnvägssäkerhet.

Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare

Krav på säkerhetstillstånd

6 §   En infrastrukturförvaltare ska ha ett säkerhetstillstånd.

Ett säkerhetstillstånd utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Krav för utfärdande av ett säkerhetstillstånd

7 §   Ett säkerhetstillstånd ska beviljas en  infrastrukturförvaltare som
   1. har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem i enlighet med  2 kap. 2 och 3 §§,
   2. uppfyller kraven i TSD,
   3. uppfyller kraven i gemensamma säkerhetsmetoder, gemensamma  säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter som  har utfärdats med stöd av direktiv (EU) 2016/798,
   4. uppfyller kraven i sådana nationella regler som har anmälts  till Europeiska unionens järnvägsbyrå, och
   5. har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för sin  verksamhet.

Villkor

8 §   Ett säkerhetstillstånd får förenas med de villkor som  behövs.

Ett sådant villkor får meddelas även under tillståndets  giltighetstid.

Giltighetstid och förnyelse

9 §   Ett säkerhetstillstånd är giltigt i fem år och får förnyas  efter ansökan.

Uppdatering av ett säkerhetstillstånd

10 §   Uppdatering av ett säkerhetstillstånd krävs
   1. om det sker en väsentlig förändring i något eller några av  de delsystem som järnvägsinfrastrukturen består av, eller
   2. om principerna för drift eller underhåll av dessa delsystem  förändras på ett väsentligt sätt.

Tillsynsmyndigheten får kräva att ett säkerhetstillstånd  uppdateras med anledning av väsentliga förändringar i  föreskrifter om järnvägssäkerhet.

Anmälningsskyldighet

11 §   En infrastrukturförvaltare är skyldig att till  tillsynsmyndigheten anmäla förändringar som kan föranleda en  uppdatering enligt 10 § första stycket.

Begränsning eller återkallelse av ett gemensamt säkerhetsintyg  eller ett säkerhetstillstånd

12 §   Tillsynsmyndigheten får besluta att begränsa eller  återkalla ett gemensamt säkerhetsintyg eller ett  säkerhetstillstånd som myndigheten har meddelat enligt detta  kapitel, om
   1. förutsättningarna för intyget eller tillståndet inte längre  uppfylls, eller
   2. infrastrukturförvaltaren eller järnvägsföretaget inte  fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter eller  beslut som har meddelats i anslutning till lagen, nationella  regler som avses i 3 § 4 eller 7 § 4 eller direkt tillämpliga  EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU)  2016/798.

Bemyndiganden

13 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om
   1. försäkring eller motsvarande enligt 1 § 2, och
   2. vad som avses med tillräckliga ekonomiska förutsättningar  enligt 7 § 5.


4 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §   Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att  infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag följer denna lag  och de föreskrifter och beslut som har meddelats i anslutning  till lagen. Tillsynen ska även säkerställa efterlevnaden av  direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av  direktiv (EU) 2016/798.

2 §   Tillsynsmyndigheten har rätt att av  infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag på begäran få
   1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som  behövs för tillsynen, och
   2. tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel,  områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som  har anknytning till den verksamhet som berörs.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får begära verkställighet hos  Kronofogdemyndigheten av ett beslut som gäller åtgärder enligt  första stycket. Då gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om  verkställighet av förpliktelser som inte avser  betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande.

Avtal om riskkontroll

3 §   Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska på begäran  av Europeiska unionens järnvägsbyrå redovisa avtal om  riskkontroll som ingåtts med anledning av 2 kap. 4 §.

Förelägganden

4 §   Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som  behövs för att denna lag eller de föreskrifter eller beslut  som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. Detsamma  gäller för att säkerställa efterlevnaden av direkt tillämpliga  EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU)  2016/798.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Bemyndiganden

5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om
   1. tillsyn, och
   2. uppgiftsskyldighet för järnvägsföretag.


5 kap. Ordning

Förbud mot att beträda ett spårområde

1 §   Ingen får beträda ett spårområde utan  infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags  tillstånd, utom på platser som det klart framgår att  allmänheten har tillgång till.

Förbud mot intag av alkoholdrycker

2 §   Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som  avses i 1 kap. 5 och 10 a §§ alkohollagen (2010:1622) får inte  intas inom den del av Europeiska unionens järnvägssystem som  omfattas av denna lag. Förbudet gäller inte intag av drycker  eller preparat vid tillåten servering och inte heller om ett  järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare för ett  särskilt fall har medgett intaget.

Hur ordning och säkerhet upprätthålls

3 §   En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst hos  en infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får från  järnvägsinfrastrukturen eller ett fordon avlägsna den som  överträder förbudet i 1 §, den som uppträder berusad eller  stör ordningen och den som genom sitt uppträdande utgör en  risk för säkerheten i järnvägsdriften. Om det är absolut  nödvändigt, får befattningshavaren omhänderta en sådan person.

