SFS 2002:347 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägstrafiklag (2018:181) / SFS 2002:347 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
020347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 3 § järnvägstrafiklagen

(1985:192) skall ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

I fråga om skadestånd enligt detta kapitel gäller 5 kap. och 6 kap. 1�

4 §§ skadeståndslagen (1972:207).

Har vållande på den skadelidandes sida medverkat till skador på nötkrea-

tur eller hästar under betesgång eller på renar, får skadeståndet jämkas en-
dast om medverkan har skett uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Skadas ett motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som befordras

med ett sådant fordon, skall medverkan till denna sakskada anses föreligga,
om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det for-
don som den skadade egendomen befordrades med eller bristfällighet på for-
donet har medverkat till skadan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238.

SFS 2002:347

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.