SFS 1990:1158

901158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1158

om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);

utkom från trycket

den 17 december 1990

utfärdad den 6 d ecember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om järnvägstrafiklagen

(1985:192)

dels att 6 kap. 1 -

4 §§ skall u pphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 § och ru briken till 6 kap. skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag tillämpas på järnvägstrafik på bana inom Sverige eller på

svensk tågfärja. Vad som föreskrivs om järnväg i 1 kap., 2 kap. 1 - 4 §§ och

5 kap. tillämpas också på tunnelbana och spårväg.

Av 2 kap. 3 § och 3 kap. 1 § följer att vissa bestämmelser i lagen kan

tillämpas även på befordran med annat transportmedel än som anges i
första stycket. I fall som avses i 2 kap. 3 § kan därv id bestämmelser i lagen
tillämpas på befordran även utom Sverige. Enligt 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 §
skall lagen i vissa fall inte tillämpas på befordran av gods eller inskrivet

resgods i trafik med utlandet.

Lagen tillämpas inte på postbefordran med järnväg.

'Prop. 1990/91:1,TU9, rskr. 64.

2187

¬

background image

SFS 1990:1158

I 6 kap. Järnvägs undersökningsrätt

/jricst

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Stefan Strömberg
(Justitiedepartementet)

i

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.