Vid ett omhändertagande ska Polismyndigheten omedelbart  underrättas. En omhändertagen person får hållas kvar till dess  att personen har överlämnats till en polisman eller det inte  längre finns skäl för omhändertagandet, dock längst sex  timmar.

En sådan befattningshavare som avses i första stycket får  avlägsna den som överträder förbudet i 2 § från  järnvägsinfrastrukturen.

4 §   För att verkställa en åtgärd enligt 3 § får  befattningshavaren inte använda strängare medel än  förhållandena kräver.

Våld får användas i den mån andra medel är otillräckliga och  det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att  uppnå det avsedda resultatet. Våld får inte användas längre än  vad som är absolut nödvändigt.


6 kap. Sanktionsavgift

Beslut om sanktionsavgift

1 §   Tillsynsmyndigheten får besluta att ta ut en  sanktionsavgift av en infrastrukturförvaltare eller ett  järnvägsföretag som
   1. utan gemensamt säkerhetsintyg, säkerhetstillstånd eller  försäkring enligt 3 kap. 1 § bedriver tillståndspliktig  verksamhet som kräver ett sådant intyg, tillstånd eller  försäkring, 
   2. i verksamheten anställer eller på annat sätt anlitar någon  som inte uppfyller kraven för att utföra säkerhetskritiska  arbetsuppgifter enligt 2 kap. 7 § eller tilldelar någon sådana  uppgifter utan att denne har genomgått läkarundersökning  enligt 2 kap. 8 §, eller 
   3. försummar sin rapporteringsskyldighet enligt 2 kap. 12 §  eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap.  15 § 4.

2 §   Tillsynsmyndigheten får besluta att ta ut en  sanktionsavgift endast av den som inom fem år från det att  överträdelsen skett har delgetts en underrättelse om att  myndigheten överväger att fatta ett sådant beslut.

3 §   En sanktionsavgift enligt 1 § får inte beslutas för en  överträdelse 
   1. som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen  ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet, 
   2. för vilken straff eller en annan sanktion har beslutats  enligt någon annan författning, eller
   3. som omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande  eller beslut om åtalsunderlåtelse enligt någon annan  författning.

Belopp

4 §   En sanktionsavgift får tas ut med ett belopp som bestäms  med hänsyn till överträdelsens art och omfattning, vad som är  känt om den avgiftsskyldiges ekonomiska förhållanden och  omständigheterna i övrigt.

Nedsättning av sanktionsavgift

5 §   Om en överträdelse är ursäktlig eller det av någon annan  anledning skulle vara oskäligt att ta ut en sanktionsavgift,  ska avgiftsskyldigheten helt eller delvis sättas ner.

Första stycket gäller även om det inte har framställts något  yrkande om nedsättning av sanktionsavgiften.

Betalning av sanktionsavgift

6 §   En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten  och tillfaller staten. Betalning ska ske inom två månader från  det att beslutet om sanktionsavgift fick laga kraft. En  upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Tillsynsmyndighetens beslut om sanktionsavgift får verkställas  enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom  den tid som anges i första stycket.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i  första stycket, ska tillsynsmyndigheten ta ut en  dröjsmålsavgift enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift och  begära indrivning av sanktionsavgiften och dröjsmålsavgiften.

7 §   Skyldigheten att betala en sanktionsavgift faller bort om  verkställighet inte har skett inom fem år från det att  beslutet fick laga kraft.

Bemyndigande

8 §   Regeringen får meddela föreskrifter om hur  sanktionsavgiften ska bestämmas.


7 kap. Straff

Allmänt

1 §   Åtal får inte väckas enligt denna lag för en gärning som  omfattas av ett föreläggande om vite, om gärningen ligger till  grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Ingen får heller dömas till ansvar enligt denna lag om  gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen  (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Förare av ett maskindrivet fordon på järnväg

2 §   Den som för ett maskindrivet fordon på järnväg inom den  del av Europeiska unionens järnvägssystem som omfattas av  denna lag efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att  alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till  minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i  utandningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex  månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet  fordon på järnväg inom den del av Europeiska unionens  järnvägssystem som omfattas av denna lag efter att ha intagit  narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så  stor mängd att det under eller efter färden finns något  narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om  narkotikan intagits i enlighet med läkares eller någon annan  behörig receptutfärdares ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet  fordon på järnväg inom den del av Europeiska unionens  järnvägssystem som omfattas av denna lag och då är så påverkad  av alkohol att det kan antas att han eller hon inte kan  framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om  föraren är lika påverkad av något annat medel.

