SFS 1998:485 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägstrafiklag (2018:181) / SFS 1998:485 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
980485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 § järnvägstrafiklagen

(1985:192) skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag tillämpas på järnvägstrafik på bana inom Sverige eller på

svensk tågfärja. Vad som föreskrivs om järnväg i 1 kap., 2 kap. 2�5 §§ och
5 kap. tillämpas också på tunnelbana och spårväg.

Av 2 kap. 4 § och 3 kap. 1 § följer att vissa bestämmelser i lagen tillämpas

även på befordran med annat transportmedel än som anges i första stycket. I
fall som avses i 2 kap. 4 § kan därvid bestämmelser i lagen tillämpas på be-
fordran även utom Sverige. Enligt 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skall
lagen i vissa fall inte tillämpas på befordran i trafik med utlandet.

Lagen tillämpas inte på brevbefordran med järnväg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:127, bet. 1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304.

2

Senaste lydelse 1995:370.

SFS 1998:485

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.