SFS 2015:342 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägstrafiklag (2018:181) / SFS 2015:342 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
150342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § järnvägstrafiklagen

(1985:192) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän

inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om
något annat inte följer av lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185.

2 Senaste lydelse 1995:370.

SFS 2015:342

Utkom från trycket
den 9 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.