SFS 2012:228 Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2012:228 Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
120228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i
körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § körkortslagen

(1998:488) i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och

motorredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och

förarbevis,

3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller

medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få
utfärdas,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller

körkort,

5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för

moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik

finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i lagen (2007:1157) om yrkesförar-
kompetens samt i taxitrafik i taxitrafiklagen (2012:211).

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:228

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.