3 §   Om ett brott som avses i 2 § är att anse som grovt, ska  föraren dömas till fängelse i högst två år. När det bedöms om  brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
   1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till  minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i  utandningsluften,
   2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller  något annat medel, eller
   3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för  trafiksäkerheten.

Andra som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter

4 §   Den som utan att föra ett maskindrivet fordon på järnväg  fullgör en tjänst där det ingår säkerhetskritiska  arbetsuppgifter och då är så påverkad av alkohol eller något  annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan  utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt döms till böter  eller fängelse i högst två år.

Överträdelse av förbudet mot att beträda ett spårområde

5 §   Den som bryter mot förbudet i 5 kap. 1 § döms till  penningböter.

Beslag och förverkande

6 §   I fråga om beslag och förverkande av alkoholdrycker eller  alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622)  hos den som intar sådana drycker i strid med 5 kap. 2 § finns  bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.


8 kap. Omprövning och överklagande

Omprövning

1 §   Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut att helt eller  delvis avslå en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg, om  den sökande begär det.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till myndigheten  inom en månad från den dag då sökanden fick del av beslutet.

2 §   Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett  omprövningsärende enligt 1 § senast två månader efter det att  begäran om omprövning kom in till myndigheten.

3 §   Bestämmelser om omprövning av beslut som har meddelats av  Europeiska unionens järnvägsbyrå finns i Europaparlamentets  och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om  Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av  förordning (EG) nr 881/2004.

Överklagande

4 §   Tillsynsmyndighetens beslut i ett enskilt fall enligt  denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till  lagen eller direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats  med stöd av direktiv (EU) 2016/798 får överklagas till allmän  förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 §   Ett beslut enligt kommissionens genomförandeförordning  (EU) 2019/779 av den 16 maj 2019 om fastställande av  detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som  ansvarar för underhåll av fordon i enlighet med  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om  upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 som  har fattats av ett certifieringsorgan som omfattas av den  förordningen, får överklagas till tillsynsmyndigheten.

6 §   Ett beslut enligt denna lag, föreskrifter som har  meddelats i anslutning till lagen eller direkt tillämpliga EU- rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU)  2016/798 gäller omedelbart, om inte något annat anges i  beslutet. Ett beslut om begränsning eller återkallelse enligt  3 kap. 12 § gäller inte förrän det har fått laga kraft, om  inte något annat anges i beslutet.

För beslut om sanktionsavgift finns bestämmelser i 6 kap. 6 §.

7 §   Bestämmelser om överklagande av beslut som har meddelats  av Europeiska unionens järnvägsbyrå finns i förordning (EU)  2016/796.


Övergångsbestämmelser

2022:367
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
   2. Ett säkerhetsintyg som har meddelats med stöd av 3 kap. 3 §  den upphävda järnvägslagen (2004:519) ska fortsätta att gälla  under intygets beslutade giltighetstid, dock som längst till  och med den 31 oktober 2025. Ett gemensamt säkerhetsintyg som  avses i 3 kap. krävs dock om en uppdatering krävs enligt  3 kap. 5 §.
   3. Ett säkerhetstillstånd som har meddelats med stöd av 3 kap.  8 § den upphävda järnvägslagen (2004:519) ska fortsätta att  gälla till dess tillståndet skulle ha omprövats enligt 3 kap.  9 § samma lag, dock som längst till och med den 31 oktober  2025. Ett säkerhetstillstånd som avses i 3 kap. krävs dock om  en uppdatering krävs enligt 3 kap. 10 §.
   4. Ett tillstånd att vara ansvarig enhet för godsvagnar enligt  3 kap. 11 § den upphävda järnvägslagen (2004:519) ska  fortsätta att gälla under tillståndets beslutade giltighetstid  utan att enheten under tillståndets giltighetstid behöver ett  certifikat i fråga om godsvagnar enligt 2 kap. 11 §.
   5. Bestämmelserna i 3 kap. 12 § ska tillämpas även i fråga om  intyg och tillstånd som fortsätter att gälla enligt punkt 2  eller 3.
   6. Bestämmelserna i 4 kap. ska tillämpas även i fråga om  sådana intyg och tillstånd som fortsätter att gälla enligt  punkt 2 och 3. Detsamma gäller i fråga om sådan verksamhet som  omfattas av tillstånd enligt punkt 4 som utfärdats av  tillsynsmyndigheten och som fortsätter att gälla. 
   7. En sanktionsavgift får endast tas ut för en överträdelse  som har ägt rum efter ikraftträdandet.
   8. Äldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har  inletts före ikraftträdandet, om inte något annat framgår av  direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av  direktiv (EU) 2016/798.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.